Standpunten A-Z

Standpunten.

Aardbevingen.

Laatst gewijzigd op: 01-01-2014 00:00

De gemeente moet alert zijn op de wijze waarop de NAM en de rijksoverheid de schadeafwikkeling als gevolg van aardbevingen afwikkelt respectievelijk de veiligheid van de inwoners waarborgt. Hier hoort bij dat er een structureel perspectief moet zijn op het gebeid van leefbaarheid. Desgewenst onderneemt de gemeente samen met andere betrokken gemeenten en de provincie actie op het juiste niveau. Dit om te bewerkstelligen dat burgers op tijd en voldoende voor hun schade gecompenseerd worden, om de veiligheid in het gebied te waarborgen en dat het gebied leefbaar blijft.

Accommodatiefonds.

Laatst gewijzigd op: 01-01-2014 00:00

Het accommodatiefonds moet passend op de behoefte een structureel karakter krijgen.

Afval.

Laatst gewijzigd op: 01-01-2014 00:00

Het streven moet zijn dat voldoende (ondergrondse) containers beschikbaar zijn voor onder meer glas en kleding. Mogelijk wordt per 1 januari 2015 het statiegeld afgeschaft op grote plastic PET-flessen. Als dit gebeurt, dan is de ChristenUnie er een voorstander van om verenigingen te betrekken bij apart inzamelen van deze PET-flessen. Dit naar analogie van het inzamelen van oud papier.

Agrariërs.

De gemeente Slochteren is van oudsher een agrarische gemeente. Het belang van de landbouw voor de werkgelegenheid is de afgelopen jaren door schaalvergroting wel afgenomen. Wij vinden dat agrariërs niet onnodig moeten worden beperkt in hun bedrijfsvoering. Vrijgekomen agrarische bedrijven kunnen een andere bestemming krijgen. Maar ook andere bestemming van de gronden moet niet direct worden afgewezen. De gemeente stimuleerd zoveel mogelijk initiatieven die het platteland leefbaar houden.

Alcoholverslaving.

Alcohol is een onderschat probleem. Het aantal verslaafden en probleemdrinkers overtreft het aantal drugsgebruikers veruit. Het aantal alcoholgerelateerde ongelukken is groot. Excessief alcoholgebruik komt vooral onder de jeugd in de weekeinden te vaak voor. Juist in de dorpen op het platteland is het indrinken in keten en caravans heel normaal. Hier geldt dat mensen soms tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden en daarom moet ten aanzien van overmatig alcoholgebruik een ontmoedigingsbeleid gevoerd worden. Nog steeds is dit van alle verslavingen een van de maatschappelijk meest geaccepteerde.
De ChristenUnie wil de problematiek niet alleen aanpakken om de overlast te beperken. Aandacht voor het verslaafde slachtoffer mag absoluut niet vergeten worden. We willen het niet bij symtoombestrijding houden. Het is een Bijbelse opdracht om voor deze mensen te zorgen.

Armoedebeleid.

Laatst gewijzigd op: 01-01-2014 00:00

Overgang van armoede van ouders op kinderen moet worden voorkomen. Daarom is extra aandacht nodig voor (gezinnen met) kinderen die langdurig een uitkering ontvangen. Het mag niet zo zijn dat kinderen daardoor hun talenten niet kunnen ontwikkelen of zich niet kunnen ontspannen.

Asielzoekers.

Binnen de mogelijkheden van de wet dient de gemeente vanuit een geloof in de waarde van gastvrijheid een goed beleid in de richting van vluchtelingen en asielzoekers te voeren. Zij probeert waar mogelijk bij te dragen aan de verbetering van de leefomstandigheden. Vanuit de autonome zorgplicht, formuleert de gemeente beleid voor noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, dit vanuit het oogpunt van humaniteit en volksgezondheid en ter voorkoming van vlucht in illegaliteit en/of criminaliteit. Het doel moet blijven dat uitgeprocedeerde asielzoekers het land verlaten. Zowel bij de opvang als inburgering moet zo veel mogelijk ook maatschappelijke en kerkelijke organisaties worden ingeschakeld.

AWBZ.

Laatst gewijzigd op: 30-04-2012 13:30

De AWBZ vergoedt langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking, chronische ziekte of ouderdom. Om recht te hebben op langdurige zorg heeft iemand een indicatie nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij het douchen, aankleden, het verzorgen van wonen of injecties geven, maar ook het wonen in een verpleeghuis. Wanneer deze taak vanwege de decentralisatie naar de gemeenten gaat dan kiest de ChristenUnie er voor om mensen zelf hun zorgverlener te kunnen kiezen.