Inbreng commissie

De programmabegroting 2008.

In de programmabegroting 2008 maakt het college bekend wat er allemaal gaat gebeuren in de gemeente Slochteren en wat daarvan de kosten zijn. Ze geven aan hoe er uitvoering wordt gegeven aan het collegeprogramma.

De reactie van de ChristenUnie op deze begroting kunt u hier vinden. Maar ook u mag reageren op de ideeën die in dit programma staan. Dat kan per programma. Wanneer u dat wilt kunnen we contact met u opnemen. Daarom vindt u onderaan een formulier waarin u uw gegevens in kunt vullen. Dit is niet verplicht, uw reactie alleen is ook welkom.

De programma's

Veiligheid
Onze inbreng in de commissievergadering
We willen vragen om werk te maken van het opnemen van de provinciale risicokaart en verwijzingen naar de campagne ‘Denk vooruit’ Deze zouden wat ons betreft een prominente plaats op de gemeentelijke website verdienen. Neem dit punt in ieder geval mee bij de vorming van de nieuwe gemeentelijke website.
Openbaar onderwijs
Gemeenschapsvoorzieningen
Onze inbreng in de commissievergadering
Hoe functioneert het Huis van de Sport en hoe verlopen de contacten. Is er zich op deelname en effectiviteit van dat wat het Huis van de Sport biedt. Dit is voor ons belangrijk omdat het ons kan helpen bij de beoordeling van het maatschappelijke nut. Na 2010 zal de provinciale subsidie vervallen.

Naast de doelstelling om te komen tot kwalitatief goede sportvelden willen we opnieuw een oproep doen om ook te kijken naar openbare sport- en spelvoorzieningen.
Maatschappelijke activering
Onze inbreng in de commissievergadering
De ChristenUnie is blij dat er bij het nieuwe beleid in wordt gezet op school-first zodat er een vorm van sluitende aanpak blijft. Voor de ChristenUnie fractie heeft dit top prioriteit!
Minder gelukkig zijn we met de manier waarop de jeugdwerker (waarvan wij overtuigd zijn van maatschappelijk nut) opereert. Tot op heden hebben we daarvan te weinig gemerkt. We willen graag weten hoe het contact met Prisma verloopt. (wijzen op de uitkomsten rekenkameronderzoek en extern onderzoek naar Prisma in H-S) Ook met de jeugdhonken en –sozen is er voor zover we konden nagaan nog geen of hooguit schriftelijk contact geweest.
Werk en inkomen
Onze inbreng in de commissievergadering
Hoe staat het met de realisatie van de gestelde targets voor wat betreft uitstroom. Waarom is het zo moeilijk in te schatten wat de gevolgen van het generaal pardon zijn?

We vinden het belangrijk dat er in de gemeente Slochteren sprake is van de menselijke maat en daarmee samenhangend sociaal beleid. Om stille armoede te voorkomen willen we daarom wijzen op de volgende mogelijkheden. We zijn benieuwd naar de reactie van het college en zullen hier vervolgens bij de begrotingsbehandeling (graag in gezamenlijkheid met anderen) op terug komen.

Om de positie van bijstandsgerechtigden en hun kinderen te verbeteren pleiten we voor het volgende.

Ruimhartige toepassing van de bijzondere bijstand zonder drempelbedrag.
Eenmalige uitkeringen om duurzame gebruiksgoederen (koelkast/ wasmachine) te kunnen vervangen en/of deelname aan sporten voor kinderen mogelijk te maken.
Goede schuldhulpverlening en adequate doorverwijzing.
Het inkopen van kinderopvangplaatsen zodat er een dagopleiding kan worden gevolgd. Hierdoor neemt de kans op succesvolle toetreding tot de arbeidsmarkt toe.
Betaling van indirecte schoolkosten. Veelal zijn er al gemeentelijke regelingen. We zouden graag zien dat hier meer naar zou worden verwezen.
Beheer openbare ruimte
Onze inbreng in de commissievergadering
We vinden het erg jammer dat er op dit moment vanuit de provincie geen prioriteit ligt voor het fietspad langs de Meenteweg. Naar ons idee zou een fietspad bijdragen aan de verkeersveiligheid. Houdt de afstand van 3,5 km in dat er alleen sprake is van een fietspad vanaf de Uiterburenweg tot aan de kruising Graauwe Dijk-Meenteweg? We roepen het college op hierover stevig in gesprek te gaan met de Provincie Groningen.
We staan achter de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. Voor de handhaving is het wel nodig dat de wegen fysiek als 60 kilometerzone worden ingericht.
Bij de behandeling van de zomerbrief hebben we aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid rondom de scholen. De ChristenUnie fractie zal daartoe een korte enquête houden. Afhankelijk van de uitkomsten zullen we hierop bij de begrotingsbehandeling terug komen.
Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting
Onze inbreng in de commissievergaderin
Bij het actualiseren en digitaliseren van bestemmingplannen willen we vragen om de oudste bestemmingsplannen prioriteit te geven.
Lokale lasten en algemene dekkingsmiddelen
Uw gegevens
Hoe kunnen we contact met u opnemen?