Speerpunten

In Capelle aan den IJssel moet het veilig leven, wonen en werken zijn. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er duidelijkheid is over geldende normen, gecombineerd met consequente handhaving. Het negeren en overschrijden van normen moet worden aangepakt. Met de invoering van de Nationale Politie liggen er veel bevoegdheden op landelijk niveau. De Capelse ChristenUnie blijft zich inzetten voor lokale sturing op de feitelijke inzet van de politie. Handhaving van de rechtsorde en het beschermen van burgers is één van de kerntaken van de overheid. Criminaliteit, onleefbaarheid en onveiligheid dienen dan ook krachtig bestreden te worden. Het is voor onze burgers van belang dat er duidelijke en heldere regels bestaan en dat die regels ook gehandhaafd worden. “Handhaven of gedogen?” is daarom voor de ChristenUnie geen vraag! Handhaving mag niet achterwege blijven en een gedoogcultuur kan niet en willen wij niet. De overheid kan het echter niet alleen, maar zal als geloofwaardig handhaver van wetten en regels moeten appelleren aan de verantwoordelijkheid van burgers en hun organisaties. De ChristenUnie wil verandering brengen in de idee dat burgers bij de overheid alleen hun recht halen zonder zelf een positieve bijdrage aan de samenleving te willen geven. Burgers zijn niet alleen consumenten maar ook producenten van een bloeiende gemeente. Helaas was de gemeente in sommige buurten(bijv. Schollevaar-Oost)  te laat, waardoor deze erg achteruit zijn gegaan. Mensen die een positieve bijdrage aan een buurt leverden  vluchten weg en het kost vervolgens veel moeite om sociale cohesie in een buurt weer op te bouwen. Daarom moet de komende jaren voorkomen worden dat buurten in de problemen komen door burgers die zich inzetten voor hun wijk te stimuleren en faciliteren en asociaal gedrag te bestrijden.

 • Heldere afspraken maken met politie over de prioriteiten en de targets en deze jaarlijks evalueren;
 • Vroegsignalering invoeren zodat voorkomen wordt dat buurten afglijden.

De ChristenUnie vindt veiligheid een belangrijke taak van de overheid[1]. Maar de overheid is niet de enige die zich hiermee bezig houdt. Ondernemers zorgen voor een goede beveiliging van hun gebouw en goederen. Particuliere huiseigenaren en woningcorporatie Havensteder moeten zorgen dat hun woningen goed beveiligd zijn en het politiekeurmerk ‘Veilig wonen’ dragen. 

 • Bij nieuwbouw en renovatie zorgen dat beveiliging op niveau Politiekeurmerk Veilig Wonen is.

Omdat we vinden dat burgers en bedrijven ook hun eigen verantwoordelijkheid hebben heeft de Capelse ChristenUnie de afgelopen jaren diverse acties ondernomen om ondernemers en inwoners te stimuleren hun rol op te pakken op het veiligheidsterrein. Wij hebben bijvoorbeeld gestreden voor het invoeren van een subsidie voor beveiliging van winkelpanden en voor het stimuleren van Burgernet[2].In die lijn willen wij ook de komende vier jaar weer verder werken. Burgernet is een goede manier om de inwoners van onze gemeente de ogen en oren van de politie te laten zijn. Veel vermissingen en misdaden zijn in Nederland op die manier opgelost. We willen ons er daarom graag voor inspannen dat meer Capellenaren mee gaan doen met Burgernet. Ons doel is om 20% van de Capellenaren zich aan te laten melden. Ook is de ChristenUnie enthousiast over buurtpreventie waarbij betrokken bewoners in afstemming met de wijkagent hun rondes maken. Wij maken ons er hard voor dat de gemeente deze inzet waar mogelijk faciliteert.

 • Samenwerken met bedrijven voor veiligheid door voorlichting en subsidiering;
 • Bevorderen buurtpreventie – zorgen voor ondersteuning met kleding & portofoons;
 • Minimaal 20% van de Capellenaren doet mee met Burgernet.

Wat betreft de taak van de overheid vinden wij dat de gemeente afspraken moet maken met de politie over meer surveillance in de weekenden en de nachtelijke uren. De gemeente maakt er daarnaast werk van om schade aan publieke eigendommen, bijvoorbeeld door graffiti of vernielingen, te verhalen op daders (en eventueel hun ouders).

 • 10% verhogen van het verhalen van schade op daders (en ouders).

Gaat het goed met de veiligheid in Capelle aan den IJssel? Ja en nee. Ja, wanneer we kijken naar de objectieve cijfers. De cijfers van de politie laten de afgelopen tien jaar op de meeste onderdelen een daling zien. Er zijn dus minder aangiftes. Maar voelt U, de Capellenaar, zich ook veiliger? Het lijkt er niet op, want terwijl de objectieve cijfers beter worden daar stijgt de subjectieve veiligheid (veiligheidsbeleving) niet mee. Daarom willen wij naast een scherpe aanpak van prioriteiten als woninginbraken en jeugdoverlast ook scherp letten op veiligheidsbeleving. Voor probleemjongeren is een effectieve aanpak cruciaal. Wij denken dat het actief betrekken van jongeren bij de vergroting van de veiligheid hierbij goed kan helpen. Ze kunnen een ambassadeursrol vervullen door bijvoorbeeld ingezet  te worden als veiligheidsadviseurs, voorlichters op scholen of stadswachten.

 • Vermindering van het percentage Capellenaren die zich onveilig voelt  (2013 vs 2017 10% minder).

Een manier om aan de veiligheid en een groter veiligheidsgevoel te werken is door samen te werken en vernieuwend te durven zijn. De inzet van de stadsmariniers, de gele & rode kaarten voor overlastgevers (zware overlast kan leiden tot woninguitzetting), het blowverbod en cameratoezicht waren nieuwe maatregelen in de afgelopen vier jaar. Waar nodig moeten ook de komende vier jaar nieuwe instrumenten ingezet kunnen worden. De criminaliteit zoekt steeds nieuwe wegen en de overheid zal die elke keer weer moeten blokkeren. Daarnaast blijven we stevig inzetten op een persoonsgebonden aanpak van de daders, zodat we met alle middelen (preventie, repressie en zorg) voorkomen dat ze in herhaling vallen. Het regionale Veiligheidshuis[3] zorgt voor deze integrale aanpak.

Een extra kwetsbare groep zijn de ouderen. Daarom willen wij graag voortzetting van de voorlichting aan ouderen van de wijkagent over bijv. babbeltrucs. Ook willen wij dat de gemeente aandacht besteedt aan het verborgen probleem van ouderenmishandeling. Door voorlichting kan de gemeente er voor zorgen dat burgers, zorgverleners en hulpinstanties hier alert op worden.

Bij veiligheid denken wij ook  aan de voorbereiding van de overheid op calamiteiten zoals (natuur)rampen. De gemeente dient haar rampenplannen actueel te houden en regelmatig oefeningen te doen. Daarbij moet speciale aandacht zijn voor zwakkere groepen in onze samenleving, zoals ouderen, gehandicapten en kinderen. Evacuatieplannen moet regelmatig geactualiseerd worden en de bewoners moeten ermee bekend zijn (communicatie!). 

 • Elke 2 jaar oefening met kwetsbare groepen zoals ouderen en gehandicapten;
 • Communicatie over rampen/evacuatieplannen aan inwoners / werknemers e.d.

[1] Romeinen 13

[2] Kijk eens op www.burgernet.nl

[3] Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR) is een samenwerkingsverband van partners uit de bestuurlijke, straf, civiele en zorgketen in de regio Rijnmond. Zij werken samen aan de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende personen en/of verdachten van strafbare feiten. www.veiligheidshuizen.nl

Samenwerking tussen burger en overheid.
 • Een helder beleid rond inspraak, interactieve beleidsvorming, publiek-private samenwerking e.d. zodat verwarring over verantwoordelijkheden voorkomen wordt. Dit beleid wordt duidelijk gecommuniceerd, ook naar de burger toe
 • Een duidelijk beleid rond communicatie, het gebruik van internet, klantgerichtheid, afhandeling van klachten. Daarbij moet vooral worden ingezet op een optimale digitale communicatie met de burgers. Daarbij moet het zogenaamde digitale loket, onder gebruikmaking van ervaringen elders, zwaarder worden neergezet.
 • Intern wordt gestuurd op de afgesproken afdoeningtermijnen behorende bij inkomende stukken en klachten. Daartoe worden prestatie-indicatoren vastgesteld, gemonitord en gepubliceerd op de website. Hier horen ook doelmatigheid en het schrappen van onnodige regels bij. Verder moet de gemeente Slochteren in vergelijking met andere gemeenten bovengemiddeld scoren op zaken als burgertevredenheid, doeltreffendheid en efficiency. Met andere woorden meer transparantie over de besteding van middelen in relatie tot de vastgestelde beleidsdoelen richting burgers en gemeenteraad.
 • De gemeenteraad tast met een zekere regelmaat af wat er leeft onder de Slochter bevolking. Dit bijvoorbeeld door het houden van sessies waarin een bepaald actueel thema wordt uitgediept. Verder door het betrekken van jongeren, ouderen en andere doelgroepen bij de politiek door speciale raadsvergaderingen, inspreekavonden, panels, regelmatige adviesvragen, etc.. Graag zien we dat doelgroepen, waaronder jongeren- en ouderenorganisatie bij de voorbereiding en uitvoering worden betrokken.
 • Daar waar een meerwaarde speelt optimaal inzetten op samenwerking met andere gemeenten als Groningen (Meerstad) en Hoogezand-Sappemeer, regionale verbanden en provincie
 • Een integraal veiligheidsbeleid dat bestaat uit:
  • veel aandacht voor preventie
  • buurtveiligheidsonderzoeken
  • politie (dorpsgericht werken, zichtbaarheid e.d.)
  • veilig wonen (woonkeurmerk)
  • probleemjongeren (zet ze in als veiligheidsadviseurs, voorlichters op scholen of dorpswachten)
  • investeren in HALT
  • daar waar mogelijk wordt vandaalschade verhaald op de dader
  • maximaal moet worden ingezet om seksinrichtingen als bordelen of escortservices te weren. Daarbij is ook een rol is weggelegd voor de burger zelf, dan wel organisatie waaronder de kerken. Het is daarbij goed dat op dit punt onderlinge samenwerking wordt gezocht.
 • Een gedragscode en ambtseed voor ambtenaren
 • Handhavingsbeleid in de breedst mogelijke zin van het woord wordt een topprioriteit. Intern wordt gewaarborgd dat er een optimale functiescheiding komt tussen (beleids)uitvoering en handhaving. Het verdient aanbeveling deze laatste functie in de portefeuille van de burgemeester onder te brengen. Een hard optreden tegen illegale bordelen, wietplantages, illegale bouwwerken, illegale bewoning e.d hoort bij dit handhavingsbeleid.
 • Een duidelijke opdracht, taakomschrijving en bevoegdheid voor de lokale rekenkamercommissie, en voldoende middelen om de gemeente goed te kunnen controleren
 • Een meldpunt overbodige, onnodige, betuttelende, beperkende regels
 • Organisaties die in aanmerking komen voor subsidie worden waar nodig geholpen de weg naar die subsidies te vinden.een bijsluiter bij de aanslagen voor de verschillende gemeentelijke belastingen met daarin gemeentelijke regels op dat punt
 • Daar waar mogelijk past de gemeente het principe toe dat de gemeente voor elke door de subsidievrager zelf opgebrachte Euro een bepaald percentage subsidie verstrekt. Zo stimuleert de gemeente eigen fondswerving door de subsidievrager.
Samen leven
   
 • Het beschikbaar stellen van middelen voor buurtschoonmaakacties (geen subsidie, maar gereedschap, afvalzakken en een cadeautje als dank) en kleine subsidies voor straatfeesten
 • Cursussen opvoedingsondersteuning voor de ouders van kinderen op zowel basisschool als voortgezet onderwijs
 • Betrokkenheid en participatie van ouders, ook bij openbare scholen
 • Campagnes tegen pesten en voorlichting herkennen van pesten, voorlichting herkenning kindermishandeling en andere gezinsproblemen
 • Gedragscodes op school
 • Betere aansluiting tussen peuterspeelzalen en basisschool
 • Daar waar mogelijk stimulering van buurtscholen (waarborging identiteit bijzondere scholen!)
 • De gemeente zorgt voor een goede samenwerking tussen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, scholen (openbaar en bijzonder), GGD enz. om achterstanden te voorkomen en adequaat te reageren op gesignaleerde achterstanden.het in de huisvestingsverordening opnemen van de vestiging van een peuterspeelzaal in/bij de school
 • Het voorzieningenniveau qua sport wordt binnen de hoofddorpen gelijk getrokken. Dit impliceert in ieder geval een vernieuwing/renovatie van de Duurswoldhal in Slochteren. In dit verband kan worden onderzocht welke kansen het biedt om binnen Slochteren tot concentratie van sportvoorzieningen in en rondom de Duurswold over te gaan. Dit onder meeneming van het zwembad ‘de Tobbe’.
 • Hier hoort ook bij dat gestimuleerd wordt dat er meer trapveldjes, basketbalveldjes, openbare tennisbanen, e.d. komen. Dit mede om sport en beweging meer te stimuleren. Bovendien geldt: sport verbroedert. De speelvoorzieningen in de wijken zijn in daarbij overeenstemming met de leeftijdsopbouw. Een aandachtpunt daarbij is het vandaalprof zijn van genoemde voorzieningen. Het verdient daarom aanbeveling om dergelijke voorzieningen bij voorkeur geconcentreerd middenin woonwijken te situeren. Vanuit de buurt kan er zo ook de nodige sociale controle plaatsvinden.
 • Samenwerking tussen sportclubs van verschillende sporten, om zo een afwisselend aanbod te creëren en meer faciliteiten te bieden
 • De gemeente stimuleert sport- en cultuurkennismakingsprogramma’s voor kinderen/jeugd/jongeren en ook ouderen. Bijvoorbeeld door het uitgeven van probeerbonnen
 • Het bibliotheekwerk is een blijvende basisvoorziening in de gemeente Dit geldt ook voor de algemene muzikale vorming. Dit mede met het oog het creëren van laagdrempeligheid op het gebied van cultuur, culturele vorming als ook op het faciliteren van culturele verenigingen (zoals muziekverenigingen)
 • Samenwerking met het bedrijfsleven voor het werven van mensen voor het bestuur en expertise op gebied van financiën en organisatie
 • Subsidiëren van het leerlingenvervoer is een blijvend aandachtpunt voor de gemeente
 • De gemeente opent een ‘loket’ voor vrijwilligerswerk. De gemeente geeft subsidie voor trainingen van wervers en ondersteuners van vrijwilligers.
 • De jeugd nadrukkelijk betrekken bij de uitvoering van het jeugdbeleid. Dit zal niet alleen moeten gebeuren met politieke jongerenorganisaties, maar kan ook met andere jeugdorganisaties en door jongeren actief te benaderen
 • De gemeente ondersteunt educatieve wandel- en fietsroutes.
 • Alle plannen van de gemeente (van welzijn en onderwijs tot openbaar vervoer en volkshuisvesting) besteden aandacht aan gehandicapten, ouderen, minderheden en minima
 • Dit geldt ook voor het woonbeleid in de gemeente. De gemeente verzorgt tweejaarlijks een actualisering van het woningbehoeftenonderzoek (woonplan). Een accent daarbij moet zijn het huurbeleid met aandacht voor nieuwbouw, sloop en herstructurering van huurwoningen (met name aandacht voor starters en ouderen). Dit in nauwe samenwerking met de Stichting Bewonersraad Slochteren, betrokken/toekomstige bewoners en de Stichting Woningbouw Slochteren.
 • Optimaal wordt ingezet op het stimuleren van kleinschalige bedrijvigheid, ook in het buitengebied (bijvoorbeeld in vrijkomende boerderijen). In dit verband worden optimaal kansen worden benut om de recreatieve kracht in de gemeente Slochteren te versterken
 • Het plan Meerstad vormt een belangrijk aandachtspunt. Dit plan verandert blijvend het aangezicht van de westkant van onze gemeente. Bij de uitwerking van de bestemmingsplannen kunnen planologische missers niet ‘zomaar’ worden hersteld. Dit betekent dat betrokken partijen moeten gaan voor een gedegen voorbereiding. Dit onder inschakeling van goede adviseurs en het optimaal betrekken van inwoners en belanghebbenden in het gebied. Dit geldt ook voor de uitwerking van andere beleidsonderdelen inzake Meerstad. Denk aan het onderwijsbeleid, sportbeleid, cultuurbeleid, de auto- en fietsbereikbaarheid van en naar de stad Groningen, etcetera. Voorkomen moet worden dat de disbalans (hoge bevolkingsdichtheid aan de westkant van de gemeente) welke Meerstad in zich heeft nadelige effecten met zich mee brengt met de rest van de gemeente. Sterker nog ingezet moet worden om optimaal de ‘spin off’ van Meerstad voor geheel Slochteren in te zetten
 • Bij de ruimtelijke plannen moet het scheppen van buitenspeelruimte voor kinderen een belangrijker accent krijgen
 • Waar mogelijk worden kansen benut inzake de revitalisering van de kleinere kernen.
 • De gebouwen van de gemeenten zijn voorbeelden van goede toegankelijkheid voor gehandicapten. Daar waar mogelijk stimuleert de gemeente de toegankelijkheid binnen onze gemeente.
Samen zorgen
 • Laagdrempelige toegang tot de schuldhulpverlening
 • In samenwerking met organisaties (ook kerken) wordt ‘stille armoede’ getraceerd.
 • Afspraken met woningbouwcorporaties en energieleveranciers om betalingsachterstanden te signaleren en huisuitzetting te voorkomen
 • Samenwerking bij schuldhulpverlening met maatschappelijk werk voor de psychologische kant van schulden
 • Een cursus budgetbeheer als deel van de schuldhulpverlening
 • Gerichte voorlichting over (voorkomen van) schulden bij jongeren
 • Actief beleid om het niet-gebruik (door onwetendheid) van de bijzondere bijstand terug te dringen
 • Een vorm van budgetbeheer door de sociale dienst
 • De gemeente helpt de minima om aanspraak te doen op regelingen (intensieve voorlichting en gerichte huisbezoeken) en organiseert daartoe gerichte huisbezoeken een maatwerktraject dat gericht is op reïntegratie in de maatschappij, in nauwe samenwerking met diverse partners. De gemeente stimuleert maatschappelijke participatie van huishoudens die zijn aangewezen op een inkomen rond het minimumniveau
 • Zo veel mogelijk inzetten op werkervaringsplaatsen bij de gemeente
 • Maximale inzet op  de weg naar regulier werk, dit onder meer door een optimale inzet van een reïntegratiebedrijf. Daarbij moet wel gevolgd worden, onder meer aan de hand van prestatieafspraken, hoe de voortgang is op het gebied van efficiency en effectiviteit.
 • Stimulering van een ruim aanbod van plaatsen voor begeleid wonen
 • Aparte opvang voor jongeren en geen uitval uit de opvang vanwege leeftijdsgrenzen
 • Stimulering van een goed functionerende sociale werkvoorziening (TRIO-bedrijven), zo mogelijk in combinatie met leer-/werktrajecten vooor werkzoekenden. Gewaarborgd moet worden dat de doelgroep in de sociale werkvoorziening zo veel mogelijk hun plaats kunnen vinden.
Samenleven, ook met de natuur.
 • een voorbeeldfunctie van de gemeente door een beleid dat waar groen moet worden gekapt, gezorgd moet worden voor herbeplanting. Monumentale bomen worden gespaard en beschermd
 • het actief tegengaan van straatvervuiling door boetes. Bureau HALT kan vuilopruimers ‘leveren’ in het kader van een alternatieve straf. Bij grote evenementen, zoals markten, is een snelle reiniging na afloop vereist. Daarover worden duidelijke afspraken in de vergunning vastgelegd
 • bij de uitvoering van de milieu wet- en regelgeving wordt er voor gewaakt dat er een optimale balans in het oog wordt gehouden inzake de belangen van het milieu, betrokken burgers en bedrijven. Met het oog op het rentmeesterschap ligt hier een belangrijke taak. Zorg en aandacht voor het milieu, nu en in de toekomst is van groot belang. Natuurlijk zijn economische belangen ook erg belangrijk, maar deze zullen zeer goed en weloverwogen afgezet moeten worden tegenover de milieubelangen. Uiteraard moet bij dit alles gewaakt worden voor een onnodig en een te rigide uitvoering
 • het waar mogelijk afkoppeling van regenwater van de riolering (dit vermindert de belasting van de zuiveringsinstallaties en ook het overstorten van de riolering.
 • het wegwerken van achterstallig onderhoud van de riolering. Waar nieuwe riolering wordt aangelegd, is de scheiding van afvalwater en regenwater het einddoel. Extra aandacht moet er zijn voor de riolering in het buitengebied. Het uitgangspunt moet daarbij zijn dat dit een basisvoorziening betreft
 • afname van ‘groene stroom’ door de gemeente
 • duurzaamheid en energiebesparing moeten een belangrijks beleidsuitgangspunten zijn. Voorbeelden waarbij dit tot uiting komt zijn:
  • het energieverbruik van de openbare gebouwen en gesubsidieerde instellingen
  • inbedden van duurzaamheid in planologie en bestemmingsplannen
  • door het stellen van normen in de bouwvergunningen
Toekomstige planologisch beleid, waaronder Meerstad geeft veel kansen in dit verband
 • In de ruimtelijke plannen worden verlichtingsvoorschriften opgenomen. Accenten zijn daarbij veiligheid, energiebesparing en oog voor lichtgevoelige gebieden
 • Ingezet wordt op snel realiseren van optimale OV-voorzieningen in Meerstad. Dit ook met het oog op de afwikkeling van het verkeer in de toekomstige wijk Meerstad. Hier hoort ook een  snelle (2007) ontsluiting A7 nabij Harkstede
 • Intensief beleid op veilige en mooie fietsroutes bedoeld voor doorgaande fietsverkeer en recreatie. Bij dit laatste wordt maximaal aansluiting onderling bewerkstelligd tussen de diverse fietspaden
 • Afronden volgende fases project Duurzaam Veilig (60, en 80km-zones en het daarbij treffen van adequate en consistente verkeersmaatregelen
 • Zo snel als mogelijk de onveilige verkeersituaties inventariseren, zodat een plan kan worden uitgevoerd om deze situaties te verbeteren. Periodieke inventarisatie van de schoolroutes met behulp van kinderen, hun ouders/opvoeders en leerkrachten Ook moet meldpunt (ook via internet) bij de gemeente worden gerealiseerd waar onveilige verkeerssituaties gemeld kunnen worden (te hard rijden, onoverzichtelijke situaties e.d.)
 • Accenten worden bij dit alles gelegd op de kwetsbare verkeersdeelnemers als kinderen, ouderen, fietsers.
Samen, met levensovertuigingen.
 • Een structurele samenwerking tussen de ChristenUnie-fractie, kerken, maatschappelijke organisaties en burgers om zo een voortrekkersrol te spelen in het zoeken van de onderlinge samenwerking en het bundelen van hun krachten. Op die manier kunnen we beter komen tot overtuigende politieke acties en stellingnamen
 • Ondersteuning van initiatieven vanuit kerken of ander maatschappelijke organisaties die gericht zijn op de ondersteuning en hulp van mensen die dat nodig hebben.
 • Het sluiten van winkels op zondag om ruimte te geven aan het beleven van het geloof, een ongestoorde kerkgang en vanwege het collectieve rustmoment (tijd voor relaties)
Economie, samen winnen.
 • Eenvoudige en heldere vestigingseisen voor bedrijven
 • Het betrekken van het bedrijfsleven bij opleidingstrajecten voor jongeren
 • Aandacht voor de gevolgen van de vestiging van bedrijven voor natuur en omgeving. Eerst goed doordenken, dan vastleggen, en op voorhand aan de bedrijven als vestigingscriterium meegeven
 • Het betrekken van de afdelingen economische zaken en maatschappelijke diensten bij het in kaart brengen van de lokale werkgelegenheidsmarkt. Zo wordt de adviesfunctie van de gemeente versterkt
 • Stimulering van de vestiging van bedrijven die een relatie met elkaar kunnen hebben op het gebied van transport, verwerking van elkaars producten dan wel restverwerking van afvalstromen
 • Voldoende aandacht aan de ruimtelijke samenhang tussen wonen en werken, goede infrastructuur en daarbij passende planologische maatregelen
 • Een geschakeerde samenstelling van werkgelegenheidsobjecten en aandacht voor de regionale positie van de gemeente in de arbeidsmarkt
 • Afstemming van het aanbod op de arbeidsmarkt en de beroepsopleidingen in de
  omgeving op elkaar (probeer die bedrijven aan te trekken die aansluiten bij de beroepsopleidingen in de buurt)
 • Mogelijkheden voor vestiging van bedrijven die in de dagelijkse
  levensbehoeften voorzien; in de buurten, wijken of dorpen die door omvang en ligging daarvoor in aanmerking komen
 • Goede toegang tot de gemeentelijke diensten, duidelijke loketten, geen verkokering, geen belemmerende ambtelijke cultuur
 • De gemeente onderzoekt blijvend de mogelijkheden voor werkervaringsplaatsen bij de gemeente zelf
 • Als het gaat om startende ondernemingen, onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een bedrijfsverzamelgebouw, waar een starter door de lagere aanloopkosten een ‘gemakkelijker’ start kan maken
 • Voor het gebruik van alcohol in sportkantines worden er afspraken gemaakt over matiging (bijv. ‘s morgens wordt er niet geschonken).
 • De gemeente grijpt elke wettelijke mogelijkheid aan om gokken te beperken en te voorkomen.