Geloven in Slochteren

Geloof en politiek horen in de beleving van sommige mensen niet bij elkaar. Vaak verwarren ze dan de scheiding tussen kerk en staat. Dat is wel iets anders. Politiek bedrijf je namelijk vanuit je idealen. Idealen komen voort uit je manier van leven en je visie op de samenleving. Voor christenen zijn die terug te vinden in de Bijbel. Voor de ChristenUnie in Slochteren is dat het vertrekpunt bij de politieke oordeelsvorming.

Belangrijk voor onze visie is bijvoorbeeld psalm 72 waar gesproken wordt over de bevoegdheden, maar ook de taken van een goede koning. We komen dan ook op voor de zwakkeren in de samenleving. Sommigen spreken hier ook wel over de psalmnorm. 

Maar ook in Jeremia 29:7 waar we lezen:

Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.

Samen met andere organisaties zet de ChristenUnie zich ook in voor de Micha campagne. In Micha 6:8 staat het motief voor de christelijke politiek.

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

In een vraaggesprek zei voormalig politiek leider van de ChristenUnie Andre Rouvoet eens treffen: “Wie geloof en politiek van elkaar wil scheiden heeft van beiden niets begrepen.”

De missie van de ChristenUnie wordt verwoord in de Uniefundering en Unieverklaring.

 

Uniefundering

De ChristenUnie erkent Gods heerschappij over het staatkundig leven, dat de overheid door God is gegeven en in zijn dienst staat en dat christenen de verantwoordelijkheid hebben actief te zijn in de samenleving. Zij fundeert haar politieke overtuiging op de Bijbel, het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God, die door de Drie Formulieren van Eenheid wordt nagesproken en die ook voor het staatkundig leven wijsheid bevat.

Unieverklaring

Wij, leden van de ChristenUnie, hebben ons verenigd om vanuit ons christelijk geloof invloed uit te oefenen op het bestuur van ons land en in de samenleving. Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken wij naar zijn wil. We laten ons daarbij aansporen door Gods opdracht om Hem lief te hebben en ook onze medemensen. We willen dat de overheid de geestelijke en politieke vrijheden waarborgt, opdat God naar zijn Woord gediend kan worden. 

Van die vrijheden willen we gebruikmaken om onze christelijke overtuiging in de politiek en in de maatschappij uit te dragen. Wij zijn ervan overtuigd dat de God die wij belijden en willen dienen, ook door de overheid en in de samenleving gehoorzaamd en geëerd behoort te worden. Een overheid die Gods geboden in praktijk brengt, dient het welzijn van de samenleving. God heeft alles volmaakt geschapen. De wereld is echter aangetast door de ongehoorzaamheid van de mens. Daarom heeft de samenleving gezag nodig, dat het kwaad indamt en tegengaat. 

Vanuit onze overtuiging komen wij op voor het recht van allen die deel uitmaken van onze samenleving en ook streven wij naar gerechtigheid in internationale betrekkingen. Deze overtuiging plaatst de actuele politiek in het perspectief van Jezus Christus, wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Door Hem is er uitzicht op een leven over de grenzen van de huidige wereld heen. Vanuit dit vertrouwen zoeken wij gedreven naar de steun van allen die met ons deze politiek willen steunen en bevorderen. We doen dit alles in het besef dat we afhankelijk zijn van God en bidden om de leiding van de Heilige Geest.