Visie

ChristenUnie visie op jeugdbeleid

Slochteren is een jonge gemeente, we zijn zeker in vergelijking met de rest van onze provincie veel minder vergrijsd. Het is dus goed om een gedegen jeugdbeleidsplan te hebben. Over het jeugdbeleidsplan is al vaak en veel gesproken. Maar nu ligt hij ten slotte ook voor bespreking voor.

Na een lang en intensief traject van voorbereiding en informatie verzamelen is er een meeting met de jeugd en later met de experts geweest. Het jeugdbeleidsplan is vervolgens teruggekoppeld en aangepast als dat nodig was. Een stuk dat zo gedragen is heeft kans van slagen.

Voor de ChristenUnie zijn er een aantal belangrijke uitgangspunten; ouders zijn en blijven ten alle tijd verantwoordelijk voor hun kinderen. De verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaatst bij hen. De gemeente kan wel een faciliterende rol hebben als het gaat om voorzieningen en activiteiten.

De tweede belangrijke vaststelling is dat het gelukkig met de meeste jongeren in Slochteren prima gaat, ze ontwikkelen zich op een gezonde manier en veroorzaken geen problemen.

Het is goed om eerst te kijken naar de rol van de gemeente als het gaat om jongeren. Want elke overheid heeft haar eigen taken en bevoegdheden.

• De rijksoverheid biedt het richtinggevend kader en is verantwoordelijk voor experimenten.
• De provinciale overheid is verantwoordelijk voor jeugdhulpverlening en de jeugdzorg.
De gemeentelijke overheid is verantwoordelijk voor gericht preventief jeugdbeleid.

In het bestuursakkoord nieuwe stijl (BANS) wordt aangeven waar beleid in elk geval aan moet voldoen. In hun visie op integraal jeugdbeleid wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

1. Het beleid komt tot stand in samenspraak met de jongeren zelf en hun opvoeders.
2. Het beleid gaat uit van een positief beeld op jongeren. Het moet gaan om het vergroten van kansen en niet in de eerste plaats om bestrijding van problemen. Beleid is dus proactief.
3. Het beleid speelt in op jongeren die extra risico's lopen.
4. Overheden zijn gezamenlijk verantwoordelijk en zorgen voor een goede ketensamenwerking.
5. Het beleid is niet projectmatig maar heeft een structureel karakter.

De ChristenUnie heeft bij het maken van een afweging over dit jeugdbeleidsplan deze 5 uitgangspunten getoetst. Alles zit er in voldoende mate in. Dat maakt dit voorstel tot een goed voorstel.

De ChristenUnie heeft de wens geuit dat er zo vroeg mogelijk wordt begonnen en dat de omgeving wordt betrokken.
De prioriteit hoort wat de ChristenUnie betreft te liggen bij vroegtijdige schoolverlaters. Vooral jongeren in een beroepsbegeleide leerweg (BBL-traject) komen nu minder goed aan het werk vanwege de terugloop in de bouw en de metaalsector. De gemeente kan gunstige voorwaarden scheppen voor bedrijven om toch jongeren een stageplaats aan te kunnen bieden.

Alcoholverslaving is van alle verslavingen maatschappelijk helaas het meest geaccepteerd. Jongeren hebben ook zelf aangegeven hier weinig moeite mee te hebben. De gemeente zou aansluiting moeten zoeken met het succesvolle traject dat in de gemeente Katwijk wordt gebruikt.
In het integraal jeugdbeleid is ook de rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) duidelijk meegenomen. De ChristenUnie heeft nog maar weer eens gehamerd op het belang van een goed werkend centrum. Wanneer we kijken naar alle ketenpartners die daarin zijn opgenomen hebben we wel de zorg of hier niet teveel mensen bezig zijn. Daar zullen we als fractie scherp op letten.

In het jeugdbeleid is een van de woorden betutteling. Dat woord wordt regelmatig en meestal ongepast gebruikt en krijgt daardoor een verkeerde lading. De ChristenUnie stoort zich er behoorlijk aan. Zorg om jongeren is geen betutteling, en mag niet de indruk wekken dat het vrijblijvend is. De partijen die het hardst roepen dat er wordt betutteld staan in de regel ook als eerste microfoon als het verkeerd is gegaan en roepen dan om het harst om keiharde maatregelen. De ChristenUnie neemt de samenleving serieus en komt op voor hen die een extra steuntje in de rug en goede richting goed kunnen gebruiken. Niet uit betuttelingsdrang, maar wel uit verantwoordelijkheidsgevoel. Ten slotte is de jeugd de toekomst. Zij verdienen de beste kansen die er zijn.