Jaarrekening 2006

Inbreng eerste termijn.

Meneer de voorzitter,

Bij de jaarrekening van vorig jaar hebben we het college de vraag voorgelegd welke doelstelling er was om een goedkeurende verklaring te krijgen van de accountant. De ambitie was toen om dit voor de jaarrekening 2006 voor elkaar te hebben. Die doelstelling is geslaagd en daarmee feliciteren we het college en de ambtenaren.

Het uiteindelijk bereikte resultaat stemt onze fractie tot tevredenheid, in vergelijking met onze uitgangspositie hebben we vooruit geboerd en daarmee de reserve van de gemeente Slochteren versterkt.

Ook de vergelijkbaarheid van de verschillende programma’s is verbeterd ten opzichte van dat van vorig jaar.

Overschrijdingen bij verschillende programma’s zijn een aantal keren terug te voeren op kosten die zijn gemaakt door ambtelijke uren. We vragen ons af of er mogelijkheden zijn om dit te verbeteren zodat deze verschillen in de toekomst kleiner worden.

Paragraaf weerstandsvermogen:

De weerstandscapaciteit blijft op peil. We kunnen ons vinden in het vormen van een reserve voor onder andere cofinanciering. We gaan er vanuit dat het College de aanbeveling van de accountant om ook de reserve Meerstad en de stille reserve gronden zonder bestemming op te nemen in de weerstandscapaciteit over zal nemen.

De ChristenUnie fractie vindt het belangrijk dat er een goede afdekking is van risico’s die we lopen bij het project Meerstad. Een actief risicomanagement op dit punt vinden we dan ook van wezenlijk belang.

Ten voldoen we aan de voorwaarden die zijn gesteld en we gaan er dan ook vanuit dat de aanvraag vanuit het noodfonds geen problemen op zal leveren.

Bij de reserve Grote Projecten geeft u aan dat het zaak is deze op het gewenste niveau te brengen zodat de kapitaallasten uit de reserve kunnen worden betaald. In de tekst is er sprake van hinken op twee gedachten omdat er direct daarop volgend wordt gemeld dat het niet zo erg is als dit niet lukt. Het gevolg is dan dat er minder financiële beleidsruimte is. We zouden graag willen weten hoe groot de reserve zou moeten zijn om ten minste de financiële beleidsruimte veilig te stellen.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen:

Er is een discussie over de werkzaamheden bij het Afwateringskanaal. Waarover was er geen overeenstemming? Is deze overeenstemming er nu wel? Ten aanzien van het beheer en onderhoud zouden we graag duidelijkheid willen hebben over de eigendomsrechten omdat soms niet duidelijk is wie er verantwoordelijk is voor onderhoud. Wat is van de gemeenten en wat is van het waterschap Hunze en Aa.

Paragraaf Financiering:

Onze fractie vindt het positief dat twee langlopende geldleningen zijn afgelost en dat de totale schuld aan langlopende leningen is afgenomen.

Programma's

Programma 1.

Wordt er dit jaar ook een kindergemeenteraad georganiseerd? Zo ja, dan is het misschien een idee om dit te koppelen aan de Visie Slochteren of het nieuwe te formuleren jeugdbeleid. Dit kan namelijk versterkend zijn voor het draagvlak versterkt het meedenken en zorgt voor mogelijkheden om kennis te nemen van de doelstellingen.

Programma 2.

Gemeenten moeten zorgen een adequate en duidelijke informatieverstrekking ten aanzien van veiligheid en veiligheidsrisico’s. We zouden graag zien dat er een betere verwijzing komt naar de provinciale risicokaart.

Programma 3.

Door de vorige eigenaar van het gebied ZO oever Schilmeer zullen nog werkzaamheden worden verricht om het gebied volgens afspraak op te leveren. Zijn deze werkzaamheden inmiddels verricht en als dit niet het geval is wanneer worden die uitgevoerd. Wordt hierbij ook het voorkomen van zandafslag op het strand meegenomen?

Programma 5.

De doelstellingen ten aanzien van Schoolfirst zijn gehaald. Dat is positief niet duidelijk wordt hoeveel jongeren succesvol terug zijn geleid richting school of opleiding. Hoe verloopt de samenwerking met de ROC’s op dit punt?
We vinden het voor de ontwikkeling van jonge kinderen belangrijk dat er een goede aansluiting is tussen het peuterspeelzaalwerk en het primair onderwijs. We zouden dan ook graag zien dat die goede aansluiting wordt gegarandeerd.

Programma 6.

Complimenten voor de goede voortgang op het gebied van de WMO.

Programma 8.

Heeft de achterstand in het boombeheer tot gevolg dat er aan de wettelijke zorgplicht en de aansprakelijkheid niet meer kan worden voldaan? Wordt er in de nabije toekomst een inhaalslag gepleegd om dit beheer weer op orde te krijgen?

Hoe verloopt de samenwerking met het Huis voor de Sport? Heeft de invoer van de sportpas ook geresulteerd in de verwachte doelstelling namelijk jeugdigen met verschillende sporten in contact brengen? Hoe wordt dit gemeten? Graag zouden we meer duidelijkheid willen hebben over de inzet van de BOS gelden in de komende jaren.

Programma 10.

U verwacht opnieuw een groei in aanvragen van planschade. Waarop is die aanname gebaseerd? Kunt u een indicatie gegeven van het aantal en een schatting van het daarmee gemoeide bedrag.

Afsluitend kunnen we melden dat we als fractie instemmen met de jaarrekening 2006.

We gaan akkoord met het uitrekken van €25.000 voor de aanschaf van defibrillatoren, waarbij we nog wel willen weten of die onder het beheer van bijvoorbeeld een EHBO vereniging komt.
€40.000 ter dekking van de kosten implementatie wet inburgering.
€277.000 voor het terugdringen van knelpunten in de personele bezetting.