Goed wonen en werken

Waar staat de ChristenUnie voor?

De woningmarkt heeft het moeilijk: de bouw stagneert, het is moeilijker om een huis te kopen, te verkopen of te huren. De ChristenUnie heeft landelijk de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld bij het op gang brengen van de noodzakelijke hervorming van de woningmarkt. Ook lokaal doet de ChristenUnie er alles aan om de woningmarkt te stimuleren, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende (geschikte) huurwoningen zijn en er ruimte is voor nieuwbouw. De veranderingen in o.a. de ouderenzorg vragen om een woningaanbod dat daarbij past.

De gemeente Slochteren en gaswinning zijn nauw met elkaar verbonden. Dit laatste het Nederland veel goeds gebracht. Tegelijkertijd speelt in onze regio de aardbevingsproblematiek met bijbehorende veiligheidskwesties en (schade)consequenties. Dit heeft forse impact op onze burgers en de leefbaarheid in het aardbevingsgebied. Primair heeft de NAM en de rijksoverheid daarin de rol van schadeherstel en andere compenserende maatregelen. Voor de ChristenUnie staat de veiligheid van de bewoners altijd voorop. De gemeente moet, samen met andere betrokken gemeenten en provincie Groningen, alert zijn op de juiste afwikkeling ervan. Snel en voldoende compensatie is daarbij het motto.

De ChristenUnie is het met de commissie Meijer van mening dat er structureel perspectief moet worden geboden aan de prachtige regio; een economisch perspectief en een aantrekkelijk leefgebied voor nieuwe generaties.

De agrarische sector is in veel gemeenten van belang voor het behoud van een goed en evenwichtig economisch klimaat en de verschijningsvorm van het landschap. De ChristenUnie vindt het daarom van belang ook regelmatig met de vertegenwoordigers van deze sectoren te spreken.

Waar gaat de ChristenUnie voor?

De ChristenUnie zet zich in voor:

 • Ruimte voor innovatief, vraaggericht en duurzaam wonen (o.a. levensloopbestendige woningen, gezamenlijke wooninitiatieven, bouwen in eigen beheer door particulieren). Kortom probeer maximaal aan te sluiten waar de markt om vraagt. Dit vereist ook de nodige flexibiliteit in het woonbeleid.

 • Bevorderen van duurzaam en energieneutraal bouwen en wonen.

 • Herstructurering en clustering van bedrijventerreinen en hergebruik van leegstaande gebouwen.

 • Samenwerking met de agrarische sector.

Wonen

Het huisvestingsbeleid van de gemeente moet aansluiten bij de vraag en ontwikkelingen, bijvoorbeeld als het gaat om wonen en zorg en begeleid wonen. In een gemeentelijke woonvisie wordt daarom integraal naar de lokale woningmarkt gekeken en worden de noodzakelijke maatregelen beschreven.

De ChristenUnie maakt werk van levensloopbestendige woningen en wijken, ondersteund door een goede infrastructuur (sociaal-culturele activiteiten en zorgondersteuning). Eventuele belemmeringen in de regelgeving worden zoveel mogelijk weggenomen. De starterslening kan een goed instrument zijn om (door)starters op de woningmarkt net dat zetje te geven om wel een woning te kunnen kopen en zo de doorstroming te bevorderen op de huizenmarkt. Daarnaast worden zo mogelijk afspraken gemaakt over de verduurzaming van hun woningvoorraad.

De ChristenUnie wil de discussie over Welstandsvrij bouwen wel aangaan. Welstandsvrij bouwen moet meer ruimte krijgen. In Meerstad loopt daartoe een pilot. Mogelijk geven de ervaringen daar aanleiding om dit Welstandsvrij bouwen op meer plekken binnen de gemeente toe te staan.

De bestaande structuurvisies voor de hoofdkernen Harkstede, Siddeburen en Slochteren bevatten vooralsnog voldoende ruimte voor nieuwbouw.  

Woningcorporaties

Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in de voorziening van goede sociale huurwoningen en de leefbaarheid van wijken. Volgens het regeerakkoord komen de corporaties onder directe aansturing van gemeenten. De ChristenUnie geeft woningcorporaties de ruimte om innovatief, vraaggericht en toekomstvast te kunnen bouwen, maar biedt daarbij wel duidelijke kaders via een gemeentelijke woonvisie.

Tegelijkertijd is het goed als corporaties van de keuzes die zij maken nadrukkelijker verantwoording afleggen aan de lokale samenleving (via hun bewoners, via de gemeentelijke aansturing).

Woningcorporaties spelen ook een rol op de koopmarkt. De ChristenUnie juicht de ‘sociale koop’ toe.

Woningcorporaties hebben een blijvende taak ten aanzien van de leefbaarheid, op het niveau van de buurt en de wijk. Daarbij organiseren corporaties het leefbaarheidsbeleid niet alleen voor maar vooral mét de bewoners.

Samenwerking met de agrarische sector

De ChristenUnie wil de kwaliteit van het buitengebied op niveau houden en waar mogelijk versterken. Subsidiemogelijkheden via de Europese Unie worden zo goed mogelijk benut. Samenwerking tussen provincie, gemeente, agrarische sector, Staatsbosbeheer, Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen en overige land- en tuinbouworganisaties wordt gestimuleerd. De samenwerkende partijen binnen centraal Groningen vormen daartoe als netwerkorganisatie al een goede basis.

Concrete voorstellen

 • Recent zijn of worden structuurvisies vastgesteld van de hoofdkernen Harkstede, Siddeburen en Slochteren. Voor dit laatste dorp vigeert ook een Masterplan centrumgebied. Actief wordt de markt en het desbetreffende dorp benaderd en desgewenst gefaciliteerd, om initiatieven op te pakken die de ambitie in genoemde plannen verder brengt. Daarbij wordt maximaal ingezet om de subsidiemogelijkheden te verkennen en mogelijk te faciliteren.

 • De gemeente voert integraal woningmarktbeleid door middel van een actuele woonvisie die goede aansluiting heeft en houdt bij de markt. Hierbij moet samenwerking worden gezocht met de beoogde fusiegemeenten. Aandachtpunten hierbij zijn starters en ouderen. Beleidsmatig moet worden gestimuleerd dat meerdere generaties  samen kunnen leven, elk met hun eigen plek (kangoeroewonen).

 • De komende tijd wordt er ingezet op levensloopbestendige wijken en woningen.

 • Bekeken moet worden of een voor (door)starters beschikbare  starterslening de woningmobiliteit bevordert.

 • Woningen worden duurzaam gebouwd en er wordt ingezet op verduurzaming van bestaande woningen. Daarbij wordt blijvend ingezet op het ter beschikking stellen van duurzaamheidsleningen.

 • Er is een goede samenwerking met woningcorporaties als het gaat om goede sociale huurwoningen, duurzaamheid, leefbaarheid in wijken en sociale koop.

 • Zo mogelijk worden leegstaande gebouwen getransformeerd naar woningen. Daarbij wordt goed gekeken of wonen met zorg daarbij toevoegend werkt.

 • Nieuwe woongebieden buiten de aangewezen locaties binnen de vigerende structuurvisies voor de hoofdkernen Harkstede, Siddeburen en Slochteren worden niet opgestart. 

 • Aan de hand van de ervaringen met Welstandsvrij bouwen in Meerstad moet een discussie gevoerd worden om dit ook elders toe te staan.

 • Ingezet wordt om de verwachtingenwaardenkaart zo snel mogelijk actueel te krijgen met de realiteit van de archeologische situatie ter plaatse.

 • De kwaliteit van het buitengebied is vooral een zaak van goede samenwerking met provincie, gemeente, agrarische sector, Staatsbosbeheer, Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen en overige land- en tuinbouworganisaties. Hier liggen ook economische kansen. Het participeren daartoe binnen centraal Groningen blijft daarom essentieel.

 • De gemeente moet alert zijn op de wijze waarop de NAM en de rijksoverheid de schadeafwikkeling als gevolg van aardbevingen afwikkelt respectievelijk de veiligheid van de inwoners waarborgt. Hier hoort bij dat er een structureel perspectief moet zijn op het gebeid van leefbaarheid. Desgewenst onderneemt de gemeente samen met andere betrokken gemeenten en de provincie actie op het juiste niveau. Dit om te bewerkstelligen dat burgers op tijd en voldoende voor hun schade gecompenseerd worden, om de veiligheid in het gebied te waarborgen en dat het gebied leefbaar blijft.