Zomerbrief 2011 eerste termijn ChristenUnie

Zomerbrief 2011

De zomerbrief 2011 heeft opnieuw een sprekende voorkant gekregen. Een mooi schilderij van één van de Hollandse meesters uit de 17e eeuw met een rijk gedekte tafel en een goede roemer wijn. Gaan we terug naar deze periode dan bevinden we ons in de Gouden Eeuw, u weet wel de tijd van de VOC, -over de mentaliteit die er bij hoorde ga ik het veiligheidhalve maar niet hebben- , Nederland wereldhegemonie, want we zaten echt overal. Maar ook een tijd van grote tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen. In de tegenwoordig gebruikte canon valt deze periode vlak voor het tijdvak “Ontdekkers en Hervormers.” Ook wat dat betreft is het een goed gekozen beeld. Want we zullen niet ontkomen aan de economische hervormingen die door het nieuwe kabinet zullen worden genomen. Dat er gevolgen zijn voor de decentrale overheden is zeker.

Voor 2011 hebben we een periode waarin we in ieder geval de 0-lijn gaan hanteren. Dat is samen met het door het college gevoerde financiële beleid een goede uitgangspositie voor een niet te ontkomen discussie over de beleidskeuzes van de gemeente en de rol van de samenleving.

In de opinie van de ChristenUnie heeft de overheid in haar geheel te lang verantwoordelijkheden die bijna vanzelfsprekend bij de samenleving hoorden op zich genomen. Daardoor is een systeem ontstaan dat niet langer te handhaven is. Nu de overheid in problemen komt worden die verantwoordelijkheden te snel en zonder goede voorbereiding bij diezelfde samenleving over de schutting gegooid. Afstoten van verantwoordelijkheden en taken of het doorvoeren van een systeemwijziging doe je nu eenmaal niet in een paar maanden tijd.

De ChristenUnie wil graag een betrouwbare overheid, die ook lokaal, verantwoordelijkheden niet uit de weg loopt, maar wel voldoende tijd geeft om voorbereid te zijn op nieuwe situaties. Daarom kunnen we ons vinden in de stelling dat het nu niet verstandig is om voor 2011 nieuwe structurele uitgaven aan te gaan. Ook ten aanzien van bestaand beleid zullen we samen met de bevolking na moeten denken over de betaalbaarheid daarvan.

Dat vraagt op zijn minst om twee zaken:

Allereerst moet de discussie niet van tevoren zo worden vertroebelt dat kritisch kijken naar het bestaande beleid niet meer mogelijk is.

Ten tweede en direct daarmee samenhangend is het van belang om over politieke schaduwen heen te springen, om in het belang van onze inwoners heldere en afgewogen keuzes te maken.

De mogelijkheden zijn er wat ons betreft ook nu we een breed gedragen coalitieakkoord hebben. Ook de visie “Het Land van Slochteren 2020” waarin we de lijnen naar de toekomst hebben uitgezet, biedt mogelijkheden. Het samen dat daarin tot uitdrukking komt moet een vertaling krijgen naar de praktijk omdat we alleen dan voorzieningen die we met elkaar belangrijk vinden overeind kunnen houden. Alleen zo kunnen we in een periode met minder financiële middelen hetzelfde, en mogelijk zelfs meer kunnen doen. In die langere termijn planning komen we dan ook toe aan scenario’s voor de toekomst. De extra middelen die worden voorgesteld om te komen tot een goed communicatietraject heeft dan ook de instemming van de ChristenUnie.

Daarvoor hebben we gelukkig als gemeente de tijd. Onze uitgangspositie is namelijk niet ongunstig. Toch is het belangrijk niet teveel achterover te leunen en scherp te letten op de termijnen. De tijd gaat soms sneller dan we zouden willen.

Programma’s

Veiligheid: De ChristenUnie vindt het aansluiten op burgernet een goed initiatief. Niet zonder reden hebben we het opgenomen in ons programma. Betrokkenheid van de samenleving bij maatschappelijke problemen vinden we belangrijk. Het werkt drempelverlagend en kan door de extra ogen en oren ook een functie hebben in het voorkomen van erger. De rol van de regiopolitie is hierin belangrijk. Het mag absoluut geen verkapte bezuiniging worden op bestaande politiezorg.

Onderhoud gemeenschapsvoorzieningen: De kern van ons sportstimuleringsbeleid vormt op dit moment het BOS project. Dat is zoals we als fractie meerdere keren hebben verwoord eindig. Daarom hebben we eerder al aangedrongen op een tussentijdse evaluatie. Die is er helaas niet gekomen. De uitgangspunten van BOS spreken ons in ieder geval erg aan. Een van de belangrijkste uitgangspunten van zowel het vorige als huidige coalitieakkoord en de visie is dat we graag een gezonde leefomgeving willen. Daar past stimuleren van sport bij. Niet alleen omdat het past bij een gezonde leefstijl, maar ook omdat het een prima gelegenheid is voor mensen om elkaar te ontmoeten.

Na vragen in de vorige commissie financiën maakte de wethouder, die zich geprikkeld voelde, een aantal opmerkingen over de combinatiefunctionaris en daaraan verbonden kosten. Die koppeling hebben wij als fractie in ieder geval niet naar voren gebracht. Daarmee nam de wethouder al een voorschot op een komende discussie. Omdat we zomaar aan het einde van 2010 zitten willen we aandringen op een spoedige evaluatie. Voorkomen moet worden dat we onder tijdsdruk een keuze maken die achteraf niet verantwoord is geweest. De afspraak is nu in het najaar en die afspraak is hard voor ons.

Maatschappelijke activering: Voor het CJG verwacht het college 25.000 euro extra nodig te hebben. We zijn benieuwd waar dit bedrag voor wordt aangewend. De ChristenUnie heeft eerder gevraagd om een fundamentelere discussie over het CJG. Tot nu toe is dat uitgebleven. We hebben te weinig doorgesproken over de invulling die we zien voor de wettelijke taken. Afgezien van de meerdere keren getoonde driehoeksvlaggetjes waarin de verwijzingen zijn geregeld. Het CJG moet in onze optiek benaderbaar zijn, dus laagdrempelig en met voldoende ruimte voor persoonlijk contact.

De bezuinigingen op de AWBZ zorgen voor een overloop richting de WMO. De extra kosten zijn nu nog beperkt. We vinden dat onwenselijke situaties moeten worden voorkomen. De dekking is er op dit moment wel. Toch valt zeker ten aanzien van de WMO niet uit te sluiten dat er een herverdeling komt van de gelden. Heeft het halen van dekking uit de pot WMO ook gevolgen voor de uitvoering van beleid?

Met het college zijn we van mening dat initiatieven die de leefbaarheid en sociale cohesie ten goede komen mogen rekenen op steun. Het leefbaarheidfonds is daarvoor een prima middel. Er wordt nu onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het leefbaarheidfonds en de subsidieverordening welzijn in elkaar te schuiven. Graag willen we daarover wat extra informatie. Wat ziet het college als voordelen van ineenschuiven? Overlap hoeft toch niet per definitie een probleem te zijn.

Werk en inkomen: Werk is de beste basis om armoede te voorkomen. Daar zijn we het denk ik snel over eens. Maar daarmee zijn we er wat betreft de ChristenUnie niet. Want naast de maatschappelijke verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk in eigen levensonderhoud te voorzien hoort ook de sociale verantwoordelijkheid voor groepen in de samenleving die dat, om uiteenlopende redenen niet optimaal kunnen. Daar zitten nog de nodige uitdagingen. Er staat op dit punt al wel veel in de steigers, maar dat is nog niet allemaal te concretiseren, en bestaat voor een groot deel ook uit aannames die in de praktijk pas te toetsen zijn. Als het gaat om zorg voor mensen met een laag inkomen, gaat we in Slochteren ten onrechte erg voorbij aan de rol die kerken kunnen spelen. Eerder haalde de ChristenUnie al aan dat een stad als Rotterdam jaarlijks 300 miljoen bespaart omdat ze de kerk serieus meent in de rol die ze wil vervullen. Bij de invoering van de WMO heeft Slochteren de boot gemist, maak die fout niet opnieuw en kijk wat de mogelijkheden zijn om iets voor elkaar te betekenen.

De solidariteit lijkt ook steeds meer onder druk te staan. Solidariteit en sociale rechtvaardigheid horen wat ons betreft bij elkaar. De gemeente stelt terecht dat mensen die gebruik maken van regelingen ook vallen onder de hoogwaardige handhaving en zelf verantwoordelijk zijn. De ChristenUnie stelt daar tegenover dat ook vanuit de gemeente goede voorlichting en nakomen van afspraken van belang zijn. De recente voorstellen op het punt van minimabeleid zijn soms erg rigide als het gaat om verplichtingen. We moeten niet vergeten dat het Nederlandse stelsel van sociale voorzieningen niet eenvoudig is. Het is een woud aan wetjes en regeltjes en heeft vaak per gemeente ook nog eens verschillende mogelijkheden tot kwijtschelding. En alles brengt een enorme hoop papierwerk met zich mee. Laten we het begrotingsjaar 2011 ook gebruiken om te kijken wat we daar als gemeente aan kunnen doen. Het niet gebruik van voorzieningen blijft ongekend hoog, terwijl je dat op grond van de economische groeicijfers en de arbeidsmarkt niet zou verwachten. En daarbij ook goed kijken naar de groep ZZP-ers die steeds meer in de problemen dreigen te komen.

We pleiten dan ook voor een:

  • Sterkere activerende werking, dat moet echt tot uitdrukking komen in het participatiebeleid.
  • Betere preventie en schuldhulpverlening. Dat begint op jonge leeftijd. Het NIBUD pleit voor budgetlessen. De wethouder heeft nog een niet nagekomen afspraak staan met de ChristenUnie.
  • Snoei in het woud aan regels, waar dit kan en veel betere verwijzing naar de mogelijkheden. Het blijft een punt dat steeds genoemd wordt, maar even vaak blijft liggen.
  • Onderzoek naar de mogelijkheden binnen de wettelijke bepalingen om ZZP-ers tegemoet te treden.

Beheer openbare ruimte: Slochteren doet het opnieuw! Ons beleid van natuurlijke speelplaatsen en het ecologisch beheer van openbare ruimte die opnieuw is ingericht levert ons extern geld op. Dat is erg mooi en een opsteker voor de afdeling Openbare Werken die zorg dragen voor ons mooie landelijke gebied.

De ChristenUnie vraagt zich af waarom we nu niet ingrijpen in het centrum van Kolham, dat is op korte termijn toch nodig. Of worden er andere ingrepen verwacht zodat werk met werk kan worden gemaakt.

 

De ChristenUnie kan zich in grote lijnen vinden in de visie zoals die door het college in de zomerbrief wordt verwoord. Wel hebben we een aantal zaken gemist.

Met name het onderwerp duurzaamheid is onderbelicht gebleven. Dat vinden we jammer, want naast veel aandacht die de economische crisis krijgt blijft de energiecrisis, die wel eens groter zou kunnen zijn dan we nu vermoeden, erg buiten beschouwing. Wat gaat er in 2011 op het punt van duurzaamheid gebeuren?

Voor het onderwerp toerisme geldt hetzelfde: Hoe houden we Slochteren ook na GAS 50 op de toeristische kaart. We weten dat dit vooral afhangt van de toeristische ondernemers, en ook allereerst hun verantwoordelijkheid is. Maar de gemeente kan wel voorwaarde scheppend zijn. STIPO is een goed voorbeeld van hoe het zou kunnen.

Deze zomerbrief sluit af met de zin: “Deze begroting geeft ons dus de ruimte om onzekerheden in te toekomst te kunnen hanteren” De ChristenUnie wenst college, raad en ambtenaren bij de uitvoering daarvan Gods zegen toe.