Energie, klimaat en milieu

Waar staat de ChristenUnie voor?

Wij geloven dat we de aarde van de Schepper in bruikleen hebben gekregen en dat we er daarom zuinig op moeten zijn. Dit geldt voor individuele burgers, maar ook organisaties en ondernemers. Gestimuleerd en waar mogelijk gefaciliteerd moet worden dat het terugdringen van verspilling, CO2 uitstoot en gebruik duurzame energie, een grondhouding wordt. De gemeente moet daarin ook een voorbeeldfunctie hebben. Daar varen we allemaal wel bij, net als toekomstige generaties. Steeds meer burgers zijn zelf heel actief bezig met het werken aan een beter milieu. Mensen wekken duurzame energie op en scheiden hun huisvuil. Wij willen dat de gemeente deze initiatieven ondersteunt en stimuleert. Ondertussen heeft de gemeente ook de taak om zelf ambities te hebben om te werken aan een beter milieu.

Afvalvrije dorpen

Iedere dag produceren we afval. In dat afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. De trend is meer en meer dat afval gezien wordt als grondstof. We moeten naar een circulaire economie. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik en kan de afvalstoffenheffing naar beneden. Het herindelingstraject geeft kansen op meer optimale keuzes te maken. Ingezet moet worden op best practices bij de betrokken gemeenten. 

Energieke dorpen

Het wordt steeds eenvoudiger om zelf energie op te wekken. Als steeds meer mensen zonne-energie gaan opwekken, neemt het gebruik van fossiele brandstof af. De gemeente stimuleert mensen om zelf zonnecellen te plaatsen.

De gemeente doet alles om zelf zo min mogelijk energie te gebruiken en zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. Denk aan duurzame straatverlichting, elektrische auto’s, zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen als gemeentehuis en gemeentewerf.

Onze dorpen

De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente de ruimte maar dat kan ook heel goed door bewoners gedaan worden. Als de bewoners het zelf doen, wordt de kwaliteit van het groen hoger en de wijk leuker. De wijk wordt beter onderhouden en het versterkt de sociale samenhang. Waar mogelijk kan de gemeente faciliteiten beschikbaar stellen. Door middel van leefbaarheidssubsidies wordt maximaal de mogelijkheden verkend om gezamenlijk als buurt klussen te klaren. Denk aan het samen opknappen van, kinderspeelplaats, jeu de boulesbaan,  jeugdhonk, straatzitjes, dat soort zaken.

Waar gaat de ChristenUnie voor?

Klimaat en energie

 • We zetten in op een energietransitie: van fossiele naar duurzame brandstoffen, zoals zonne-energie en windenergie. Het is zaak om ook in ruimtelijke zin een balans te vinden met deze uitdaging. Voorkomen moet worden dat deze beleidsprioriteit leidt tot ongewenste ruimtelijke verrommeling. Het is zaak dat gemeente en provincie hierin nauw samenwerken.

 • Duurzaamheid pakt de ChristenUnie integraal aan: het onderwerp wordt in ieder beleidsstuk waar het relevant is, meegenomen.

 • De ChristenUnie stimuleert initiatieven van woningeigenaren, ondernemers, dorpen/buurten en andere verenigingen/stichtingen al of niet in corporatieverband ten aanzien van de aanschaf van energiebesparende producten. Hierbij valt te denken aan zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, isolatie, windenergie of groene daken, bijvoorbeeld door actief duurzaamheidsleningen onder de aandacht te brengen en waar nodig uit te bouwen. Ook het thema binnen centraal Groningen: duurzame dorpen, sluit hier qua subsidiemogelijkheden goed op aan. Ook het actief participeren in website als www.zonneatlas.nl en dergelijke kunnen hierbij goed helpen.

 • Samen met OPS en  LTO wordt onderzocht op welke wijze agrarische en andere ondernemers kunnen bijdragen aan een beter klimaat door de vermindering van uitstoot broeikasgassen, CO2-reductie of gebruik, duurzame energiebronnen etc.. Het project Maatschappij, Energie en Innovatie (MEI) binnen centraal Groningen sluit hierop goed aan. Dit omdat het een ecologische en tegelijk renderende kringloop voor melkveehouders wil stimuleren

 • Er wordt voorkomen dat de afvoer van regenwater via het riool gaat, ook bij bestaande woningen. Zo mogelijk wordt een gescheiden systeem aangelegd. Voldoende ruimte voor het bergen van water bij hevige neerslag is van groot belang om wateroverlast te voorkomen.

 • Laadpunten voor elektrische auto’s worden gestimuleerd.

 • De productie en verkoop van streekproducten wordt gestimuleerd.

 • Duurzaamheidscorporaties van inwoners en/of bedrijven worden aangemoedigd.

Afvalinzameling                                                                                                                              

 • Zwerfvuil en de hondenpoepvervuiling worden in de buurt signalerend onder de aandacht gebracht. De oproep om hierin gezamenlijk een verantwoordelijkheid te nemen hoort hierbij.

  • Het streven moet zijn dat voldoende (ondergrondse) containers beschikbaar zijn voor onder meer glas en kleding. Mogelijk wordt per 1 januari 2015 het statiegeld afgeschaft op grote plastic PET-flessen. Als dit gebeurt, dan is de ChristenUnie er een voorstander van om verenigingen te betrekken bij apart inzamelen van deze PET-flessen. Dit naar analogie van het inzamelen van oud papier.

Stimuleren

 • Educatie en voorlichting aan kinderen (inclusief stimuleren van de ouders) over het belang van natuur en landbouw is belangrijk. Er wordt gewerkt aan bewustwording van milieugedrag bij kinderen en volwassenen en ondernemers.

 • Scholen zijn daarbij onmisbaar. Bij het geven van voorlichting op basis- en middelbare scholen kunnen vrijwilligers worden ingezet. Ook speciale activiteiten zoals de Nationale Boomfeestdag kunnen in samenwerking met bijvoorbeeld scholen worden georganiseerd.

 • Bij het inzamelen van oud papier hebben vanouds kerken, verenigingen en instellingen een grote rol gespeeld. Deze rol kan zo nodig versterkt worden door inzet bij andere afvalstromen zoals bijvoorbeeld PET-flessen.

Het goede voorbeeld geven

 • De eigen gemeentelijke organisatie wordt doorgelicht op energiezuinigheid.

 • De leveringscontracten met energiebedrijven zijn gebaseerd op 100% duurzame energie.

 • In de komende raadsperiode is het streven om het gemeentelijke inkoopbeleid maximaal duurzaam te laten worden. Verder zijn bij offerteaanvragen duurzaamheidcriteria opgenomen. Zie daartoe www.pianoo.nl.

 • Mogelijkheden om het stroomverbruik lokaal op te wekken, worden gebruikt.

  • Er zijn steeds meer en betere elektrische auto’s. De gemeente geeft het goede voorbeeld door ook zelf gebruik te maken van elektrische auto’s.

  • Bij de reguliere vervanging van de verlichting in de openbare ruimte worden moderne technieken toegepast (o.a. LED-verlichting), waar nodig en mogelijk aangevuld met bewegingssensoren. Dit geldt ook de gemeentelijke gebouwen.

  • Goede regels vragen om goede handhaving, zoals bijvoorbeeld de milieuregels. De gemeente zoekt daarbij stevige samenwerking en afstemming met provincie, waterschap en justitie.