Programmabegroting 2007

Met ambitie naar de toekomst.


Programmabegroting 2007.


Zoals we ook al eerder hebben aangegeven is de fractie van de ChristenUnie in zijn algemeenheid erg te spreken over de inhoud van deze begroting. Een nieuwe koers gekoppeld aan een behoorlijk hoog ambitieniveau geeft aan dat we een gemeente willen zijn die vooruit wil, en zich voorbereid op de toekomst. Uit de doelstellingen blijkt ook dat er ruim aandacht is voor het investeren in mensen. Voor de ChristenUnie is dit een belangrijk punt. In de begroting voor het jaar 2007 is helder verwoord waarop het komende jaar wordt ingezet. Bij de totstandkoming van de begroting heeft de raad mogelijkheden gehad om keuzes te maken ten aanzien van het te voeren beleid. Afgezet tegen de beperkte financiële middelen die we hebben is het aanbieden van een sluitende begroting een prestatie waarvoor het college en met name ook de ambtenaren een compliment verdienen. We zijn blij dat er iets is gedaan met de opmerking tijdens de behandeling van de voorjaarsnota en de najaarsbrief. We hebben toen ingezet op het belang van een jeugdwerker. Hiervoor is structureel ruimte vrijgemaakt. Over de manier waarop we de jeugdwerker verder in gaan zetten hopen we op korte termijn te kunnen spreken. Daarbij moet wat het zwaarst is ook het zwaarst wegen. Voor onze fractie is ook belangrijk dat de doelstellingen die we hebben voor het jeugdbeleid, zoals verwoord in een aantal nota’s daarbij leidend moeten zijn. We denken dan vooral aan het actief signaleren en proactief reageren bij het ontstaan van problemen. Het opzetten van beleid gebeurt wat ons betreft in goed overleg met de jeugdagent.

De financiële positie van veel gemeenten wordt de komende jaren steeds meer beïnvloed door overheveling van taken die eerder nog door de Rijksoverheid werden uitgevoerd. Onderzoeken wijzen uit dat de vergoedingen die hier tegenover staan vaak lager uitvallen dan dat wat er eerst op rijksniveau aan werd uitgegeven. Naast de toegenomen werkzaamheden als gevolg van de dualisering, komt er nu ook op het gebied van digitalisering veel op de gemeente af. Dit alles heeft ook voor de gemeente Slochteren consequenties. Het opzetten van nieuw beleid wordt steeds lastiger omdat de financiële ruimte steeds kleiner wordt. Tegelijkertijd zorgt de overheveling van taken er ook voor dat er een wissel wordt getrokken op het ambtenarenapparaat. Hiervoor blijft onze fractie aandacht vragen. Middelen voor nieuw beleid zullen steeds moeilijker kunnen worden gevonden. De doelstelling om een onderzoek te houden naar andere vormen van financiering blijft voor de ChristenUnie dan ook een belangrijk punt van aandacht.

Zoals we al aangaven zijn we over het algemeen te spreken over de inhoud van de begroting. Een begroting kan nooit helemaal een vertaling zijn van het eigen programma. Wensen blijven er dan ook altijd. We willen daarom per programma een aantal opmerkingen maken. En hiermee ook aangeven wat voor de fractie van de ChristenUnie belangrijke aandachtspunten zijn.

Veiligheid.

De doelstelling dat Slochteren een veilige woonomgeving moet zijn voor mens en dier wordt vanzelfsprekend door ons onderschreven. We willen daarbij opnieuw aandacht vragen voor de verkeersonveilige situatie aan de Meenteweg en de wenselijkheid van een gescheiden fietspad. Regelmatig blijkt dat er op de Hoofdweg in Kolham en Harkstede door veel automobilisten te hard wordt gereden. We zouden graag zien dat wordt gekeken naar mogelijkheden die de verkeersveiligheid van de zwakkere verkeersdeelnemers vergroot.
Ten aanzien van het blijvend informeren van de burgers over de eventuele veiligheidsrisico’s geven we als suggestie mee informatie hierover op te nemen op de startpagina van de website van de gemeente.

Gemeenschapsvoorzieningen.


Slochteren wil een sportieve gemeente zijn. Daarvoor zijn de komende jaren ook middelen beschikbaar. Deze middelen richten zich op de leeftijdscategorie 4-12. De ChristenUnie fractie zou ook graag zien dat sporten en bewegen voor de jongeren in de categorie 13-18 aantrekkelijk wordt gemaakt.
Bij het bevorderen van bewegen hoort wat ons betreft ook het bieden van mogelijkheden om te bewegen in de wijk door het aanleggen van trap- en basketbalveldjes. We zouden graag zien dat er bij het maken van plannen voor uitbreiding automatisch speel- en sportvoorzieningen worden opgenomen. Hierbij kunnen dan eerst de mogelijkheden voor cofinanciering worden onderzocht.

Maatschappelijke activering.

De komst van de WMO legt een grote verantwoordelijkheid neer bij de mantelzorgers en vrijwilligers. Wanneer zij tijdelijk hun taken niet kunnen uitoefenen moeten oplossingen voorhanden zijn. In dit verband vinden we het goed dat de subsidie die eerder aan de zorggroep Fivelland werd verstrekt, wordt overgeheveld naar de producten Informatie en advies (lokaal loket) en mantelzorg en vrijwilligers. Daarbij willen we wel aangeven dat voor ons het zwaarste gewicht bij de mantelzorgers en vrijwilligers moet komen te liggen. Naar onze mening kunnen ook kerken een waardevolle rol vervullen bij de totstandkoming van de WMO. Hier liggen naar onze mening kansen die gegrepen moeten worden.

Beheer openbare ruimte.

Bij het beheer van wegen wordt er naar gestreefd de kwaliteit op een gemiddeld niveau te houden. Hierdoor blijft de verkeersveiligheid gegarandeerd. Mogen we hieruit opmaken dat het inventariseren van de kwaliteit van de wegen op het punt van de technische fundering hiermee wel prioriteit krijgt?

Lokale heffingen.

De ChristenUnie fractie kan zich vinden in de stijgingen van de lokale lasten omdat deze beneden de grens blijven die we vooraf hebben vastgesteld. Ze zitten rond de minimale stijging van 1% of daar onder. Kostendekkendheid blijft ook naar de mening van onze fractie een goed uitgangspunt.


We sluiten af met een goed gebruik, en spreken de hartelijke wens en bede uit dat Gods zegen mag rusten op het werk in de gemeente Slochteren en op allen die hierin een taak hebben gekregen.


Fractie ChristenUnie Slochteren

Gerrit Hooikammer
Niels Joostens