Inleiding

ChristenUnie, partij van de samenleving

Deze verkiezingen gaan over mensen. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school om de hoek, de wijkverpleegkundige, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Wij geloven dat mensen meer zijn dan alleen maar consumenten. Het gaat in het leven om veel meer dan geld en bezittingen. Mensen willen niet alleen maar een betaalbaar huis, maar verlangen ook naar geborgenheid en veiligheid en bovenal naar een zinvol leven. Wij willen niet alleen een baan met salaris, maar ook waardering en mogelijkheden om onze talenten te ontplooien in dienst van die ander.

Anders gezegd: we willen betekenisvol voor de samenleving zijn. We willen daarbij een samenleving, waarin we ruimte krijgen, gehoord worden, initiatieven ondersteund, waarin vrijwilligers gewaardeerd worden en zwakkeren beschermd worden.

Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar willen vrijheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen en van daaruit eigen keuzes te maken. We willen werken aan een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen.

Geef geloof een stem

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christenen inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. Het gaat ook over het handelen van mensen in tijden van crisis en het kiezen van de juiste weg daarin. Die weg gaan zal soms betekenen dat het anders moet dan dat het nu gaat. Dat is misschien niet altijd makkelijk, maar soms wel noodzakelijk.

De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. God heeft mededogen met deze wereld, houdt van ons en heeft een zwak voor de zwakkere. Hij nodigt ons uit om in navolging van Jezus Christus die compassie handen en voeten te geven.

Dat motiveert ons om ons in te zetten, in het volle besef dat christenen in de politiek deel uit maken van een beweging van christenen die ook op tal van andere plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die hun geloof niet bewaren voor de kerk of thuis, maar deel willen uit maken van de samenleving. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving en hieraan samen vorm geven.

Wij geloven dat God dit van ons wil: recht doen, trouw zijn, en nederig de weg gaan die God van ons vraagt (Micha 6:8)

De kracht van de samenleving

De ChristenUnie gelooft in de kracht van de samenleving, in zorg voor elkaar, in een cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping. De ondertitels van de voorgaande verkiezingsprogramma’s illustreren deze opvatting. Zo was het basisthema uit het programma 2006-2010 “Van ik naar Samen”. Ditzelfde thema is ook leidend in het programma 2010-2014, verwoord als “Betrokken op de Samenleving”. Die lijn trekt de ChristenUnie door omdat de samenleving voor ons vertrek- en uitgangspunt blijft.

De samenleving wordt in de eerste plaats gevormd door burgers zelf - in verbanden als gezinnen, verenigingen, geloofsgemeenschappen, (maatschappelijke) organisaties, scholen en bedrijven. God heeft ons aan elkaar gegeven. Samen nemen we verantwoordelijkheid, gaan verplichtingen aan en maken de samenleving leefbaar. Wij geloven dat mensen tot bloei komen wanneer ze echt samen leven en zich verantwoordelijk voelen - voor zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving - en ze dat actief handen en voeten geven.

Wij gaan bij de inrichting van de samenleving niet uit van regels en bureaucratie maar van mensen en hun mogelijkheden. Zij bepalen de kracht van de samenleving. Wij willen bouwen op het inzicht en de vakkundigheid van de technicus, de boer, de verpleegkundige, de leerkracht, de agent en al die andere professionals. Zij staan voor hun taak en zij kunnen die verantwoordelijkheid aan, ieder op zijn of haar plek. Daarnaast kunnen we niet zonder de vrijwillige inzet van burgers en bedrijven voor hun medemensen.

Samen het verschil maken

De ChristenUnie gaat bij de inrichting van het openbaar bestuur, de zorg, de woningcorporaties, het onderwijs en de politiezorg uit van de menselijke maat zodat burgers op lokaal niveau betrokken kunnen zijn: in dorpen en buurten. Dit is ook de grote uitdaging in het herindelingsproces waarmee de Groninger gemeenten bezig zijn. Deze menselijke maat is tegelijkertijd ook de belangrijkste randvoorwaarde bij alle oplossingen die binnen dit proces moeten worden gekozen. Dit betekent vooral dat burgers zich moeten kunnen identificeren met de organisatie en bestuur van de opgeschaalde gemeente. Andersom moet de nieuwe gemeente tegelijkertijd optimale affiniteit houden met de uitdagingen en problematiek binnen deze gemeente. Voorkomen moet worden dat er een te grote (ook figuurlijke) afstand komt tussen burgers, organisaties, ondernemers en de gemeente.

Talloze mensen zijn actief in vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, kerken, helpen mee op de school van hun kinderen of het verzorgingshuis van hun ouders. Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving en verdienen als zodanig erkenning en respect. Zonder vrijwilligers is er voor veel eerdergenoemde sociale verbanden geen toekomst. Tegelijkertijd zijn er ook grenzen aan deze inzet. Het is daarom belangrijk om een balans te zoeken en te vinden tussen inzet van vrijwilligers bij bepaalde taken en de rol van de familie en organisaties. Daarbij moet extra oog zijn voor mensen die geen of een gebrekkig sociaal netwerk hebben. Het is dan zaak dat zorgorganisaties en gemeente in dergelijke situaties hulp bieden. De gemeente moet door faciliteren en ondersteunen genoemde vrijwilligersinzet zichtbaar waarderen. Dit geldt ook het gegeven dat steeds meer actieve ouderen zich willen inzetten voor vrijwilligerswerk. De ChristenUnie is een bondgenoot van die mensen, een bondgenoot van de samenleving. Samen willen wij het verschil maken.

In de twee afgelopen bestuursperiodes heeft de ChristenUnie ook dit verschil kunnen maken in Slochteren. Zaken die mede door mede de inbreng van de ChristenUnie konden worden gerealiseerd zijn bijvoorbeeld:

 • De financiële situatie is gezond. Zo kent de begroting 2014 en het daarbij behorende meerjarenperspectief zwarte cijfers. Dit betekent dat de uitgaven en inkomsten in balans zijn. De risico’s zijn daarbij goed in beeld gebracht. Er is verder voldoende weerstandsvermogen om deze risico’s op te vangen. We leggen de rekening niet bij de burgers door de eigen inkomsten snel te verhogen.
 • De grondexploitaties zijn gezond en kennen nauwelijks risico’s. De reserve grond is voldoende van omvang om eventuele tegenvallers op te vangen.
 • Het totaal van de lasten van burgers stijgt al jaren niet.
 • Voor burgers die al jaren in een uitkeringssituatie zitten zijn extra compenserende maatregelen genomen. Denk bijvoorbeeld aan extra ruimte voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen als bijvoorbeeld een wasmachine. Maar ook aan het belangrijke gegeven dat de vermogensgrens van burgers met een laag inkomen niet is gehalveerd.
 • Tegelijkertijd is er goede werkgelegenheid in de gemeente Slochteren. De afgelopen jaren is de stijging van de werkgelegenheid één van de hoogste in Nederland.
 • Er is veel meer ruimte gekomen voor het vestigen van bedrijven. Zo is er 20 hectare op het bedrijvenpark Rengers gerealiseerd. Ook planologisch is veel meer ruimte gekomen voor het werken aan huis.
 • Er is een goed ondernemersklimaat in Slochteren. De ondernemers waarderen dit ook. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de tweejaarlijkse monitor ondernemersvriendelijke gemeente. Op deze monitor is de gemeente gestegen naar plaats 7 (van de 23).
 • In het kader van leefbaarheid zijn veel subsidie mogelijkheden gecreëerd en binnen gehaald. Denk daarbij aan (verhoging) leefbaarheidsfonds, accommodatiefonds, innovatiefonds en verdubbeling budgetten dorpsverenigingen. Maar ook aan het programma Sociaal Economische Vitalisering binnen de regio Centraal Groningen waar Slochteren deel van uit maakt. Opgeteld konden daardoor veel initiatieven vanuit de burgers, organisaties en ondernemers worden gefaciliteerd. Dit zal ook de komende bestuursperiode aan de orde blijven.
 • Noodgedwongen door Rijksbezuinigingen moest er bezuinigd worden op bibliotheken. Op initiatief van de ChristenUnie is het idee van behoud van gelijkwaardige bibliotheken in de drie hoofddorpen en tegelijkertijd de bibliotheek van Hoogezand-Sappemeer als paraplu te laten fungeren voor provinciale diensten, verder uitgewerkt. Uiteindelijk is dit ook het besluit geworden van de gemeenteraad.
 • Het stuk ontbrekende fietspad bij de Borgsloot (Slochterdieptracé, het gedeelte binnen gemeente Groningen) is steeds op de agenda geplaatst. In eerste instantie binnen de GR Meerstad, recent binnen de gemeenteraad. Helaas heeft dit nog niet geleid tot beweging bij de gemeente Groningen, maar we blijven dit volhouden. Dit omdat de fietsveiligheid in het geding is.
 • We hebben ons met andere partijen steeds sterk gemaakt voor Meerstad. Belangrijke aspecten daarbij waren bijvoorbeeld een gezondere risicoverdeling tussen de beide gemeenten (Slochteren is niet in staat om risico te dragen, wel zijn we verantwoordelijk voor de openbare voorzieningen), de tijdelijke school in relatie tot de definitieve school (geen vertraging tijdelijke school, wel tijd voor het zoeken naar een goede locatie voor de definitieve school), goede voortgang van de publiek rechterlijke taak (efficiënt proces Bestemmingsplannen, idem Beeldkwaliteitsplannen, idem Welstandsvrij bouwen) en Meerstad een onderdeel laten worden van de Slochter samenleving (faciliteren wijkvereniging, Meerstad beleidsmatig integreren).
 • Er is de nodige aandacht gegeven aan de problematiek van kleine scholen. Zeker toen landelijk (Onderwijsraad) het idee opkwam om in combinatie met het schrappen van de kleine scholentoeslag tegelijkertijd de opheffingsnorm fors te verhogen. Dit zou een doodsteek zijn voor veel scholen in Slochteren. Een motie met daarin het verzoek om deze zorg over te brengen aan de regering,  kreeg helaas geen meerderheid. Wel is raadsbreed het urgentiebesef goed tussen de oren gekomen dat de voorgestelde stijging van de opheffingsnorm een ongewenste ontwikkeling is. Gelukkig heeft ook de Tweede Kamer in meerderheid genoemde stijging niet verder gebracht. Echter alertheid blijft wel geboden.
 • Het kinderpardon is ondersteund. Daarmee is steun uitgesproken voor een door de PvdA en ChristenUnie ingediende wetwijziging in de Tweede Kamer.
 • Alle bestemmingsplannen zijn actueel en bij de tijd. Ook zijn ze digitaal toegankelijk op www.ruimtelijkeplannen.nl. In de geactualiseerde bestemmingsplannen is veel meer beleidsvrijheid aangebracht. Hierdoor hebben burgers bij recht veel meer ruimte voor hun plannen gekregen en zijn aanmerkelijk minder herzieningen van het bestemmingsplan nodig. Uiteraard is ook het Rijksbeleid meegenomen in die actualisatie. Een voorbeeld is het archeologiebeleid. Dit beleid is een Europees gegeven. Om de nadelen van dit beleid te ondervangen voor diegenen die hier het meeste last van hebben (agrariërs met veel opstallen en hectares) is op inzet van de ChristenUnie voor die groep een lager tarief voor archeologisch onderzoek doorgevoerd.

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen dit ook de komende raadsperiode continueren. Iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Slochteren. Doe met ons mee. Geef geloof een stem!