Duurzaam

Duurzaam omgaan met de aarde is een belangrijk uitgangspunt van de ChristenUnie. Lokaal hebben we daarom gepleit om deel te nemen als millenniumgemeente. Helaas zag de Partij van de Arbeid daar toen niets in, zodat er geen meerderheid voor kon worden gevonden. Daarom proberen we op een andere manier de doelstellingen te helpen halen. Dat komt naar voren in de duurzame inkoop en het opnemen van dit criterium bij de aanbestedingen. De ChristenUnie was een van de voortrekkers bij de verduurzaming. De gemeente Slochteren heeft een duurzaamheidsfonds, waarbij ook lokale ondernemers helpen om de gemeente duurzamer te maken. Duurzaamheid komt ook naar voren in de manier van waterscheiding. In veel dorpen zijn nu al natuurlijke speelplaatsen en dorpsrandparken aangelegd. We zijn blij met die verfraaiing van de gemeente en zullen ook in de toekomst steeds oog blijven houden voor het onderdeel duurzaamheid.

 

Ook de leden worden actief betrokken bij dit thema. Zo hebben we al eens een informatieve ledenvergadering gehad over het onderwerp “Van Slochteren naar Kyoto, en weer terug.”

Duurzaamheid heeft een speciale plaats gekregen in ons verkiezingsprogramma. Een aantal speerpunten vindt u hier terug.

Verduurzaming is niet gemakkelijk, maar wel noodzakelijk. Soms is het lastig draagvlak te vinden. Soms is het financieel moeilijk, maar duurzaamheid mag geen sluitpost zijn op de begroting. Het is de taak van de gemeentelijke overheid een goede belangenafwegingen te maken. Niets doen is in elk geval geen optie.

De ChristenUnie vraagt aandacht voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Slochteren moet in dit verband een dynamische landelijke gemeente zijn waar mensen graag wonen, werken, recreëren en leven. Voor iedereen is en moet er een plek zijn. Dit geldt voor heel de gemeente, inclusief Meerstad. Ouderen en jongeren, armen en rijken, zelfstandigen en zorgbehoevenden wonen, werken en leven zoveel mogelijk door elkaar en niet in aparte buurten of dorpen. Kleinschalige bedrijven en woon-werk-combinaties in en bij de kernen bieden kansen en geven dynamiek en levendigheid. Daar hoort bij dat de ChristenUnie kiest voor zoveel mogelijk behoud van het buitengebied waar ruimte is voor modern agrarisch ondernemerschap in combinatie met natuurontwikkelingen en ontspanningsmogelijkheden. Investeren in kwaliteit en duurzaamheid is daarbij essentieel.

In de komende raadsperiode zou het inkoopbeleid 100% duurzaam moeten worden, inclusief fair trade. Dit betekent dat bij offerteaanvragen per jaar in toenemende mate duurzaamheidcriteria opgenomen moeten worden om dit te bereiken.

Slochteren gaat mee doen met de duurzaamheidmeter en gaat voor een plaats in de top 15, zie daartoe www.duurzaamheidsmeter.nl. Hierin kan de duurzaamheidambitie vergeleken worden andere gemeenten. 

Uitvoering moet worden gegeven aan het bestaande plan Duurzaam Slochteren. Daarbij zal werkende weg binnen de komende raadsperiode aansluiting gezocht worden op het hogere ambitieniveau van dit program.

Landbouw blijft in Nederland en zeker in Slochteren een economische factor van betekenis. De sector heeft zelf bovendien steeds meer oog voor het belang van duurzaamheid en is ook bereid een bijdrage te leveren aan een kwalitatief goed beheer van het buitengebied.