Jaarrekening in de raad

Meneer de voorzitter,

Het belooft vanavond een mooie avond te worden. Want we bespreken een jaarrekening waarin goede en mooie cijfers als eindresultaat naar voren komen. We hebben als gemeente aan het einde van het begrotingsjaar 2007 een bedrag van ruim 8 ton over gehouden. En ik kan me ook nog wel andere tijden herinneren. Ik hoef daarvoor niet eens zo heel erg ver terug in de tijd.

Dat bij deze jaarrekening ook een goedkeurende verklaring van de accountant is toegevoegd verdient een groot compliment aan zowel het college als e ambtenaren die er hard aan hebben gewerkt om deze prestatie neer te zetten. Hun inzet is dan ook beloont.

Inhoudelijk vinden we de jaarrekening duidelijk. Hij is compact en geeft een goed beeld van dat wat er in het afgelopen jaar is gerealiseerd, dat wat nog is blijven liggen en wacht op verdere concretisering, maar gelukkig ook dat wat extra kon worden gedaan. Daarnaast is de jaarrekening compact gebleven en zijn onnodige zinsdelen geschrapt. Kort en bondig!

Of de doelstellingen zijn behaald is niet altijd terug te voeren op harde cijfers. Juist dit college investeert volop in de samenleving. En investeringen in de samenleving kun je nu eenmaal niet meten in harde cijfers. Je zult ze op de langere termijn moeten bezien. Maar ook dan moet aan cijfers niet meer waarde worden ontleend dan ze verdienen.

Het schermen met kengetallen zoals dat in de commissievergadering is gedaan is wat mij betreft prima. Dat hoeft natuurlijk niet allen bij de jaarrekening. Ook in lopende processen is het goed om zo nu en dan even een blik te werpen op de thermometer.

De commissiebijdrage heeft als rode lijn het woordje kengetal. Er wordt gevraagd naar allerlei gegevens. Bijvoorbeeld ten aanzien van de politie. Rapportages over dit en onderwerp en aanverwante zaken zijn met enige regelmaat te vinden in de map losse stukken. Ze zijn dus voor iedereen beschikbaar. Je kunt ten slotte ook zelf actief vragen om informatie en naar die informatie op zoek gaan. Daarnaast hebben we in het verleden afspraken gemaakt over de manier waarop de financiële stukken zouden worden vormgegeven.

Er is ten aanzien van de school in Kolham een uitgebreid inspectierapport. Beschikbaar. Daarin staan voldoende verbeterpunten opgesomd. Een goede basis om mee aan het werk te gaan. De uitlating van gemeentebelangen dat zij de indruk heeft dat het bovenschools management tekort is geschoten vraagt wat ons betreft om uitleg. We zijn benieuwd waarop u deze bewering stoelt en of u daarvoor bewijs aan kunt leveren. Rapportages die voor de raadsleden de moeite waard zijn kunnen inderdaad voor ons ter inzage worden gelegd. Wij hebben in ieder geval niet de indruk dat ons bepaalde informatie doelbewust wordt onthouden.

Bij het onderwerp jongeren en opvoedondersteuning hebben we al aangegeven dat we het belangrijk vinden dat er op korte termijn stappen worden gezet om de komende Centra voor Jeugd en Gezin goed ten uitvoer te brengen. We zijn benieuwd naar de concrete stappen die er al zijn gemaakt. Van de ChristenUnie mag u op dit punt zoals u van ons gewend bent een meedenkende en constructieve bijdrage verwachten.

Het onderwerp jeugdbeleid is voor de ChristenUnie een belangrijk onderdeel van het totale gemeentelijke beleid. Jongeren moet een goed plek worden geboden. Daarbij past ook een restrictief beleid ten aanzien van de kleine groep raddraaiers die het voor de overgrote meerderheid verziekt. We worden graag op de hoogte gehouden van de manier waarop het college dit in samenwerking met de politie oppakt. Kunnen we hier ook daadwerkelijk iets tegen doen en zo ja wat zijn de mogelijkheden?

Inmiddels is bekend geworden dat de stichting Prisma na 1 januari 2009 een doorstart maakt. Daarbij wordt de huidige organisatie goed tegen het licht gehouden en blijven die onderdelen en medewerkers die succesvol zijn in dienst van de nieuwe stichting. De nieuwe stichting zal zichtbaarder moeten zijn en aantoonbaar beter moeten presteren. Voor Slochteren biedt dit de mogelijkheid om de inzet van de jeugdwerker op een goede manier te continueren. Want zoals ook al eerder door ons gezegd de jeugdwerker heeft voor ons echt meerwaarde. Zeker bij het verder vorm geven en uitwerken van het in de steigers staande nieuwe jeugdbeleid kan zij een goede rol spelen. Het jeugdbeleid zelf moet voor de zomer zover klaar zijn dat het na het reces in de raad kan worden besproken.

Het verbaasd me dat er bij het leveren van kritiek op dit onderdeel ook niet kritischer is gekeken naar de eigen rol van de raad. Immers ook raadsleden hebben erg lang gedaan over het bijeenbrengen en verzamelen van de informatie uit het veld. Soms was extra aansporing nodig en kwam het nog weer helemaal goed. Maar er zijn ook werkbezoeken niet afgelegd.

Het minimabeleid is blijven liggen. De ChristenUnie vindt dit een slechte zaak, het is erg jammer vooral voor hen die gebruik moeten maken van deze voorziening. Het ingezette beleid van het college moet de Slochter samenleving socialer maken. De ChristenUnie vindt en vond dat het socialer moet.

Niet zonder reden hebben we gevraagd of extra budget voor deze afdeling niet op zijn plaats is. We kunnen ons ook wel iets voorstelen bij de beantwoording van de burgemeester wanneer hij aangeeft dat we hieraan niet ontkomen als we een kleine organisatie kennen. Dan ben je soms heel sterk, maar af en toe heel kwetsbaar. Het vraagt soms keuzes en prioriteitstelling. Omdat we het minimabeleid zo belangrijk vinden heeft het wat ons betreft prioriteit. Het zou jammer zijn als we later moeten constateren dat de uitvoering niet maximaal is geweest. Is het college bereid om juist op dit punt extra scherp toe te zien?

De doorgezette daling op het gebied van de WWB laat zien dat we op koers liggen wat betreft de realisatie van de doelstelling. Door de daling op langere termijn is ook aanspraak op het noodfonds niet meer aan de orde.

Het in de vorige week in de commissie LWZ behandelde actieplan laat zien dat het college ernst maakt met het gebied van socialer beleid. We zijn dan ook blij dat alle voorstellen die de ChristenUnie hierover in het verleden bij de programmabegroting heeft gedaan zijn opgenomen.

Bij programma 6 had ik nog in willen gaan op het bestaande fietspad langs de Meenteweg. Maar die heb ik al kunnen stellen bij de behandeling van de BURAP. De beantwoording was naar volle tevredenheid.

Bij het realiseren van Meerstad zijn we blij dat de bouw van voorzieningen gelijktijdig met de bouw van de woningen start. Daarmee ontstaat ook direct een eigen leefgemeenschap en worden lessen geleerd uit andere grote projecten waarbij hier niet direct werk van is gemaakt.

De manier waarop er is gewerkt aan de totstandkoming van de Visie is naar het idee van de ChristenUnie goed. Natuurlijk hoop je altijd op een grotere betrokkenheid en meer respons. Tegelijkertijd is onze waardering voor al die inwoners en partijen extra groot. Het is nu van belang om ook bij het verdere proces de burger steeds op de hoogte te houden. Duidelijke en heldere communicatie is daarbij het sleutelwoord.

Het bagatelliseren van de belangstelling en betrokkenheid van de inwoners zoals dat door sommige wordt gedaan doet geen recht aan de inzet die er is geweest. Het is ook wel erg gemakkelijk want lumineuze ideeën om dit te verbeteren heb ik van hen ook niet gehoord.

Goede communicatie heeft er voor gezorgd dat het aantal bezwaren tegen de OZB heffing verder zijn gedaald. Een goede zaak want daarmee voelt de burger zich serieus genomen en kan ook nog eens de beperkte ambtelijke capaciteit effectiever worden ingezet. Het punt communicatie blijft een belangrijk leerpunt. Uitgeleerd ben je hierop denk ik ook niet snel.

Een goed communicatieplan. Met heldere en duidelijke richtlijnen over procedures en afhandelingtermijnen kan er voor zorgen dat ook de tevredenheid op dit punt wordt vergroot. We staren ons daarnaast ook teveel blind op dat wat niet goed gaat. Dat wat allemaal wel goed gaat vergeten we daarbij teveel.

De ChristenUnie heeft ook bij eerder financiële beschouwingen aangegeven zich prima te kunnen vinden in de voorgestane wijze van begroten. Hierbij worden de inkomsten behoudend en de uitgaven realistisch of zoals u wilt pessimistisch ingeschat. Het levert in elk geval zoals ook vanavond weer blijkt een prima resultaat op.

Meneer de voorzitter,

Bij diezelfde financiële beschouwingen worden in commissie en raadsverband stevige uitspraken ten aanzien van het voorgestane financiële beleid niet geschuwd.

Begrotingen die gebaseerd zijn op drijfzand en wishful thinking. Daarbij ook nog eens veel te link en gebaseerd op onrealistische aannames. Het komt allemaal voorbij zeilen. En bij dat zelfde zeilen, dat gebeurt zo scherp dat we kapseizen en schipbreuk leiden. Het kan dan ook haast niet anders of de provincie werp ons binnenkort de reddingsboei toe. We komen dan onder verscherpt provinciaal toezicht te staan.

Opvallend is ook dat niet kan worden toegegeven dat men het bij het verkeerde eind heeft gehad.

Wanner er dan een positief rekeningresultaat volgt, ligt dat ineens aan al die mazzeltjes die we hebben gehad vanwege eenmalig hogere uitkeringen en dividenten.

Dat laatste is weer niet te rijmen met de opmerking dat het college alleen maar op de winkel heeft gepast Nog afgezien van de vraag of het niet volkomen terecht is om zorgvuldig met het geld van de burger om te springen.

Aan de ene kant hebben we dus alleen maar toevallige overschotten en aan de andere kant moet er veel meer gebeuren. Wanneer de eenmalige hogere uitkeringen er niet waren geweest hadden we bij dit soort voorgestaan beleid een tekort gehad.

Het is voor ons geen vraag hoe er in zo'n situatie was gereageerd. Wat dat betreft doe je het denk ik als college nooit goed. Het uitblijven van eigen ideeën en initiatieven en het daarbij vinden van financiële dekking zegt genoeg over het gemak waarmee de kritiek wordt geleverd.

Ik kom bij de voorstellen van het college.

We kunnen instemmen met de jaarrekening 2007.

Het rekeningresultaat kan wat ons betreft worden ingezet voor:

Stichting OPOS 521.000
Egalisatiereserve 115.000
Reserve overlopende posten 49.000
Egalisatiereserve WMO 78.000
Onttrekking reserve grote projecten 14.000
Ten aanzien van het restant 59.964 willen we komen met een bestedingsvoorstel.

Bij de natuurramp in 2004 waarbij een Tsunami in grote delen van Azië voor een humanitaire ramp van ongekende omvang heeft gezorgd is er een bedrag van 15.000 euro overgemaakt op giro 555. Ook nu doet zich een humanitaire ramp van belang voor al het gevolg van een cycloon. Met name Birma is daarbij ernstig getroffen. Het gaat om een ramp en om een rampgebied waaraan veel minder nieuwswaarde wordt toegekend. De onbekendheid met het gebied en de bezwaren tegen de militaire junta maken het er voor de slachtoffers niet beter op.
In 2004 heeft de gemeenteraad zich solidair getoond met de slachtoffers. De ChristenUnie wil hierbij oproepen om dit opnieuw te doen. We zijn benieuwd naar de reactie van zowel andere partijen als het college op dit voorstel. Zo nodig zullen we een amendement op dit punt overwegen.