Raadsbijdrage

In de commissie bestuur, middelen en ruimte hebben we op 13 december de aandacht gevraagd voor 5 verschillende onderwerpen. Na de beantwoording door het College die overigens niet helemaal compleet was zijn we op een aantal punten tevreden. Ik zal de punten zoals ze de vorige keer door ons zijn benoemd opnieuw voorbij laten komen en er ook in politieke zin iets van zeggen.

• De infrastructuur.

We hebben de aandacht gevraagd voor de veiligheid van fietsers langs de Hamweg. De beantwoording van deze vraag is voor de ChristenUnie duidelijk. Het is een punt waar we als fractie zeer scherp op zullen letten. Door te kiezen voor een aangepaste inrichting van de weg zal de toegenomen geluidsoverlast zoveel mogelijk worden teruggedrongen. Er wordt gezorgd voor een voldoende verkeersveilige en kindvriendelijke inrichting. Daarmee zijn de zorgen die we ook al in 2005 hebben benoemd wat ons betreft van tafel. De fractie van Gemeentebelangen heeft een amendement ingediend waarin zij vraagt het geplande fietspad op te waarderen tot een weg voor auto’s. Eerder is er door D66 gepleit voor deze verbinding. De fractie van Gemeentebelangen heeft deze toen evenals de ChristenUnie fractie niet gesteund. De redenen die u toen noemde was dat u de mogelijkheid daartoe verder uitgewerkt wilde zien. Inmiddels blijkt uit verkeerskundig onderzoek dat deze extra weg niet nodig is. Op basis van die gegevens acht de ChristenUnie het onwenselijk om over te gaan tot aanleg. Daarnaast zal hoe dan ook elders in het gebied weer sprake zijn van een aantakking op andere infrastructuur. Daarbij kunnen opnieuw knelpunten optreden. Met het verdwijnen van de doorgaande verbinding langs het Slochterdiep zal veel verkeer een snellere route vinden buiten het Meerstad gebied om. Ook zal tegen die tijd de Noordelijke ontsluitingsroute gereed zijn. Dit alles leidt dan ook toe dat we uw amendement niet zullen steunen.

• De vrijstellingsprocedure. (artikel 19.2)

De vrijstellingsprocedure op basis van artikel 19 heeft geen gevolgen voor de mogelijkheid van inwoners om in een later stadium bezwaar en beroep aan te tekenen. De zorg die door onze fractie is geuit op dit punt is daarmee verdwenen.

• De hoogspanningleiding.

De ChristenUnie fractie heeft er geen onduidelijkheid over laten bestaan dat wat ons betreft een volledig ondergronds tracé de voorkeur heeft. Daarmee worden niet alleen de huidige bewoners ontzien, maar wordt ook de woonomgeving van de toekomstige bewoners van Meerstad mooier. We hebben dan ook gepleit voor een onderzoek naar de onderkabeling van het gehele tracé. Met de toezegging dat dit gaat gebeuren is de ChristenUnie tevreden. Alleen wanneer er een goed onderzoek is gedaan kunnen we komen tot een goed besluit. Van de politiek mag worden verwacht dat zij belangen afweegt. Daarom zijn we er op tegen om op voorhand te zeggen dat alles ondergronds moet worden aangelegd. We kunnen hier pas toe besluiten als alles duidelijk is onderzocht. Alleen dan maak je een weloverwogen afweging. Gezien de ontwikkelingen in het proces waarbij er steeds meer mogelijk blijkt, heeft de ChristenUnie goede hoop dat er uiteindelijk over een langer tracé kan worden verkabelt. Bij het maken van een afweging moet ook het onderscheid tussen de verschillende burgers zwaar meewegen. Dit is voor de ChristenUnie een belangrijk punt. Ook de motie van gemeentebelangen gaat in op dit onderdeel. Wij zijn het echter niet eens met hun volgende bewering dat financiën dan geen rol spelen in de afweging. Wanneer we het scherp zouden stellen en gemeentebelangen consistent is in haar lijn zou zij ook tegen de huidige toegezegde 3,5 kilometer moeten zijn wanneer later uit onderzoek blijkt dat de raad niet instemt met het ondergronds brengen van het gehele tracé. De ChristenUnie vindt het gemak waarmee er in de commissie met dit onderdeel is omgesprongen door de fracties van het CDA en Gemeentebelangen te kort door de bocht. Bij het nemen van besluiten wil de ChristenUnie fractie kunnen steunen op een goede onderbouwing. Die is nu nog niet voldoende aanwezig. Op andere momenten wordt er altijd zwaar ingezet op zaken die geld kosten. Recent bespraken we nog een bedrag van 150 euro wat naar de ouderensoos bleek te gaan. Nu het gaat om een veelvoud van dit bedrag lijkt een onderzoek naar alle voors en tegens ons niet meer dan normaal. Op zo’n belangrijk onderwerp ga je niet over een nacht ijs. De spanning mag dan wel hoog zijn, maar bij de ChristenUnie slaan daarmee de stoppen nog niet door.

• De natuurwaarden.

Ook hier hebben we al het nodige van gezegd. In het globaal bestemmingsplan komt vaak naar voren dat er belang wordt gehecht aan de cultuur-historie zoals die tot uiting komt in de lijnen in het landschap en de verkaveling. Ze zijn mede uitgangspunt geweest voor het Masterplan. Ook de geomorfologie heeft daarin een belangrijke rol gehad. Over de Harksteder Broeklanden hebben we al gezegd dat dit naar ons idee niet als natuurgebied kan blijven bestaan. Daarvoor is het gebied te klein. De versnippering van de natuur en het ontbreken van mogelijkheden tot migratie vanwege de barrière van het meer zorgt er voor dat de bestaande situatie zal verdwijnen. De mogelijkheid om het gebied te behouden als onderdeel van het te vormen GIOS (groen in en om de stad) heeft in Groningen al aanleiding gegeven om te vragen naar een nadere studie. Daarmee wordt eigenlijk al gehoor gegegeven aan de tekst van de motie van GroenLinks/D66.

• De communicatie vanuit Bureau Meerstad.

Over de communicatie is al veel gezegd. Ik wil het daarom kort houden. De toezegging van het College dat hieraan zal worden gewerkt is voor onze fractie op dit moment voldoende. Dit moet ook zorgen voor een duidelijke verbetering. Want over de manier waarop er met een aantal inwoners is gecommuniceerd zijn we niet tevreden. Dat er fouten worden gemaakt en dat dit ook niet valt te voorkomen in een groot project al Meerstad is ook al door anderen al voldoende verwoord. De oproep uit de motie van de PvdA uit de vorige periode is nog steeds van kracht. Ook wij als raad hebben een verantwoordelijkheid te nemen op dit punt.

• Overige opmerkingen.

Met de hernieuwde toezegging dat het Slochterdiep voor fietsers blijft gegarandeerd is onze fractie erg tevreden. We zijn benieuwd of het ook weer terug zal keren op de kaarten. In de nieuwe Bosatlas van Nederland staat die trouwens wel keurig op de kaart vermeld. Het bewijs staat dus in menig boekenkast.

Zowel de eerste termijn als de tweede termijn van raad en college zijn te beluisteren via http://slochteren.raadsinformatie.nl