Cultuur, sport en recreatie

Waar staat de ChristenUnie voor?

Sport, cultuur en recreatie dragen bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning en bieden de mogelijkheid om op zinvolle wijze individueel of gezamenlijk vrije tijd te besteden. Daarnaast hebben sport, cultuur en recreatie positieve sociale, maatschappelijke en gezondheidseffecten. Ze zijn heel belangrijk bij het vasthouden en bevorderen van gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid in de samenleving. Ook heeft cultuur een belangrijke rol bij kennis- en waardenoverdracht.

Waar gaat de ChristenUnie voor?

Monumentenbeleid en musea

Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de al dan niet lange lokale en regionale geschiedenis vindt zorgvuldig plaats.

Cultuur is van groot belang voor de samenhang in de gemeente Slochteren. De ChristenUnie waardeert erg de inzet van de culturele commissie. Op vrijwillige basis geven ze meer kleur aan de Slochter samenleving. Daarbij komt dat de amateurkunst en de uitoefening daarvan voor ons erg belangrijk is.

Het ligt voor de hand om de Fraeylemaborg als spil in cultureel Slochteren in te blijven zetten. Dit betreft het gebouw, maar vooral ook de organisatie met haar netwerk.

Bibliotheken

Bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen. Toegang tot informatie (ook digitaal) is van belang voor inwoners. Bibliotheekvoorzieningen staan meer en meer onder druk. De bibliotheekorganisatie Biblionet moet zich daarom maximaal inzetten op multifunctioneel en innovatief denken in dit verband. Dit om efficiency en juiste schaalvorm te bewerkstelligen met als effect het vergroten van de beschikbaarheid van leesmedia (met name boeken) op de locaties in de dorpen Harkstede, Siddeburen en Slochteren. Er kunnen ook creatieve, alternatieve haal- en brengsystemen worden ontwikkeld ter versterking of vervanging van het huidige bibliotheekwerk/-logistiek. Dit gericht op een betere balans tussen organisatiekosten en beschikbare leesmedia. Een blijvende inzet van vrijwilligers geldt daarbij als essentie.

Gebouwen en sportvelden

Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen bijdragen aan exploitatie en onderhoud. In het accommodatiebeleid van de gemeente wordt getracht alle verenigingen op een passende en eerlijke maar ook financieel gedegen wijze te bedienen. Inzet van het accommodatiefonds is daarom essentieel. Dit fonds moet passend op de behoefte een structureel karakter krijgen. Daarbij kan ook goed gebruik worden gemaakt van de getalsmatige informatie zoals deze begin 2014 beschikbaar komt van het gebruik van deze voorzieningen in de gemeente Slochteren in relatie tot de te maken kosten. Eén en ander zal moeten leiden tot een update van het accommodatiebeleid. Dit beleid moet ook input zijn voor de te ontwikkelen gebiedsvisie van de te fuseren gemeenten. Dit om na te gaan waar je elkaar kunt versterken en waar je elkaar niet moet beconcurreren.

De ChristenUnie wil ook stimuleren dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan door in te zetten op lagere energielasten. Actief verduurzamen van gebouwen is het devies. De voor particulieren beschikbare duurzaamheidslening moet ook beschikbaar komen voor verenigingen.

Sportstimulering en recreatie

Sportstimulering en specifiek het betrekken van minima, ouderen, gehandicapten en mogelijk andere doelgroepen is een speerpunt. Het creëren of uitbreiden van fiets-, vaar-, wandel-, en/of hardlooproutes is een doeltreffende en kostenvriendelijke manier om zowel bebouwde als natuurlijke omgeving voor recreatie en beweging toegankelijk te maken. Zeker als dit in regionaal verband uitgewerkt wordt. Dit vanwege de kansen die de regio biedt op het punt van recreatieve groene en blauwe structuren. Daarbij liggen kansen om dit in te passen binnen het thema recreatie en toerisme, maar ook in het kader van duurzaamheid van regio Centraal Groningen. Cofinanciering richting ondernemers en verenigingen vanuit bijvoorbeeld Europese fondsen lijken dan mogelijk.

Concrete voorstellen

  • Het accommodatiefonds moet passend op de behoefte een structureel karakter krijgen.

  • De bestaande bibliotheken zijn belangrijk voor de leesontwikkeling. De bibliotheekorganisatie Biblionet moet zich daarom maximaal inzetten op multifunctioneel en innovatief denken in dit verband. Dit om efficiency en juiste schaalvorm te bewerkstelligen met als effect het vergroten van de beschikbaarheid van leesmedia (voor met name jonge jeugd en ouderen) op de locaties in de dorpen Harkstede, Siddeburen en Slochteren. De gemeente moet richting Biblionet hier zwaar op inzetten.

  • Rol culturele commissie is belangrijk. Uitoefening lokale amateurkunst wordt gestimuleerd.

  • In regioverband wordt onderzocht hoe met kleine inspanningen knelpunten in de recreatieve structuren kunnen worden weggenomen en nieuwe routes kunnen worden ontgonnen. Dit geldt bij initiatieven rondom het Schildmeer, het Woldmeer, de Ecologische HoofdStructuur (EHS) met zijn verbindingen en rondom Groenedijk. Gestimuleerd wordt dat ondernemers met elkaar arrangementen maken voor dagbesteding.