Geen zoutwinning in Kiel-Windeweer.

ondergrond30-01-2017 21:30 30-01-2017 21:30

Nedmag heeft bij het college van Hoogezand-Sappemeer een verzoek ingediend om planologisch mee te werken aan ontwerp bestemmingsplan. De gezamenlijke ChristenUnie fracties in Midden-Groningen ondersteunen het college in haar standpunt om geen medewerking te verlenen.

Op dit moment is er veel aan de hand in de ondergrond van delen van onze gemeente. Voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen geldt dat de aardbevingen die het gevolg zijn van de gaswinning enorm veel impact hebben op ons als inwoners. Dat gaswinning en zoutwinning verschillende vormen zijn van mijnbouw maakt nog niet dat er geen effecten zijn die elkaar negatief kunnen beïnvloeden en mogelijk zelfs versterken. Niet uit te sluiten valt dat er door activiteit in de bodem extra breuklijnen zullen ontstaan in de diepere ondergrond. Langs deze breuklijnen kunnen opnieuw aardbevingen ontstaan.

Effecten zijn vooraf niet duidelijk.

Het gemak waarmee Nedmag voorbij gaat aan die bezwaren maakt duidelijk dat ook bij hen het economisch belang voorrang heeft op de negatieve effecten. Dat ook zoutwinning grote gevolgen kan hebben is duidelijk gebleken in Noordwest Friesland. Daar is al meerjarig zout gewonnen door Frisia / Esco. De gevolgen daarvan op onder andere particulier bezit, zoals het onstaat van scheuren, de infrastructuur en de waterhuishouding waren groot. Ook de voorspelde bodemdaling bleek achteraf niet te kloppen. De bodem daalde bijvoorbeeld veel sneller en minder komvormig dan voorzien. Schadeclaims werden net als bij de gaswinning vaak afgewezen.

Er bestaan daarnaast het risico dat de cavernes die na afloop van de winning overblijven worden gebruikt voor de tijdelijk opslag van gas of zoals nu in Twente aan de orde is het dumpen van met condensaat vervuild water. Groningen heeft de afgelopen jaren helaas geleerd dat we uiterst voorzichtig moeten zijn wanneer er beloften komen.

En nu verder.

De ChristenUnie stelt zich op het standpunt dat het voorzorgprincipe ook hier geldt. Dat betekent dat we niet akkoord zullen gaan met het mee werken aan de plannen van Nedmag. Wel moet de gemeente in staat zijn om, wanneer een meerderheid in de raad, de stellingname van het college steunt mee te kunnen blijven sturen. We moeten niet het risico lopen dat we straks door het ministerie van Economische Zaken voor voldingen feiten worden geplaatst. De ChristenUnie zal die zorg ook neerleggen bij de collega's van de Tweede kamerfractie in Den Haag.

Labels
Hoogezand-sappemeer

« Terug

Archief > 2017 > januari

Geen berichten gevonden