Commissiebijdrage

Meneer de voorzitter,

De afgelopen weken was Meerstad hot item in de vrije uren van onze agenda’s. Omdat het af en toe goed is om even afstand te nemen ben ik op een middag ook maar eens begonnen in de nieuwe Bosatlas van Nederland. En al bladderend kwam ik daar zelfs een aantal pagina’s over Meerstad tegen. Dat is redelijk uniek, want hoewel er wel vaker kaarten worden gemaakt om een verwachte trend te schetsen, concrete plannen worden niet zo heel erg snel opgenomen. Ik zei al redelijk uniek want ik ken ook nog een andere uitzondering. In atlassen uit de jaren 60 staan kaarten van de maan vermeld. In die tijd werd er serieus rekening mee gehouden dat het in de toekomst mogelijk moest zijn om daar te wonen. Inmiddels zijn deze kaarten in de latere edities verwijdert. Wonen op de maan bleek toch geen optie. Wonen in Meerstad wordt dat hopelijk wel want we blijven als fractie achter de uitgangspunten van het plan Meerstad staan.

Nu de plannen concreter worden en het Masterplan verder wordt uitgewerkt komen er terecht reacties van omwonenden. De zienswijzen die zijn ingediend laten zien dat er de nodige vragen leven. Vooraf is duidelijk dat het onmogelijk is om aan alle wensen en voorgestelde alternatieven gehoor te geven. Het is dan ook aan de politiek om hierin weloverwogen besluiten te nemen. Daarvoor moeten dan wel de juiste middelen aanwezig zijn. Bij het maken van afwegingen worden voor wat betreft de ChristenUnie fractie ook gevoelsargumenten meegenomen. Politiek is per slot van rekening geen keiharde wiskunde, je voert de gegevens in en er is maar één oplossing goed. Er moeten keuzemogelijkheden zijn.

Onze fractie heeft een aantal vragen over de voorliggende stukken. Om een duidelijke opbouw te krijgen willen we aandacht geven aan vijf onderwerpen.

• De infrastructuur.
• De vrijstellingsprocedure.
• De hoogspanningleiding.
• De natuurwaarden.
• De communicatie vanuit Bureau Meerstad.

Daarbij hebben we geprobeerd om zo breed mogelijk te kijken naar het plan en de belangrijkste punten te benoemen.

Omdat we vanavond nog niet aan besluitvorming doen zal de ChristenUnie fractie zich zoveel mogelijk van een politiek standpunt onthouden. Wel hebben we de nodige kanttekeningen bij het hele proces en staan we kritisch tegenover een aantal ontwikkelingen. We zijn dan ook erg benieuwd naar de beantwoording door de wethouder.

Voor ik de vijf punten verder uit wil werken heb ik een vraag in algemene zin.
Feitelijk is er sprake van twee bestemmingsplannen namelijk van een deel dat valt onder de gemeente Groningen en een groter deel dat valt onder de gemeente Slochteren. In hoeverre hebben wij invloed op die delen van het plan die niet vallen onder de bevoegdheid van de Slochteren. Dit met name in verband met de infrastructuur waarvan een groot deel valt onder Groningen. We hebben deze vraag omdat er ten aanzien van de WGR nog niets is geformaliseerd.

Infrastructuur:

Door de ontgronding van het meer en de aanvoer materialen komt de infrastructuur onder druk te staan. Dat heeft de nodige gevolgen. De afvoer van grond via buizen levert in ieder geval behoorlijk wat minder verkeersbewegingen in het gebied op. Maar dan nog zijn er de nodige problemen te verwachten de nieuwe aansluitingen zullen niet allemaal tijdig klaar zijn en voor een deel van de infrastructuur geldt dat deze pas wordt aangelegd wanneer er een aantal woningen zijn opgeleverd. Acht het College het wenselijk om ten aanzien van de infrastructuur te wachten tot er mensen in het gebied wonen.
Een tijdige aansluiting op de A7 is ontzettend belangrijk. We hebben dit dan ook specifiek genoemd in ons verkiezingsprogramma. De realisatie van een goede aan- en afvoer is belangrijk. Verwacht het College dat dit op tijd wordt gerealiseerd? Hoe wordt er bij vertraging omgegaan met verkeersstromen? Belangrijk uitgangspunt is steeds geweest dat de bestaande kwaliteit van de dorpen alsmede de lintenstructuur behouden zouden blijven. Hoe wordt er omgegaan met sluipverkeer?
Het op termijn verdwijnen van het Slochterdiep voor doorgaand verkeer richting Groningen zal kunnen zorgen voor toename van verkeer. Hoe zal hiermee worden omgegaan? In de stukken wordt gesproken van een eventueel enigszins verbreding van de Hamweg. Dat is wel erg vaag geformuleerd. Is er meer duidelijkheid te geven wat de bewoners van de Hamweg kunnen verwachten. Hoe breed wordt de weg mogelijk, wat is de verkeersintensiteit? Hetzelfde geldt voor het fietspad langs de Hamweg. Welke harde voorwaarden worden er gesteld voor er over wordt gegaan tot aanleg. Een route langs de flanken van het meer is misschien wel erg mooi, maar hoe wordt er zorg gedragen voor een een goede sociale veiligheid. U weet wel die lantaarnpaal in de wervingsreclame van het Rijk.
Belangrijk voor de ChristenUnie fractie is het realiseren van een doorgaande fietsverbinding op het huidige tracé. We weten dat hier in het verleden erg hard voor is gelobbyd. Toch maken we ons zorgen op dit punt. De doorgaande verbinding is na 2005 wel erg gemakkelijk van een aantal plankaarten verdwenen. Is de doorgaande fietsverbinding nog steeds gegarandeerd?

Als tijdelijke alternatieve aan- en afvoerroute wordt de Driebondsweg genoemd. Dat vereist wel dat het fietsverkeer wordt geweerd. Deze zouden met aanpassingen via het Damsterdiep moeten.
Is er duidelijkheid te geven over de termijnen. We vragen dit omdat er juist aan de zuidkant van de stad een aantal scholengemeenschappen zitten. Is er ook gekeken naar alternatieven?

De inspraakreactie en de zienswijzen vanuit Klein Harkstede levert bij ons de volgende vragen op. Is het mogelijk de route zo te verleggen dat er minder geluidsoverlast en die evenredig wordt verdeeld over de nu aanwezige bouwblokken. Klopt het dat Bureau Meerstad in het bezit is van de gronden waarop deze weg zou kunnen worden aangelegd?

De vrijstellingsprocedure:

Een belangrijk punt voor de ChristenUnie fractie is de mogelijkheid van inwoners om gebruik te maken van hun wettelijke mogelijkheden voor beroep en bezwaar. In een aantal zienswijzen wordt verwezen naar de artikel 19 procedure. Het gaat dan met name om de infrastructuur van wegen en hoogspanningsleiding. Omdat veel zaken nog moeten verder moeten worden uitgewerkt is er nog veel indicatief er kan nog geschoven worden. Op kaarten wordt al wel veel vastgelegd. Betekent dit dat er in een later stadium geen mogelijkheden meer zijn om bezwaar in te dienen? We willen graag een duidelijke toelichting op dit punt. Daarbij is voor ons met name de juridische kant belangrijk.

De hoogspanningsleiding:

Voor het uitvoeren van de plannen is het nodig om de hoogspanningsleiding die nu door het gebied loopt te verwijderen en te verplaatsen. Daarbij wordt gekozen voor de Noordelijke route langs het Eemskanaal ZZ als alternatief tracé. In het Masterplan wordt nergens verwezen naar de verplaatsing van het hoogspanningsnet. De ChristenUnie heeft het in elk geval niet kunnen achterhalen. Deelt de wethouder dit met onze fractie? Hadden de bewoners dit vooraf kunnen weten? Klopt het dat er pas later is gesproken over de onwenselijkheid van deze leiding met name vanwege aanwezigheid van water. Ook het esthetische argument (het staat niet zo mooi) is belangrijk geweest om over te willen gaan tot verplaatsing. Dit leidt tot terechte vragen en zorgen van de huidige bewoners. Zorgen die serieus moeten worden genomen en ook op basis van argumenten moeten worden afgewogen. De bewering dat we het in deze plannen nog niet hoeven te hebben over een groot deel van het traject omdat deze voor een groot deel valt buiten de grenzen van het plangebied is feitelijk misschien wel juist, maar elke stap die we zetten in het plangebied heeft consequenties voor het mogelijke vervolg. Ook hier speelt de artikel 19 procedure mee. Kan er in een later stadium nog wel bezwaar worden aangetekend?
In eerste instantie was er sprake van een bovengrondse leiding over het hele traject, later kon er één kilometer ondergronds worden aangelegd. Nu is er sprake van een mogelijkheid om 3,5 kilometer ondergronds te bekabelen. We willen graag weten hoe het college aankijkt tegen het verloop van dit proces. In de stukken is nog sprake van een ondergrondse kabel met een maximale lengte van 1,5 kilometer. (bladzijde 74) Is het mogelijk om dit aan te passen naar de nu al toegezegde 3,5 kilometer zodat ook dit zwart op wit staat.
Om te komen tot een goede afweging wil de ChristenUnie fractie beschikken over alle relevante informatie. Daarbij moeten wat ons betreft bij de voorgestelde uitwerking van het Noordelijke tracé alle opties worden bekeken en doorgerekend. Op dit fundamentele punt willen we graag een toezegging krijgen. Omdat de financiële en technische aspecten af en toe door elkaar heenlopen wordt het allemaal niet veel duidelijker. Het lijkt ons dan ook verstandig om eerst zeker te weten wat wel en niet kan. Verder willen we duidelijkheid over het punt van rechtsongelijkheid die zou kunnen ontstaan.

Natuurwaarden:

In het hoofdstukje ruimtelijke en functionele structuur van het plangebied worden veel woorden geweid aan een kenschets van het gebied op historische en geomorfologische gronden. De ondergrond en de bewerkingsstructuur zijn leidend voor het plan. Er wordt meer gebruik en betekenis gegeven aan de oude cultuurpatronen. In het plangebied van het globaal bestemmingsplan bevind zich ook de Harksteder Broeklanden. Dit zal nu verdwijnen. In het gebied komen diersoorten voor die op de rode lijst voorkomen en dus een beschermde status hebben. Is het college bereid te kijken naar de mogelijkheden om een deel van dit gebied te behouden? Is het college van mening dat alles op dit punt voldoende is onderzocht en daarmee ook juridisch en aantoonbaar voldoende verantwoord? Dit gebied zou in de toekomst prima dienst kunnen doen als GIOS gebied, als natuurgebied zal het vanwege de versnippering haar functie waarschijnlijk verliezen. Gevraagd is te kijken naar de mogelijkheden van een aantal vliedbergjes. Hoe staat u daar tegenover? De mogelijkheden van natuurlijke migratie is belangrijk en moet voldoende zijn gegarandeerd. Wanneer het gebied niet behouden kan blijven dan moet in elk geval die mogelijkheid voldoende aanwezig zijn. Hoe ziet het college dit afgezet tegen het op bladzijde 56 verwoorde “Duurzaamheid is ook verspreiding van grondstoffen tegengaan en bestaand materiaal binnen het gebied hergebruiken. Bestaande artefacten en bossen dienen zoveel mogelijk te worden ontzien…”
Wordt er bij de aanleg van woningen ook voldoende aandacht gegeven aan mogelijkheden tot infiltratie van hemelwater?

Communicatie:

Over de communicatie in het algemeen en vanuit Bureau Meerstad in het bijzonder valt veel te zeggen. Voor een goed verloop van het verdere Meerstad proces is het belangrijk dat de communicatie goed is geregeld. Over het algemeen is er veel ontevredenheid op dit punt. Inhoudelijk willen we hierover als fractie nu nog geen standpunt innemen. Toch hebben we ook op dit punt wel een aantal vragen. Hoe ervaart het college de contacten met Bureau Meerstad? Is er in het verleden aanleiding geweest om over het punt communicatie te spreken? Zijn er met Bureau Meerstad ook afspraken gemaakt over afhandelingtermijnen? Is het college ook van plan om het punt communicatie vast onderdeel te laten zijn bij de gesprekken met Bureau Meerstad?

Ten slotte willen we nog een aantal opmerkingen maken over de NAM locatie.
Is er op dit moment meer duidelijkheid te geven over de hoogte van de aardewal die om het complex zou moeten worden gelegd? Is voldoende duidelijkheid over de kosten die moeten worden gemaakt voor het verdiepen van de leidingen en het aanbrengen van andere technische aanpassingen? Welke risico’s zijn daaraan verbonden voor het plan en worden deze risico’s op dit moment voldoende afgedekt?