Zomerbrief 2010 bijdrage ChristenUnie

Door samenwerken komen we er. Dat was het missiestatement waarmee dit college op weg ging. Nu we de laatste zomerbrief in deze periode behandelen kunnen we natuurlijk vooral veel terugkijken. Wat ging goed, wat kon beter en natuurlijk heb je altijd wel iemand die vindt dat het ronduit slecht was. Aan terugkijken hebben we vanavond niet zo heel erg veel.

We kijken vooral vooruit en hebben daarbij de doelstellingen zoals die zijn geformuleerd in de gemeentevisie, het coalitieprogramma en niet te vergeten ons eigen verkiezingsprogramma als navigatiekaarten mee.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we realistisch zijn als het gaat om de begroting en zorgvuldig als het gaat om het inzetten van middelen. Deze combinatie heeft ervoor gezorgd dat we de gemeente Slochteren verder hebben gebracht en verder kunnen brengen. Dat daarbij een gezonde dosis realisme en optimisme wordt gebruikt spreekt ons bijzonder aan. We kunnen wel af blijven wachten op wat er eventueel zou kunnen komen, maar dat zou de weg van de minste weerstand zijn.

De overheid ook de plaatselijke kan het niet alleen. We hebben de burgers nodig. Na jaren waarin de overheid misschien wel teveel naar zich toe heeft getrokken is het tijd om de burgers ook weer meer zelf verantwoordelijk te maken voor hun eigen leefomgeving. We hebben gemerkt dat er goede initiatieven vanuit de bevolking worden opgezet. Daarmee vergroten we de leefbaarheid in de gemeente. Veel vrijwilligers hebben tomeloze inzet en moeten dan ook worden gekoesterd. We vragen daarbij ook om de rol die kerken kunnen spelen niet te vergeten. Landelijk zijn er voorbeelden dat dit goed werkt. Een gemeente als Rotterdam bespaart bijvoorbeeld jaarlijks 133 miljoen door de inzet van de gezamenlijke kerken.

De ChristenUnie is blij dat er nog meer aandacht komt voor duurzaam bouwen en dat ook de bestaande woningvoorraad zo kan worden verbeterd dat er minder energieverbruik is. Als we het hebben over zorgvuldig omgaan met de schepping komt dat hierin mooi en goed naar voren. Dat de gemeente daarbij zelf het voortouw neemt en ook zelf kijkt naar haar mogelijkheden is een compliment waard.

Duurzaamheid is in de visie van de ChristenUnie echter meer dan alleen kijken naar het verminderen van gebruik van fossiele brandstoffen. Duurzaamheid is breder. Het gaat ook om eerlijke verhoudingen met de derde wereld. Eerder hebben we al eens de suggestie gedaan te onderzoeken of we ook mee konden doen als millenniumgemeente.

We beseffen ons dat duurzaamheid voor sommigen niet meer is dan een modewoord en kretologie. Passend bij de tijd of omdat het ineens een hot item is. Bij het zoeken naar mogelijkheden voor verduurzaming is het vast ook mogelijk om de gaspartijen een belangrijke rol te geven.

In de nota 'Pieken in de Delta' wordt het Noorden niet zonder reden de energyvalley genoemd. Wat zou het mooi zijn als Slochteren daarin juist als gasgemeente ook naamsbekendheid zou krijgen als gemeente die zich inzet voor duurzaamheid.

De brede schoolgedachte heeft de instemming van de ChristenUnie. Daarbij is het wel belangrijk dat het idee om brede school te zijn ook moet leven bij de verschillende organisaties die samenwerken. Die bereidheid moet een basisvereiste zijn. Omdat scholen zelf gaan over hun onderwijsvisie en identiteit moeten we hen daarin ook de ruimte geven. Partijen moeten elkaar dus al gevonden hebben. Een goede evaluatie van de brede school in Harkstede kan waardevolle leerpunten opleveren voor een vervolg in andere dorpen.

De situatie in de Borgstee vraagt om spoed. Eigenlijk is de situatie nu al zo dat permanente bebouwing niet kan wachten tot 2010-2011. Zijn er mogelijkheden om dit eerder voor elkaar te krijgen of op zijn minst de noodruimten zo te verbeteren dat goed onderwijs gegarandeerd wordt. Wanneer u schrijft onder andere door de te voeren bestemmingsplanprocedure roept dat de vraag op welke andere belemmeringen er zijn.

De ChristenUnie is blij met een stevig accommodatiefonds. Daarmee kunnen achterstanden worden weggewerkt. We hebben eerder in de wandelgang al verenigingen gehad die aandacht hebben gevraagd voor hun problemen. Die kunnen hiermee worden opgelost. Het college geeft hiermee een goede impuls aan de leefbaarheid in de dorpen.

Nu er in de commissievergadering BMR meer duidelijkheid is gegeven over zwembad “De Tobbe” in Slochteren kunnen we met elkaar ook verder. De ChristenUnie vind deze voorziening belangrijk. Het college laat zien dat zij ons daarin ondersteunt door te investeren. Over de langere termijn wil de ChristenUnie op een later moment graag verder praten. 

Cultuur is breed besproken en staat ook komende maandag in een bijzondere commissievergadering op de agenda. De ChristenUnie is blij dat dit college aandacht geeft aan cultuur. Eerder hebben we al gezegd de Algemeen Muzische Vorming graag terug te zien. Daartoe zien we nu ook mogelijkheden. We willen graag dat cultuur ook breed beschikbaar is en willen extra aandacht vragen voor cultuureducatie. Die cultuureducatie moet dan ook zo worden gefinancierd dat er ook voor de komende jaren voldoende mogelijkheden zijn. Het moet dus goed worden gestructureerd.

Agrariërs hebben in Slochteren een belangrijke functie als onderhouder van ons mooie landschap. Dat verdient waardering. De investeringen die worden gedaan om het platteland vitaal te houden hebben een grote waarde. Mooi ook dat we daarbij succesvol aanspraak maken op voorzieningen.

De ChristenUnie is erg tevreden over de inhoud van de zomerbrief. Het sluit goed aan op de uitgangspunten die we hebben. Toch zijn er natuurlijk altijd wensen.

De inrichting van een goedwerkend Centrum voor Jeugd en Gezin is daar één van. We lopen daarin niet voorop en dat is op zich niet verkeerd. Het geeft ons dan de mogelijkheid om te leren van andere gemeenten. Het zou mooi zijn als we een goedwerkende Slochter variant van een CJG in de benen kunnen brengen. We hebben goed gescoord bij de invoering van de WMO. Tijd om dit succes ook bij het CJG te prolongeren. De ChristenUnie wil dan ook graag dat het college hier een extra inspanning op verricht. En natuurlijk werken we zoals u van ons gewend bent graag mee aan het leveren van een inhoudelijke bijdrage.

We doen dat in het besef dat we in alles afhankelijk zijn van de goede zorg van onze goede God. We wensen iedereen dan ook Zijn zegen op het werk dat ons allen te doen staat.