Mobiliteit

Waar staat de ChristenUnie voor?

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is essentieel om samen te kunnen leven en werken. De lokale overheid heeft de verantwoordelijkheid (samen met de provincie en het Rijk) voor een goed niveau van infrastructuur, zodat burgers economische, sociale en culturele activiteiten kunnen ontplooien en bedrijven hun werk kunnen doen. Niet alleen de overheid maar ook de burgers hebben een grote verantwoordelijkheid om bewust met mobiliteit om te gaan.

Waar gaat de ChristenUnie voor?

Fiets

De fiets vormt een uitermate belangrijk vervoermiddel voor de korte-afstandsmobiliteit. Fietsen is goedkoop, gezond en vrijwel niet milieubelastend.

De jeugd onder de zestien jaar is er zonder meer op aangewezen en voor schoolbezoek is er dan ook vaak sprake van grote fietsstromen. Ook voor woon-werkverkeer op korte afstand wordt veel gebruikgemaakt van de fiets.

Concrete voorstellen

 • Fietsroutes binnen de gemeente worden zo veel mogelijk van het overige verkeer gescheiden. Daarnaast moeten onveilige fietssituaties geïnventariseerd en aangepakt worden. Een opletpunt daarbij is het voorkomen van onnodige paaltjes langs de weg. Deze leveren namelijk vaak gevaarlijke situaties op, ook voor hulpdiensten.

 • De ChristenUnie bevordert de aanwezigheid van oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s. Dit laatste inclusief initiatieven voor accu overlaadstations.

 • Bedrijven en toeristische trekpleisters worden met goed openbaar vervoer en fietspaden ontsloten.

 • Ingezet wordt om ook een veilige en gescheiden fietsroute aan de Borgweg (op Gronings grondgebied) gerealiseerd te krijgen.

Voetgangers

 • Binnen de bebouwde kom is op doorstromingswegen steeds sprake van een trottoir aan minimaal één zijde van de weg en voldoende veilige oversteekplaatsen.

 • Verhoogd liggende trottoirs zijn voorzien van op- en afritbanden voor rolstoelen, kinderwagen e.d.

 • In woonwijken worden bij voorkeur 30 kilometer-zones aangelegd. 

Openbaar vervoer

In de gemeente Slochteren is de gemeente niet verantwoordelijk voor het openbaar vervoer (OV). Toch moeten de mogelijkheden om invloed uit te oefenen niet worden onderschat. De gemeente stelt zich proactief op richting die overheden die verantwoordelijk zijn voor het openbaar vervoer. Daarbij moet naast de gebruiksintensiteit, ook gebruikerswensen worden meegenomen.

De gemeente is een directe medespeler als het om het faciliteren van de openbaar vervoersfaciliteiten gaat:

 • De bereikbaarheid van openbare voorzieningen, zorgcentra en scholen wordt bevorderd.

 • Bushaltes zijn toegankelijk voor ouderen en gehandicapten.

 • Het openbaar vervoer wordt gepromoot: bijvoorbeeld door informatie op dorpsplattegronden en op de site van de gemeente etc.

 • Waar mogelijk worden combinaties met het doelgroepenvervoer gezocht (regiotaxi’s, scholierenvervoer, Wmo vervoer etc.). 

Automobiliteit

Een goede autobereikbaarheid in het landelijke gebied is van belang voor bewoners en voor de bedrijven, die voor aan- en afvoer van goederen en voor de personeelsvoorziening autoverkeer nodig hebben. Logischerwijs geldt dit ook de agrarisch ondernemers afhankelijk is van zwaar materieel Deze moet onbelemmerd zijn.

Verkeersveiligheid

De impact van ongevallen kan zeer groot zijn. Het aantal verkeersslachtoffers (doden en ernstig gewonden) is in Slochteren relatief laag, maar het kan zeker nog beter.

Concrete voorstellen

 • De mogelijkheden om invloed uit te oefenen op keuzes in het Openbaar Vervoer moeten niet worden onderschat. De gemeente stelt zich daarom proactief op richting die overheden (provincie/OV-bureau) die verantwoordelijk zijn voor het openbaar vervoer. De gemeente beschikt over een verkeersveiligheid- en een wegencategoriseringsplan met concrete uitwerkingen.

 • Snel en langzaam verkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden en beide zijn onbelemmerd. Landbouwverkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden van fietsverkeer.

 • De trend is dat het vracht- en landbouwverkeer steeds zwaarder wordt. Het is daarom zaak dat de wegen dit aan kunnen. Ook qua bermen. Waar nodig worden deze bermen versterkt door opsluitbanden/grasbetonblokken.

 • De ChristenUnie vindt goed beheer en onderhoud belangrijk.

 • De gemeente werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op de scholen en bij instellingen.

 • De gemeente stimuleert dat scholen zich inzetten voor het verkeersveiligheidslabel (www.verkeersveiligheidslabel.nl)

 • Er vindt een goede registratie van ongevallen plaats, zodat de zogenaamde ‘black spots’ in beeld komen.