Zomerbrief 2009

Zomerbrief en algemene beschouwingen.

In een winning mood.

Het gaat goed met oranje. Wie nu bij Engelse bookmakers zijn geld op ons nationale elftal zet ziet zijn inleg niet heel erg veel stijgen. Het gaat ook goed met Slochteren. De zomerbrief geeft een plezierig vooruitkijkje naar de toekomst. De eerste helft van het college zit er op en de finale kan alleen maar mooier worden. Maar een beetje spanning in de wedstrijd is natuurlijk nooit verkeerd. Ambities tonen is natuurlijk goed, ambities waarmaken zou een logisch gevolg moeten zijn. Die logica is blijkbaar goed aangekomen bij het college. Er is veel gedaan en er wordt veel in gang gezet.

Belangrijk is dat we nu voor de toekomst hebben aangegeven hoe we de samenleving zien. Voor de ChristenUnie is het uitvoering geven van haar kijk op de samenleving in praktische en helder beleid belangrijk. Mensen zijn geen kuddedieren, maar hebben allemaal hun eigen ‘bagage' meegekregen. Daar moeten ze iets mee doen niet alleen voor henzelf maar ook voor de maatschappij. De kijk op de samenleving zoals die is verwoord in de Visie Slochteren 2020 past voor een heel erg groot gedeelte goed bij de ChristenUnie.

Er valt ook echt iets te kiezen.

Keuzes maken is lastig als er geen middelen zijn om de gemaakte keuzes te realiseren. Daarom zijn we blij met de gekozen manier van begroten. Daardoor vallen er ook keuzes te maken voor de raad. Bij een ander financieel beleid zouden deze keuzes herschikking en bezuiniging op andere beleidsterreinen tot gevolg hebben. Dat is nu niet nodig. Er valt echt wat te kiezen. Die keuzes moeten wat betreft de ChristenUnie wel een investering zijn die ook op de lange termijn effect heeft. Het gaat ons niet om eenmalige succesjes. We willen graag dat beleid ook echt zorgt voor oplossingen die langer meegaan en ook meetbaar effect hebben.

Bij het bouwen van woningen vinden we het belangrijk dat er ook wordt gekeken naar de behoefte. Demografische verwachtingen zijn overigens niet altijd een goede graadmeter omdat regionale verschillen in die cijfers kunnen zorgen voor belangrijke afwijkingen. Bij het bouwen zouden we graag zien dat er oog is voor duurzaamheid niet alleen bij de keuze van de bouwmaterialen maar ook in de manier waarop er met energie wordt omgegaan. Door een veranderende samenleving is levensloopbestendig bouwen en het mogelijk maken van bijvoorbeeld kangeroe-wonen een belangrijk aandachtspunt voor de ChristenUnie.

Ten aanzien van duurzaamheid wordt er in veel gemeenten ook gewerkt aan de doelstellingen om Millenniumgemeente te kunnen worden. We willen graag weten hoe zowel raad als college aankijken tegen het idee van de ChristenUnie om hierbij aansluiting te zoeken.

De ‘koudwatervrees' die er was bij de plannen van Meerstad zijn voor veel inwoners verdwenen. Ze zien nu niet alleen meer de bedreigingen maar hebben ook gezien dat er kansen zijn. Dat er nu wordt gekeken naar de mogelijkheden om Harkstede te laten profiteren van de mogelijkheden van het meer vinden we een goede zaak. Wel is het belangrijk om goed in de gaten te houden dat planvertraging wordt voorkomen. Hoe wil het college hier werk van maken?

Iedereen speelt mee.

Participatie is belangrijk voor de ChristenUnie. Vanuit onze visie heeft iedereen het recht en de plicht om zich volop te kunnen ontwikkelen. Gebruik te maken van de mogelijkheden die je hebt gekregen en niet aan de kant te blijven staan. De gemeente kan hierin een belangrijke rol vervullen door samen met andere partijen mensen het goede spoor te wijzen. Een doelgroepenbenadering is daarbij voor ons wel belangrijk. "One size fits all" gaat in dit verband niet op. Daar moeten we wat betreft de ChristenUnie ook rekening mee houden bij het vormgeven en uitvoeren van beleid. Het gaat ons ten slotte om het doel.

Datzelfde geldt ook bij het minimabeleid. Voor de ChristenUnie is het een belangrijk onderwerp. Daarom willen we er ook zorgvuldig mee omgaan. Het besteden van budget vraagt dan ook om een goede afweging. Het actiepuntenplan met zowel mogelijkheden op korte en lange termijn is een goed uitgangspunt.
Allereerst moet duidelijk zijn wel doel we willen behalen, wat daarvoor nodig is en hoe we bij kunnen sturen. Het maken van helder beleid is voor de doelgroep belangrijk. Heldere doelen helpen daarbij en meetbare effecten moeten er voor zorgen dat we als raad ook echt mee kunnen sturen. Daarmee maak je het minimabeleid volgens de ChristenUnie pas echt sterk.

In een eerder stadium heeft de raad zich intensief beziggehouden met het vorm geven aan het jeugdbeleid. De manier waarop dit is gedaan spreekt de ChristenUnie fractie erg aan. Praten met betrokken partijen en aftasten wat er speelt in de samenleving kunnen we als volksvertegenwoordigers niet vaak genoeg. Bij het vorm geven aan het cultuurbeleid willen we wel graag dat de beoogde doelen ook in de tijd worden vastgezet en ook worden bewaakt/ gehandhaafd. Daarmee voorkomen we vertraging en kunnen we ook direct laten zien dat praten met de politiek niet alleen zorgt voor goede samenwerking maar ook leidt tot resultaat.
De manier waarop het college de betrokkenheid ten aanzien van kunst en cultuur wil vergroten spreekt ons wel aan. Maar de doelgroep is nu redelijk beperkt. Hoe gaan we andere doelgroepen bereiken?

Werken naar het doel.

De Visie geeft is een goede kapstok om verder te denken over het voorzieningenbeleid. Dat er niet alleen naar Meerstad wordt gekeken is aan de zomerbrief volop te merken. De huidige inwoners van de gemeente Slochteren zijn volop in beeld en dat vinden we ook erg belangrijk. De uitgangspunten onderschrijven we. Draagvlak is belangrijk en moet als dat kan worden versterkt. We willen graag meedenken over de manier waarop we het voorzieningenbeleid verder vorm geven.
De ontwikkelingen in Harkstede en in Siddeburen hebben onze instemming. Het verstrekt de dorpen. Voor het dorp Slochteren is de Visieontwikkeling nog erg versnipperd in de zomerbrief opgenomen. Dat betekent niet dat er niets gebeurt. De ontwikkelingen in Slochteren zullen er voor zorgen dat er veel verandert in het dorp. Het opnemen van een kopje Visieontwikkeling Slochteren lijkt ons een goede suggestie.

Het jeugdbeleid krijgt hopelijk snel verder vorm. Aan de inzet van de ChristenUnie zal het in elk geval niet liggen. We vinden het een erg belangrijk onderdeel. We vinden de positieve insteek van het college erg prettig. Niet meer het creëren van hangplekken maar het activeren is een sterk punt. Op het VNG congres werd dit nog weer eens onderstreept. Jongeren moeten volop mee kunnen draaien en hebben daarbij een extra zetje soms nodig. Een goede inkadering van de jeugdwerker is voor ons erg belangrijk. Samen met haar kunnen we doelen formuleren. Voor ons is aandacht voor verslaving erg belangrijk. De uitkomsten van studies naar alcoholgebruik zijn schokkend. De maatschappelijke aanvaarding van jong drinken is helaas nog erg groot. Goede voorlichting op dit punt moet van de grond komen. Daarbij moeten we gezien de steeds verder dalende leeftijd waarop er voor het eerst wordt gedronken vroeg beginnen.

De samenwerking met Hoogezand verloopt nu vaak nog erg onzichtbaar voor de raad. Er zijn veel mogelijkheden tot samenwerking en we zouden graag zien dat we op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en ook wanneer er stappen worden gezet.

Een gemeente is er voor de burgers en niet andersom. Daarom is dienstverlening aan de burger erg belangrijk. Er moet goed worden gelet op afdoeningtermijnen bij inkomende stukken en klachten. Daarbij zouden prestatie-indicatoren moeten worden vastgesteld en gemonitord. Hier horen ook doelmatigheid en het schrappen van onnodige regels bij.

Nog even in blessuretijd.

Programma's. Nog een paar korte opmerkingen.

Dat in Meerstad voorzieningen zijn gerealiseerd direct wanneer de eerste inwoners hun intrek nemen in het gebied vinden we belangrijk. Daarmee wordt het ook direct een eigen en vertrouwde woonomgeving. Voor ons vraagt dat om een flinke investering. Omdat we Meerstad samen doen moet het ook met steun van Groningen. Wanneer worden hierover afspraken gemaakt? Wat is de huidige stand van zaken en welke grondhouding heeft Groningen hierin?

Het gebouwenbeheer wordt weer verbeterd. Ook de nadelige effecten van eerdere bezuinigingen worden weer omgebogen. Dat vinden we een goede zaak.

Er wordt voor gekozen om een bedrag van 57.000 euro in te zetten voor het verwachte tekort op de JGZ. Welke gevolgen heeft dit voor de beleidsvelden waarvoor dit bedrag was bedoeld? Heeft dit ook gevolgen voor de ontwikkeling van het centrum voor Jeugd en Gezin? U zult begrijpen dat dit voor ons een belangrijk aandachtpunt is.

Bij de verkeersveiligheid rond scholen zijn de suggesties en uitkomsten van de enquête die de ChristenUnie eerder heeft gehouden goed meegenomen. We zullen scherp blijven letten op de uitvoering daarvan.

De zomerbrief geeft aan dat de gemeente Slochteren volop in beweging is. Er gebeurt veel en er wordt veel bereikt. Dat is goed voor de inwoners van Slochteren. Een gemeente die de zaken financieel goed op orde heeft en daarom keuzes kan maken. En om in voetbaltermen te blijven een college dat niet in zijn hempie staat, maar er volop tegenaan gaat om ook richting de finale het beste voor de inwoners te bereiken.

De ChristenUnie heeft een duidelijke visie op de samenleving. Maar ook een duidelijke visie op het bestuur. We kunnen het niet zonder de kracht van onze goede God. Die kracht wensen we het college en de ambtenaren toe.