Zomerbrief 2008

Zomerbrief 2008 en algemene beschouwingen.

Aan de voet van de berg, klaar voor de start!

Op bergen en in dalen is niet alleen één beginregel van een oud kerkelijk lied maar ook een manier waarop er naar de zomerbrief –en dan met name naar de financiële positie kan worden gekeken - Als lid van de ChristenUnie fractie was ik blij dat er ook bij een andere fractie nog zoveel van de tale Kanaans is blijven hangen. Zonder er nu allerlei theologische kwalificaties aan te geven, maar het beeld van een berg en dal bleef me toch een beetje in het achterhoofd hangen. Het is maar hoe je het bekijkt: bergopwaarts is op de fiets een hele klus. Vaak levert het bergklassement in de Tour de France wel de mooie plaatsjes op al was het alleen al omdat het altijd weer leuk blijft om te zien wie er met de bolletjes trui naar huis mag gaan. Al zijn de vele valpartijen soms ook best spectaculair.

Samen is ook samen aan het werk.

Zo bekeken zijn er meerdere verbanden te leggen met de Tour. Zo is zelfs de beste renner niets zonder zijn ploeggenoten. Werkt dat niet het zelfde in de raad, -los van alle politieke verschillen en accenten - is er hoe dan ook een gezamenlijk doel. Namelijk de burger van Slochteren moet goed worden bestuurd. Mij bekruipt wel eens het gevoel dat we vooral erg bezig zijn met elkaar en dat is jammer, het kost een hoop tijd en werkt vaak contraproductief. In dit verband is het goed dat we als raad samen aan de slag gaan met het jeugdbeleid. Een uitgelezen kans om heel erg duidelijk het stempel van de raad op het beleid te drukken en beleidsvoornemens en doelen uit te zetten naar de toekomst. Natuurlijk blijft ook daar politieke oordeelsvorming niet uit en dat is ook goed. In de uiteindelijk afwegingen zullen die altijd naar voren blijven komen. Het is goed om te zien dat het beleid van de nieuwe regering meer prioriteit geeft aan jongeren en dat ook de provincie zich hier meer op zal richten. Met de op te richten centra voor jeugd en gezin zullen naar de mening van mijn fractie in de toekomst veel problemen kunnen worden voorkomen omdat ze in samenhang worden aangepakt. Jongeren verdienen het om zich goed te kunnen ontwikkelen. De gemeente heeft daarbij een belangrijke rol.

Kansen geven voor de toekomst.

Ten aanzien van school-first zijn we blij dat er hoe dan ook een vorm van sluitende aanpak blijft. We vragen van het College om ook zelf initiatieven te nemen om jongeren ervaring op te laten doen met werk. In dit verband zijn er vele mogelijkheden. Binnen het onderwijs wordt er steeds meer gewerkt met stages en praktische opdrachten. Denk aan het technasium dat een onderzoek heeft gedaan naar het sluisje in de Haansvaart en meer recent een school die heeft gekeken naar de mogelijkheden van een nieuw zwembad in Slochteren. Op dit gebied zijn er meer mogelijkheden.

Jongeren vragen ook om voorzieningen, die specifiek voor hen zijn bedoelt. Zodat ze een eigen plek hebben. In dit verband willen we vragen om te komen tot het aanleggen van zogenaamde pannaveldjes die goed kunnen worden gecombineerd met basketbal. Voorbeelden in andere gemeenten laten zien dat dit goed werkt en daarbij –niet onbelangrijk - overlast vermindert. Ook dit zou in de vorm van een praktische opdracht aan bijvoorbeeld een ROC kunnen worden uitbesteed. Op deze manier kan er een win-win situatie ontstaan.

Meerstad.

Meerstad is –en het is eerder gezegd - gezien de impact die het heeft op de gemeente een rode draad in het verhaal van deze zomerbrief. Er is geen enkele andere gemeente die binnen haar grenzen een project van deze omvang realiseert. Dat schept mogelijkheden voor de toekomst, maar ook verplichtingen. Verplichtingen die ook samenhangen met afspraken uit het verleden. Aan die afspraken zijn naar onze mening alle partijen verbonden. Voor het hier en nu betekent voor onze gemeente een extra inspanning. We gaan om zo te zeggen bergopwaarts en schakelen daar zelfs een tandje bij. Financieel blijft de ontwikkeling van Meerstad een belangrijk aandachtspunt waarop we als fractie heel alert moeten zijn.
Het vertraagd aanleggen van voorzieningen in Meerstad uit het oogpunt van het verkleinen van het financieel nadeel van voorfinanciering heeft niet onze voorkeur omdat we toekomstige inwoners graag direct een prettige leefomgeving willen geven.

De gemeentelijke organistatie.

Door nieuwe ontwikkelingen en deregulering is er een steeds grotere druk ontstaan op de ambtelijke organisatie. Dat is niet goed en ook niet verantwoord in de richting van de medewerker, maar ook niet in de richting van de burger. We kunnen ons dan ook vinden in het zoeken naar een meer structurele oplossing voor de personele formatie. Mogelijkheden tot samenwerking moeten verder worden onderzocht en geëffectueerd.

Voor ieders toekomst.

Het voorzieningenpeil in de rest van de gemeente moet blijvend de volle aandacht krijgen. De visieontwikkeling (Visie Slochteren 2020) steunen we dan ook. Wel is en blijft een goede communicatie een belangrijk onderdeel bij het welslagen van de uiteindelijke visie. Het tonen van ambitie is goed. In dit verband zijn we het dan ook niet heel erg eens met de beweringen van de fractie van het CDA tijdens de laatstgehouden vergadering van de commissie financiën. Regeren is hoe dan ook vooruit willen zien. Dat is wezenlijk anders dan over je graf heen willen regeren. Wat er staat te gebeuren is nodig en heeft hoe dan ook direct met de nabije en verre toekomst te maken.

Prioriteit veiligheid.

Verkeersveiligheid zeker in de directe omgeving van scholen is belangrijk, we zien graag dat hierover in samenspraak met scholen wordt gewerkt aan oplossingen. Regelmatig overleg en evaluatie horen daar ook bij.

Dat er een spanningsveld is tussen enerzijds ambitie/kwaliteit en anderzijds spreiding/bereikbaarheid en de bekostiging van voorzieningen geeft ook aan dat er ook iets gevraagd mag worden van de burgers. Dat daarbij naar draagkracht en vermogen tot wordt gekeken vindt onze fractie van wezenlijk belang. Hierbij willen we ook meegeven om te kijken naar een ondergrens en te komen tot een minimumcriterium bij voorzieningen. Zodat in elk geval de meest wezenlijke voorzieningen zoals een school (eventueel als dislocatie) blijven bestaan.

Het instellen van een cofinancieringfonds heeft onze steun. Wel vinden we het belangrijk om daarbij de regels heel duidelijk zijn.
Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht moeten voor subsidiering beleidsregels en subsidieplafonds worden vastgesteld. De beleidsregels bepalen wanneer wel en wanneer geen subsidie wordt verleend. Het beleid moet immers voorspelbaar en transparant zijn.

Zoals we eerder al aan hebben gegeven gaan we akkoord met de aanleg van een golfbreker bij de ZO oever van het Schildmeer, dit omdat de kosten daarvan opwegen tegen de verwachte kosten op termijn. Wachten op de uitvoering van de plannen die er zijn voor Steendam is in dit geval naar de mening van onze fractie niet verstandig. De uiteindelijke uitwerking van de plannen in een concrete situatie zal naar verwachting nog enige tijd op zich laten wachten. Alhoewel het inderdaad goed zou zijn om werk met werk te combineren.

Er staat de gemeente Slochteren veel te doen. Of beter gezegd een hele tour. We hopen dat daarbij valpartijen uitblijven en we uiteindelijk ook de resultaten mogen zien van het ingezette beleid. Daarbij spreekt de fractie van de ChristenUnie de wens en bede uit dat Gods zegen mag rusten op het vele werk dat ons staat te wachten.