Economie, MKB en landbouw

Waar staat de ChristenUnie voor? 

Economie en MKB

Nederland zit in een stevige recessie. Veel ondernemers zitten in zwaar weer en het aantal faillissementen stijgt sterk. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De ChristenUnie zet zich daarom in voor meer ruimte, minder regels en meer kansen voor ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Elke gemeente mag sinds kort zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Wij zien dat als een verdere stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag. Bovendien zien we door de toename van koopzondagen dat veel kleine zelfstandigen en de werknemers het extra moeilijk hebben gekregen. De ChristenUnie zet zich daarom in voor het zoveel mogelijk beperken van het aantal koopzondagen, ook in Slochteren.

Landbouw

De ChristenUnie heeft hart voor boeren. Het zijn hardwerkende ondernemers die zorgen voor de productie van gezond en goed voedsel. Het gaat hierbij om sectoren die naar hun aard een nauwe relatie met de schepping hebben. Een spannende relatie en soms ook een spanningsvolle relatie. De ChristenUnie biedt ruimte aan boeren en zet daarbij in op een sterke, duurzame en innovatieve land- en tuinbouw. Dit ook om de vraag vanuit de markt te faciliteren voor een transparante en gesloten voedselketen in combinatie met vergroten van dierenwelzijn.

De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. De agrarische sector geeft vorm aan het landschap en is belangrijk voor het beheer daarvan. Dit geldt ook de natuurgebieden, waar mogelijk wordt de Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer Slochteren (ANLS) betrokken bij het beheer daarvan. De gemeente kan bijdragen aan behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving. De landbouw is op veel plaatsen essentieel als drager van het buitengebied. Het is belangrijk de boeren in te schakelen bij natuurbeheer. Echter de boeren hebben als buitengebied-beheerders ook een taak om voor daar levende wilde planten en dieren te zorgen.

Waar gaat de ChristenUnie voor?

Economie

 • De ChristenUnie wil dat de gemeente samen met haar partners waar mogelijk en verantwoord investeringen in zaken als onderwijshuisvesting, aanleg van fietspaden, verkeersveiligheid en dergelijke naar voren haalt. Dit om samen de crisis te bestrijden.

 • Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen heeft prioriteit.

 • De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel de korte en middellange termijn. In die zin zijn onderwijs en bedrijfsleven twee handen op één buik.

 • Alle inzet is gericht op het aantrekken van werkgelegenheid.

 • De gemeente Slochteren heeft een erg hoge ondernemersdichtheid. Van de circa 5.000 arbeidsplaatsen is een kleine 1.000 zelfstandig ondernemer. Een goed ondernemersklimaat is daarbij essentieel. De afgelopen bestuursperiode is deze versterkt. Dit is blijvend een belangrijke prioriteit.

 • Binnen de groep ondernemers vormen de ZZP’ers een grote groep. Het is zaak dat ook deze groep bij de inkoop- en aanbestedingstrajecten van gemeente waar mogelijk kan participeren.

 • Er is een sterke relatie tussen leefbaarheid en sociaal economisch vitaal zijn. Ook is het belangrijk dat in Bestemmingsplannen het werken aan huis optimaal gefaciliteerd blijft. Dus er moet aansluiting zijn op de ontwikkelingen op dit punt. Dit geldt voor de dorpen, maar ook in het buitengebied. Daar waar ondernemers willen investeren moet dit waar mogelijk en verantwoord gefaciliteerd worden. Bijvoorbeeld in het kader van ruimtelijke beleid.

 • Door middel van bedrijfsbezoeken, organiseren van netwerkbijeenkomsten en overleg met OPS wordt regelmatig over en weer gesondeerd wat er speelt en waar kansen liggen. Daarbij wordt breed naar alle ondernemers gekeken, klein en groot, starters en bestaand, noem maar op.

 • Inzet van het Regionaal OndernemingsInstituut (ROI) voor hulp aan ondernemers wordt gecontinueerd en desgewenst uitgebreid. Criterium daarbij is de relatie tussen geldinzet en effectiviteit van het behoud van arbeidsplaatsen.

 • Voor de ondernemers wordt één (digitaal) loket geopend waar men met alle (aan)vragen terecht kan. Daarbij is er minstens één ambtenaar beschikbaar om met het bedrijfsleven mee te denken en als aanspreekpunt te functioneren.

 • Niets is voor het midden- en kleinbedrijf zo hinderlijk als een opgebroken straat. De gemeente zorgt ervoor dat eventuele overlast zo kort mogelijk is en dat werkzaamheden aan riolering en andere leidingen zoveel mogelijk gecombineerd worden. Verder is vroegtijdige communicatie daarbij essentieel.

 • Door middel van duurzaamheidsleningen, waardoor particuliere huiseigenaren, verenigingen en stichtingen tegen gunstige voorwaarden kunnen lenen om te investeren in het energiezuiniger maken van gebouwen en woningen, wordt de lokale werkgelegenheid gestimuleerd én wordt geïnvesteerd in duurzaamheid.

 • De ChristenUnie zet zich in voor het zoveel mogelijk beperken van het aantal koopzondagen.

Bedrijventerreinen

 • De economie is in toenemende mate een economie van MKB-bedrijven, maar ook van eenmansbedrijven en ZZP'ers (Zelfstandige Zonder Personeel). Dat zijn mensen die vanuit huis economische activiteiten ondernemen. Deze groep heeft vaak geen behoefte aan bedrijfsterreinen maar aan mogelijkheden om zich te vestigen in woonwijken en in het lint. Het ruimtelijk beleid moet er op gericht zijn dat goed meebewogen kan worden met de ontwikkelingen in dit verband.

 • In de structuurvisies van de hoofdkernen Harkstede, Slochteren en Siddeburen is ruimte opgenomen voor (kleine) bedrijventerreinen. Extra ontwikkeling wordt niet gestimuleerd.Herontwikkeling van (verouderde) bedrijventerreinen gaat voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.

 • De ChristenUnie zet zich in voor de samenwerking tussen ondernemers al of niet op een bedrijventerrein. Bedrijvenverenigingen als PMSHS en OPS zijn belangrijke gesprekspartners voor de gemeente. Dit met het oog op beleidsvoorbereiding en het kennen van elkaars ontwikkelingen. Het helpt daarbij als betrokken organisatie optimaal met elkaar samenwerken of in elkaar opgaan.

Leegstand

 • Er wordt tijdig ingespeeld op leegstandssituaties. Ingezet wordt om te komen tot een zogenaamd ‘rotte kiezen’ beleid. Dit om instrumenten te hebben om eigenaren te bewegen iets aan(dreigende) leegstand en bijbehorende verpaupering (is ‘rotte kies’ in straatbeeld) te doen, bijvoorbeeld door sloop en aanleg tijdelijk groen.

 • Zo nodig worden winkelbestemmingen gewijzigd in woonbestemmingen dan wel andersom.

Recreatie en toerisme

 • Samen met recreatie- en toeristische ondernemers wordt een plan opgesteld waarin verblijfsrecreatie vanwege het gunstige effect op de middenstand wordt gestimuleerd. Ondernemers worden gestimuleerd hun plannen aan te laten sluiten bij het thema recreatie en toerisme binnen Centraal Groningen. Cofinanciering vanuit bijvoorbeeld Europese fondsen kan de haalbaarheid van plannen doen toenemen. Een regionale aanpak werkt hierbij dan aanvullend positief. Accenten daarbij zijn inzet en gebruikmaken van de bestaande en verder te ontwikkelen blauwe en groene structuren, alsmede de gewenste recreatieve accenten in en rondom het Schildmeer.

 • Naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters wordt ingezet op de aanleg van een fietspadennetwerk, evenals de aanleg van (onverharde) wandelpaden.

Agrarische sector

 • Landbouwbedrijven krijgen ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren zoals landschapsonderhoud, toerisme, zonnepanelen, gesloten voedselketen, volkstuinen, etc.. Dit voor zover deze de kwaliteit van het buitengebied ondersteund respectievelijk versterkt. Het beleid ten aanzien van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) met zijn accent op functieverruiming van karakteristieke boerderijen moet worden bestendigd en waar nodig uitgebreid.

 • Landbouwondernemingen krijgen de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door schaalvergroting. Zeker ook als deze een bijdrage levert aan duurzaamheid, dierenwelzijn, voedselketen, energiebesparing, milieu en landschap. In dit verband zal samen met de provincie bekeken moeten worden dat het plaatsen van zonnepanelen op het land, mogelijk wordt gemaakt.

 • Nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het buitengebied mogen geen beperkingen opleveren ten aanzien van bestaande rechten op het gebied van hindercirkels. Dit betreft ook de ontwikkeling van plattelandswonen. Andersom moet kritisch worden gekeken of de hindercirkels in de weinig verdichte delen van het lint niet kunnen worden heroverwogen (kleiner worden). Dit aan de hand van objectieve criteria waarin een afweging te volgen is van landbouw en andere belangen. Dit om te voorkomen dat agrarische bedrijven in die delen van het lint onnodig ‘op slot’ staan.

 • De gemeente Slochteren kan al of niet in het verband van centraal Groningen   faciliteren dat er een prominente plek komt voor de verkoop van regionale landbouwproducten.

 • De agrarisch ondernemer is vaak ook landschapsbeheerder en ontvangt hiervoor een passende vergoeding. Dit zoals landelijk is georganiseerd. Binnen de gemeente Slochteren zijn gelukkig veel agrarische ondernemers die hierin ook een verantwoordelijkheid zien. Denk hierbij ook bijvoorbeeld aan de ANLS. Het is zaak alert te zijn dat dit zo blijft.

 • Ook de inzet van braakliggende landbouwgebieden en/of snippergroen voor bijvoorbeeld volkstuinen hoort hierbij. Waar mogelijk stimuleert de gemeente dit, bijvoorbeeld in het kader van vitalisering platteland. Burgers worden zo laagdrempelig in staat gesteld om hun eigen voedsel te verbouwen. Daarbij kan logischerwijs ook een link worden gelegd naar de voedselbank.