Onderwijs

Waar staat de ChristenUnie voor?

Ouders zijn en blijven primair verantwoordelijk voor hun kinderen. We vinden het belangrijk dat ouders moeten kunnen blijven kiezen voor scholen die in het verlengde liggen van de opvoeding thuis.

De school is een belangrijke gespreks- en samenwerkingspartner van de gemeente, bijvoorbeeld bij passend onderwijs, jeugdzorg, leerplicht, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. 

Kleine scholen

Gelet op de prognosecijfers van het CBS is er de komende jaren sprake van een daling van het aantal leerlingen. Deze daling heeft grote gevolgen voor het primair- en voortgezet onderwijs. Scholen met weinig leerlingen zijn kwetsbaarder: bekostiging van onderwijs, huisvesting en leerlingenvervoer kunnen een probleem opleveren, omdat zowel schoolbesturen als gemeenten over minder financiële middelen beschikken. De opvang van zorgleerlingen stelt hoge eisen aan het beperkte personeelsbestand.

Uiteraard sluit ook de ChristenUnie haar ogen niet voor de teruglopende leerlingaantallen als gevolg van ontgroening. Dit heeft al een tweetal scholen rechtstreeks geraakt (sluiting Overschild en Tjuchem). Doorredenerend kan ingeschat worden dat dit meer scholen gaat raken. Alle openbare scholen in de gemeente zijn opgenomen in de Stichting OPOS. De bijzonder scholen kennen ook dergelijke overkoepelende organisaties. Denk aan VVCOMG, Noorderbasis en VGPONN. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat genoemde organisaties een visie ontwikkelen hoe om te gaan met genoemde ontgroening. Dit om te voorkomen dat scholen alleen beoordeeld worden dan alleen maar op basis van het aantal leerlingen. Maar ook om als gemeente een visie te hebben hoe gebouwelijk om te gaan met onderwijs. De ChristenUnie pleit daarom voor maatwerk, zodat de keuzevrijheid van ouders behouden blijft, de kwaliteit van scholen gegarandeerd kan worden en de rol van de school in de leefgemeenschap van de kleine kernen wordt gewaardeerd. Samenwerking tussen gemeenten, scholen en verwante voorzieningen (zoals kinderopvang, zorg) is essentieel.

Leerlingenvervoer

De ChristenUnie is voor het behoud van de vergoeding van het leerlingenvervoer voor ouders die hun kinderen naar een school van hun keuze sturen. Keuzes van ouders moeten wel op redelijke gronden zijn gebaseerd. Uiteraard mag van ouders, naar draagkracht, een eigen bijdrage gevraagd worden. Zo zorgen we ervoor dat keuzevrijheid in het onderwijs, dat zo'n belangrijk onderdeel van de opvoeding is, ook aanwezig is voor minder draagkrachtige ouders. 

Kinderopvang

De ChristenUnie zet zich in voor goed toezicht op kinderopvanginstellingen door de GGD. De overheid wil ook ruimte blijven bieden aan en hindernissen wegnemen voor identiteitsgebonden kinderopvang, zodat ouders opvang kunnen kiezen in het verlengde van de opvoeding thuis. 

Voorschoolse educatie

De ChristenUnie is van mening dat ook de keuze voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Ouders moeten de vrijheid én mogelijkheid hebben te kiezen voor een vorm van educatie die aansluit bij hun levensvisie. De gemeente kan in dat kader stimuleren dat er een voldoende divers aanbod is.

In geval van achterstanden kan het wel een belangrijk middel zijn om deze achterstanden tijdig in te lopen. In dit kader is het belangrijk dat de jeugdgezondheidszorg zorgt voor een screening in de voorschoolse periode.

Waar gaat de ChristenUnie voor?

 Concrete voorstellen

  • Waar mogelijk wordt een pluriform onderwijsaanbod in de gemeente gestimuleerd.

  • Gestimuleerd wordt dat de overkoepelende schoolorganisaties komen met een visie hoe om te gaan met krimp. Het huisvestingsbeleid van scholen van gemeenten wordt hierop afgestemd. Dit uiteraard onder medeneming van de effecten op andere voorzieningen in de dorpen. Daarbij kan ook goed gebruik worden gemaakt van de getalsmatige informatie zoals deze begin 2014 beschikbaar komt van het gebruik van deze voorziening in de gemeente Slochteren in relatie tot de te maken kosten.

  • Bij onderwijshuisvesting moet aandacht zijn voor het binnenklimaat van scholen, de speelruimte in en rond de school, de duurzaamheid van de gebouwen, de fysieke plek en sociale rol van de school(gebouwen) in het dorp.

  • De huidige vergoeding voor het leerlingenvervoer van kinderen naar scholen naar speciaal (basis) onderwijs wordt gehandhaafd.

  • Er vindt actieve handhaving van de leerplicht en andere vormen van verzuim plaats, zodat kinderen optimaal gebruik maken van de mogelijkheden.

  • Stimuleer een goed, divers aanbod aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit om te waarborgen dat kinderen een goede kans krijgen en dat eventuele achterstanden voorkomen worden.

  • Stimuleer dat de samenwerking tussen scholen en andere instanties die betrokken zijn bij de zorg voor jongeren (CJG, Jeugdzorg) zoveel mogelijk vanuit één locatie werken. De drempel om advies/hulp te vragen wordt daardoor vaak lager. Stimuleer daarbij een integrale gezinsaanpak.