Jaarrekening 2005

Jaarrekening

Rechtmatigheid en goedkeurende verklaring.

Welke doelstelling heeft het college zichzelf gesteld om gezet in de tijd aan de voorwaarden voor een goedkeurende verklaring te voldoen?
 
Door het vertrek van onze concerncontroller zijn de taken uit het plan van aanpak rechtmatigheid in 2005 voor het grootste deel opgepakt door de taakgebieden juridische zaken en financiën. Vanwege de beperkte capaciteit zijn nog niet alle punten uitgewerkt. Wel mag geconstateerd worden dat er flinke vorderingen gemaakt zijn. De inventarisatie van interne regelgeving en het inzichtelijk maken van processen is afgerond en door de raad vastgesteld. Inmiddels is een aantal verordeningen sterk vereenvoudigd en inzichtelijk gemaakt en is eind 2005 het eerste proces intern getoetst op rechtmatigheid. Hiermee zijn de voorwaarden gecreëerd om ook op rechtmatigheid een goedkeurende verklaring te kunnen krijgen.
Er is een plan van aanpak rechtmatigheid opgesteld waarin alle de te ondernemen acties zijn opgenomen. Nu de functie van concerncontroller sinds begin 2006 weer is ingevuld wordt de uitvoering van dit plan weer integraal opgepakt, bijgehouden en gemonitord met als doel een goedkeurende verklaring over het jaar 2006 te krijgen. Echter, de opvattingen over hoe invulling moet worden gegeven aan het begrip rechtmatigheid waren landelijk nog sterk in ontwikkeling en zijn nu pas enigszins uitgekristalliseerd. Pas zeer onlangs kon de accountant voldoende scherp definiëren aan welke eisen wij zouden moeten voldoen op het gebied van rechtmatigheid.

Overigens heeft Minister Remkes de gemeenten tot 2007 de tijd gegeven een goedkeurende verklaring voor rechtmatigheid te ontvangen (dit betreft dus de jaarrekening 2006).
 
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, groen, pagina 20
 
We constateren dat er een toename is van het gebruik van chemicaliën bij het beheer van groen.
Waarom is er gekozen voor deze aanpak?
Is er overwogen om andere milieuvriendelijkere alternatieven te gebruiken? En zo ja waarom is daar niet voor gekozen.?
Overweegt het college het beheer in de nabije toekomst te zoeken naar alternatieven voor chemicaliën?
 
Om het groen te beheren heeft het gebruik van bestrijdingsmiddelen uiteraard niet de voorkeur. Vanwege de bezuinigingen (gebrek aan mankracht) is ten aanzien van traditioneel te beheren groen in de kernen echter toch gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen om het gewenste netheidniveau hier te kunnen halen.
Traditioneel beheer betekent feitelijk, geen onkruid in de perkjes en plantsoenen, wat weer inhoudt dat het groen arbeidsintensief beheerd moet worden als er geen gebruik gemaakt mag worden van bestrijdingsmiddelen.

Ten aanzien van de delen die ecologisch beheerd worden is geen gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen. Logisch, omdat de kwaliteitseisen ten aanzien van dit beheer anders gesteld zijn. De laatste jaren is het groen meer en meer ecologisch ingericht, waardoor een deel van de plantsoenen (randzone en buitengebieden) een natuurlijker uiterlijk krijgen, en daarmee een extensiever beheer.

Verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen loopt daarom parallel aan een meer natuurlijk beheer van begroeiingen. Het huidige gebruik van bestrijdingsmiddelen kan worden gestabiliseerd of zelfs worden verminderd door een verdere omvorming van groen in de kernen en omvormen van groen in de dorpsranden naar een natuurlijker beheer, conform de uitgangspunten van de Landschaps- en groenvisie.
 
Paragraaf grondbeleid, Schatterswold, pagina 30
 
Welke consequentie heeft de vermindering van wooneenheden in dit plan voor de financiën van de gemeente?
Kan gelet op de te verwachten inkomensderving nog aan alle ambities en doelstellingen worden voldaan?

Vermindering van de wooneenheden in het plan Schatterswold heeft geen
consequenties voor de financiën van de gemeente. De samenwerkingsovereenkomst is gesloten voordat de 12 woningen uit het plan zijn gegaan. De overeenkomst wordt onverkort uitgevoerd.
De ambities en doelstellingen worden niet aangepast behoudens de vermindering met 12 woningen, maar de ruimtelijke kwaliteit wordt daardoor niet aangetast. 
 
Programma 3, Verkeer en vervoer, onderhoud wegen, pagina 79
 
Het bezuinigen dan wel niet investeren in de infrastructuur zou op langere termijn problemen kunnen veroorzaken.
Welke risico’s loopt de gemeente?
Hoe worden deze risico’s afgedekt?
De risico’s zijn beperkt omdat altijd gelet is op de verkeersveiligheid in relatie tot het onderhoudsniveau en de prioritering van onderhoudswerkzaamheden. Op dit moment wordt gewerkt aan een eerste inhaalslag ten aanzien van het rationeel wegbeheer waardoor het kwaliteitsniveau van de infrastructuur weer voor een langere periode op peil blijft.
 
Programma 5 Onderwijs en kinderopvang, pagina 83 Kinderopvang
 
Recent zijn we als raad middels een brief op de hoogte gebracht van zorgen die er in Harkstede zijn over het niet aanvragen van een subsidie. Hoe is er inmiddels omgegaan met deze brief?
Deze vraag heeft geen betrekking op de jaarrekening 2005 en zal daarom separaat worden beantwoord.

Programma 6 Sociale voorziening en maatschappelijke dienstverlening, bladzijde 87
 
Zijn er prestatieafspraken met reïntegratiebedrijf Baanvak gemaakt. Zo ja welke afspraken liggen er? Zo nee, is het College voornemens deze prestatieafspraken op te nemen?

Met de stichting Baanvak zijn prestatieafspraken gemaakt over het volgende:
o Per kwartaal zal een inhoudelijke rapportage worden aangeleverd aan de manager Backoffice welzijn/publiekszaken. Deze rapportage bevat op klantniveau een kort overzicht van de voortgang van een traject.
o De stichting zal een financiële voortgangsrapportage aan de gemeente Slochteren doen toekomen.
o De te betalen bedragen worden in onderling overleg bepaald.
o Regelmatig vind overleg plaats tussen Baanvak, de dienst middelen en de backoffice welzijn en publiekszaken.
 
Programma 6 Sociale voorziening en maatschappelijke dienstverlening, uitstroom gesubsidieerde arbeid, pagina 88
 
De definitieve beëindiging van de ID-banen (Melkertbanen) kan grote gevolgen hebben voor veel voorzieningen en een toeloop geven tot de WWB. Heeft de gemeente zicht op de gevolgen voor Slochteren? Treft zij maatregelen?

Per 1 januari 2006 heeft de definitieve beëindiging van ID-banen plaats gevonden. Op dat moment zijn middelen vrijgekomen om andere trajecten op te starten in het kader van de sluitende aanpak. Wij hebben eerder al toegezegd u over de resultaten hiervan te zullen informeren. Op dit moment heeft de beëindiging van de ID-banen in elk geval geen gevolgen meer voor de gemeente Slochteren.
 
Programma 6 Sociale voorziening en maatschappelijke dienstverlening, gehandicaptenzorg, pagina 90
 
Bij het vervoer (Wvg-taxi) wordt er een ruime besparing behaald. De maximering van het aantal zones tot 5 zou in individuele gevallen problemen kunnen geven. Bestaat er dan de mogelijkheid om deze personen tegemoet te komen. Mogelijk via voorzieningen in de bijzondere bijstand.
Mensen kunnen voor vervoer verder dan 5 zones gebruik maken van een landelijk collectief vervoerssysteem, Valys. Dat is een belangrijke overweging geweest bij de halvering van het aantal zones. Gebruikers zijn en worden ook geïnformeerd over Valys en kunnen via ons een aanvraagformulier ontvangen. Er wordt ook zeker gebruik van gemaakt. Bijzondere bijstand is geen optie omdat de Wvg een voorliggende voorziening is. Er zijn ons geen schrijnende gevallen bekend.
 
Programma 6 Sociale voorziening en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdwerker, pagina 92
 
Is er contact met jeugdhonken en –sozen en de politie over de gevolgen van het vertrek van de jeugdwerker?
Heeft het vertrek van de jeugdwerker geleid tot problemen?

De inzet van de jeugdwerker is pas eind 2005 geëindigd. In het kader van de voorjaarsnota zullen wij ingaan op de effecten die het vertrek van de jeugdwerker in de afgelopen periode voor jongeren in Slochteren heeft gehad. De mogelijkheid bestaat dat wij in de voorjaarsnota met voorstellen tot bijstelling van het huidige beleid zullen komen.
 
Programma 8 Cultuur, Sport en Recreatie, Recreatie en Toerisme, pagina 97
 
De Geertsemaheerd en de VVV hebben een verschil van inzicht over het op de kaart zetten van Slochteren. Gaat de gemeente hierover nog met partijen in gesprek? Heeft dit gevolgen voor de subsidieverstrekking aan een of beide instanties?

Deze vraag heeft geen directe relatie met de jaarrekening 2005 en zal daarom separaat of in de context van de eerste bestuursrapportage over 2006 worden beantwoord.
 
Programma 8 Cultuur, Sport en Recreatie, gebruik van sportzalen, pagina 97
 
De gebruikers van de sportzaal in Harkstede en vanaf komend jaar ook de Springbok, huren vanwege de grote van de zaal vaak maar 1/3 van de ruimte. Is het college voornemens om gelet op efficiency maximaal in te zetten op een beter en gelijktijdig gebruik van de zalen? Kan het college inzicht geven over de stijging in exploitatiekosten van de Springbok?

Namens het college heeft de beheerder van de Slochter sportaccommodaties de opdracht alle beschikbare zaalruimte zo efficiënt mogelijk in te zetten. Waar mogelijk betekent dit gelijktijdig verhuren van de drie compartimenten. Voor sommige sporten, zoals zaalvoetbal, is dat echter niet mogelijk.

De gemeenteraad heeft op 7 juli 2004, in de nota Sporthal De Springbok en haar bijlagen, een exploitatie overzicht van het eerste jaar ontvangen en besproken. In dit overzicht werd aangenomen dat de exploitatielasten van deze drie keer grotere sporthal met ruim € 26.000 zouden stijgen. Bij deze aanname was uitgegaan van een maximale verhuur van de hal en een gemeentelijke beheerder met een fulltime dienst betrekking. Het college werkt momenteel aan een optimale beheersvorm waarbij een aanzienlijke besparing op de beheerskosten gerealiseerd zal worden.
 
Overzicht personele sterkte 2005, pagina 115
 
Is de dienstverlening aan de burgers met de toekomstige formatie gegarandeerd? Dient de doelstelling tot reductie van het aantal FTE’s zoals afgesproken in BeB te worden bijgesteld zodat de dienstverlening niet in gevaar komt? Op welke termijn zal er een benchmark worden uitgevoerd om een actueel zicht te hebben op de gemeente in vergelijking met anderen.

Op enkele taakgebieden binnen de organisatie zijn in 2005 inderdaad knelpunten ontstaan, die een effect hadden op de kwaliteit van dienstverlening en de geleverde productie. Deze zaken zijn in de jaarrekening bij de betreffende programma’s ook in beeld gebracht. In 2006 was er binnen het personeelsbudget enige ruimte aanwezig waarmee de meest urgente knelpunten die optraden ten gevolge van de formatiereductie zijn aangepakt, om daarmee de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening te kunnen waarborgen.
De ontwikkeling en ambities van de gemeente Slochteren in de komende jaren zullen op enig moment een actualisatie van de benchmark van de formatieomvang noodzakelijk maken. Zodra er voldoende zicht is op de consequenties van de ontwikkeling van de gemeente in de komende periode voor de ambtelijke organisatie vormt dit de aanleiding om de verhouding tussen de uit te voeren taken en de daarvoor benodigde formatie opnieuw vast te stellen en daarbij waar mogelijk ook gebruik te maken van de uitkomsten van relevante benchmarks.
 
Wij verwachten, zoals ook door uw fractie wordt beoogd, met de schriftelijke beantwoording van de door u gestelde vragen een vlot verloop van de behandeling van de jaarrekening in de raadsvergadering te bevorderen.