Zomerbrief 2007

Voorjaarsnota 2007

Doelmatig, doeltreffend en rechtmatig. Drie termen die in gemeenteland redelijk gebruikelijk zijn. Waar het om gaat is of er efficiënt met de gelden is omgegaan of de besteding het beoogde effect heeft gehad en of daarbij de wet en regelgeving is nageleefd. Belangrijk maar net zo belangrijk is: Wat gaan we allemaal doen? Wat gaat u er als burger van merken?

In de afgelopen periode is er de nodige veranderd. Na de verkiezingen en de daarop volgende informatie en formatieronde is er een nieuw College gevormd. Daarvan maakt ook de ChristenUnie deel uit. We zijn daar erg blij mee omdat het ook een koerswijziging van beleid met zich mee zal brengen. Het motto ‘Samen doen, samen verantwoordelijk’ spreekt ons aan. Een socialer beleid en het vergroten van de leefbaarheid in de dorpen. Samen houdt vanzelfsprekend ook in dat er wordt geluisterd naar de bevolking. De tevredenheid zou periodiek gemeten moeten worden.

De voorjaarsnota stemt ons tot voorzichtig optimisme. De financiële toekomst van onze gemeente ziet er weer wat beter uit. De jaarrekening laat zien dat er aan het eind van de streep een klein bedrag overblijft. We zijn blij dat er weer meer ruimte is voor financiering kleine projecten en de cofinanciering van initiatieven. Het stimuleert de betrokkenheid van de inwoners en zorgt er ook voor dat er contacten ontstaan. De ChristenUnie denkt hierbij ook aan voorzieningen voor de jeugd. Een trapveldje, een basketbalplein of een pannaveldje zijn voorzieningen die er voor zorgen dat jongeren in hun vrije tijd ook samen actief bezig kunnen zijn. De jeugd zou hierbij zelf ingeschakeld kunnen worden, hierdoor wordt het ook echt iets van hen zelf. Het vrijmaken van €700.000 gespreid over 2 jaar om te kunnen investeren in voorzieningen ondersteunen we dan ook.

Het is belangrijk dat er voor alle voorzieningen voldoende geld is. Dat daarbij ook actief wordt gekeken naar subsidiemogelijkheden vinden we een goede zaak. Hierdoor blijven de kostenstijgingen voor de inwoners beperkt. We doen daarbij ook de suggestie om maximaal in te zetten op het binnenhalen van gelden bij de Rijks- en Europese overheid. En dat te doen in samenwerking met andere gemeenten.

De meerjarenbegroting tot 2010 laat zien dat er forse stijgingen zitten in de kosten van bepaalde programma’s. In het bijzonder het programma onderhoud gemeenschapsvoorzieningen. Daarover zijn we toch bezorgd. Kunnen de kosten wel in de hand worden gehouden? De inkomsten zijn lang niet zeker.

Het verwachte positieve resultaat op de WWB stemt onze fractie tot tevredenheid. De taakstelling om te komen tot vermindering van het aantal bijstandsgerechtigden is goed.
Daarom is het goed om te kijken hoe we mensen weer aan het werk helpen. Daarom is het belangrijk dat er een behoefteonderzoek komt naar educatie. We zijn benieuwd op welke termijn dit gaat gebeuren. We vinden het ook belangrijk dat dan vooral wordt geïnvesteerd in opleidingen waarmee de kans op de arbeidsmarkt groter is.

Op een aantal punten van deze voorjaarsnota willen we dieper ingaan.

Maatschappelijke activering

We zien dat er een bedrag van €35.000 gereserveerd voor een jeugdwerker. Gelet op de ontwikkelingen en de signalen vanuit de samenleving zouden wij graag zien dat de jeugdwerker volledig terugkeert. In het voorstel is er sprake van een jeugdwerker op projectbasis. Juist voor de leeftijdsgroep 12-18 is het belangrijk als er een vast aanspreekpunt is. Projectmatige inzet zal in de praktijk inhouden dat er pas na geconstateerde problemen actie wordt ondernomen. De ChristenUnie fractie ziet liever dat er wordt gewerkt aan voorkomen van problemen dan dat er wordt geïnvesteerd in symptoombestrijding.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal de komende tijd veel aandacht vragen. Wij ondersteunen het idee dat in de huishoudelijke verzorging in de WMO zoveel mogelijk aansluit op de huishoudelijke zorg zoals die nu is geregeld in de AWBZ. Vooral ouderen maken zich hierover toch wel zorgen. We zouden graag zien dat er voor wat betreft de Europese aanbesteding wordt gekeken naar de aanpak van de Zeeuwse gemeenten. Het heeft een aantal voordelen. Het vergroot de keuzevrijheid voor de cliënten, biedt ruimte voor zorg vanuit een bepaalde identiteit, stelt duidelijke eisen aan de zorg, en belangrijk door de heldere procedure is de kans op bureaucratie veel kleiner.

Beheer Openbare Ruimte.

Door het in het verleden niet tijdig reconstrueren van de wegen is de fundering aangetast waardoor regulier onderhoud niet meer volstaat. Er wordt voorgesteld om te komen tot een inhaalslag op dit punt. Wij ondersteunen dit. In dit verband begrijpen we echter niet waarom er aan het inventariseren van de kwaliteit van de wegen (technische kwaliteit fundering) geen prioriteit wordt gegeven. We zouden graag zien dat hieraan wel prioriteit wordt gegeven. Juist omdat daardoor in de toekomst kan worden gekomen tot kostenbeheersing. We zouden graag zien dat er ook wordt gekeken naar de inrichting van de Hoofdweg in Kolham. We maken ons zorgen over de snelheden die daar worden gereden. Snelheidscontroles van de politie wijzen dat ook uit. Ook de aanleg van een fietspad langs de Meenteweg zal de verkeersveiligheid van fietsers sterk verbeteren.

Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

In de nabije toekomst zijn er kosten verbonden aan het niet tijdig actualiseren van de bestemmingsplannen. Hoe staat het met de actualisatie van de bestemmingsplannen? Is er sprake van een achterstand en welke financiële risico’s zijn daaraan verbonden?

Bedrijfsvoering

Om de kwaliteit van de bedrijfsvoering te waarborgen is er een post opgenomen voor het inhuren van derden. Wij gaan er vanuit dat er daarbij eerst wordt gekeken naar mogelijkheden tot samenwerking en met partnergemeenten. Omdat de dienstverlening aan de burgers voorop moet staan willen we dat er wordt gekeken of dit met het huidige aantal medewerkers nog wel lukt.

De voorjaarsbegroting laat zien dat het nieuwe College ambities heeft voor de toekomst. Daarvoor zijn ook weer middelen beschikbaar. Bij het verwezenlijken van deze doelstellingen wensen we het College en de ambtenaren van de gemeente Slochteren Gods zegen toe.