Programmabegroting 2010

Inleiding.

Na een volgens de ChristenUnie mooie en zonnige zomerbrief, breekt een mooie nazomer door voor de gemeente Slochteren wanneer we de programmabegroting 2010 lezen. Bezuinigen, snijden in de kosten, heroverwegen van beleidsvoornemens. Bij andere gemeenten ook in onze regio is het aan de orde van de dag. Gemeenten die te maken hebben met een financieel neerwaartse spiraal en alle zeilen bij moeten zetten om de begroting sluitend te krijgen.

Misschien des te meer reden om trots te zijn op de begroting die we in Slochteren bespreken. Tegen het perspectief van andere gemeenten doen we het gewoon goed en dat mag rustig gezegd worden. mede te danken aan een college dat de zaken op orde weet te houden en de juiste prioriteiten weet te stellen . Een investeringsprogramma dat er niet om liegt en goede plannen voor de burgers in onze mooie gemeente. Plannen die stuk voor stuk geld kosten, maar ook bijdragen aan de doelstellingen die we hebben verwoord in onze visie op de gemeente Slochteren in 2020. Dat is geen luchtfietserij maar serieus werk maken van je gemeente.

Accenten bij de zomerbrief en doorvertaling naar de programmabegroting.

Duurzaamheid.

Bij de zomerbrief heeft de ChristenUnie een aantal accenten gelegd die we goed terug kunnen vinden in de programmabegroting. Serieus kijken naar duurzaamheid was er daar één van. Graag realistisch en niet omdat het een modeverschijnsel is. Aan kretologie hebben we in de ogen van de ChristenUnie helemaal niets. Inmiddels hebben we het onderwerp duurzaamheid in de commissie besproken. De ChristenUnie is blij met de mogelijkheden tot aanpassing van bestaande woningbouw. Eerder heeft de ChristenUnie bij de bespreking van de programmabegroting 2008 succesvol gepleit voor een extra inspanning op dit gebied bij de minima. Deze doelgroep kan elke hulp, ook als het gaat om kostenbesparing goed gebruiken.

Zijn we er dan wat de ChristenUnie betreft op het punt van duurzaamheid? We zijn in ieder geval op de goede weg, maar er mag meer gebeuren. Het gaat ons bij het duurzaam inkopen ook om de hele keten. Bedrijven die toeleverancier willen zijn van de gemeente moeten ook in hun hele bedrijfsvoering laten zien dat ze onder andere milieudoelstellingen, maar ook maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke plaats geven.

Tegelijkertijd hebben we ook als lokale overheid een taak om duurzaamheid te zien in een nationaal en wereldbreed verband, we leven ten slotte niet alleen op deze prachtige planeet. Onderzoek van de VN heeft aangetoond dat juist de ontwikkelingslanden de extra rekening voor onze consumptie betalen. De ChristenUnie wil dan ook graag dat er in de gemeente aandacht is voor de millenniumdoelstellingen. Dat is in de ogen van de ChristenUnie geen leuk optioneel pakketje, maar heeft alles te maken met zorgvuldig omgaan met de schepping en de mensen die daarop een plaats hebben gekregen om haar te onderhouden en te bewaren.

Bij de millenniumdoelstellingen gaat het om.

  • Het uitbannen honger,
  • educatie,
  • gelijke rechten tussen mannen en vrouwen,
  • voorkomen onnodige sterfte,
  • het stoppen van de verspreiding van Aids en malaria,
  • een beter een duurzamer leefmilieu
  • en eerlijke handel (Fair Trade) en schuldenverlichting.

Veel gemeenten zien hierin ook hun lokale taak. Ze nemen dan ook hun verantwoordelijkheid en helpen mee aan de verwezenlijking van de doelstellingen. Wij, als gemeente Slochteren, zouden deze aandachtspunten en dan vooral de laatste twee als een randvoorwaarde bij al onze besluitvorming mee moeten nemen.

We stellen voor om te beginnen met het onderdeel eerlijke handel. Dit moet redelijk gemakkelijk in te passen zijn. Graag een reactie van het college

Het accommodatiefonds.

Door te investeren in voorzieningen willen we de betrokkenheid van de burgers op hun eigen omgeving vergroten. Belangrijke publieke voorzieningen zorgen voor ontmoeting. Die ontmoeting vindt de ChristenUnie een belangrijk uitgangspunt in de Visie. Samen hoort daar absoluut bij. De gemeente Slochteren kan investeren en doet dit dan ook. Voor verenigingen op het gebied van sport en dorp biedt dat kansen voor de toekomst. 

Cultuur.

Na een succesvolle culturele zomer vol activiteiten staat Slochteren nog beter op de kaart. Jammer dat de media aandacht zich vooral richtte op de opening van Gas50 en de aandacht daarna wat wegebde. Terecht dat er lovende woorden zijn gesproken over de inzet van al die vrijwilligers. Zonder hen was het gewoonweg niet gelukt.

Tegelijkertijd merken verenigingen dat het steeds moeilijker is om gemotiveerde vrijwilligers te vinden en vast te houden. De ChristenUnie vindt dat een zorgelijke ontwikkeling. Deze vrijwilligers zijn namelijk de drijvende krachten achter veel goed werk in onze gemeente en besparen de samenleving jaarlijks veel.

Vrijwilligersverzekering.

Om de positie van de vrijwilligers te versterken wil de ChristenUnie graag overgaan tot het instellen van een collectieve vrijwilligersverzekering. Door een aangenomen motie van het Tweede Kamerlid Slob (ChristenUnie) is het gemeenten ook financieel mogelijk gemaakt de waardering naar de vrijwilligers op deze manier tot uiting te brengen.

Graag horen we van de overige fracties hoe men staat tegenover dit voorstel. Van het college vragen we voor de raadsvergadering in te gaan op de kosten die hiermee gemoeid zijn, en of zij de uitkering vanuit het rijk hier voor wil oormerken. Wat ons betreft graag!

Jeugd en jongeren.

Jongeren en hun welzijn is voor de ChristenUnie erg belangrijk. Dat is in tegenstelling tot wat je bij andere partijen nog wel eens ziet geen mooi promotiepraatje. De ChristenUnie heeft in Slochteren maar ook landelijk laten zien dat jeugdwelzijn bij ons topprioriteit heeft.

Bij eerdere begrotingen heeft de ChristenUnie al aangegeven het project Buurt Onderwijs Sport succesvol te vinden. De gemeente heeft zich nu ook aangesloten bij het gruitenproject. (groente en fruit op de basisschool om gezond voedsel te leren waarderen.) kortom de gemeente is actief bezig met de gezondheid van onze jonge inwoners, en moet dat wat ons betreft ook blijven. De doelstellingen zoals verwoord bij sport ondersteunen we dan ook van harte.

Voor wat betreft de vorming van het Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u een kritische een meedenkende ChristenUnie verwachten. Landelijk blijkt al de meerwaarde van goedwerkende CJG’s. De wettelijke taken die het CJG moet uitvoeren vragen om een goede en gedegen voorbereiding. We willen graag wel dat er meters worden gemaakt. We moeten als raad nog duidelijk de kaders meegeven. Daarbij denken we vooral aan de fysieke inrichting, de benaderbaarheid en een goed traject van voorlichting. Een discussie daarover heeft nog niet plaatsgevonden. Voor een goede uitvoering lijkt ons een brede discussie vooraf noodzakelijk.

Jeugdparticipatie.

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de jeugdparticipatie. Willen we jongeren betrekken bij het beleid van de gemeente dan moeten we ons ook richten op de groepen die nu nog wel eens voor problemen zorgen. Omdat we goed zicht willen hebben op de ontwikkeling van deze laatste groep heeft de ChristenUnie, daarbij gesteund door de VVD bij de voorjaarsnota 2006 gevraagd om terugkeer van het eerder wegbezuinigde jeugdwerk. We willen op korte termijn een evaluatie, waarbij de doelstellingen nog eens kunnen worden herbevestigd of aangescherpt. Er is eerder door de raad ook nog eens extra geld uitgetrokken voor de jeugdwerkfunctie. Dat moet in de praktijk meer zichtbaar worden.

Om de jongeren bij het beleid te betrekken wordt een website gerealiseerd. Zoals bij elke nieuwe ontwikkeling zijn er ook nu commerciële bedrijven die hier een aardige markt zien. We pleiten voor aansluiting bij de mogelijkheid die tijd het programmaministerie voor Jeugd en Gezin hier voor gaat bieden.

Wet Investering Jongeren. (WIJ)

Bij programma 5 missen we bij prioriteiten de goede invoering van de nieuwe wet WIJ. De ChristenUnie heeft hier eerder al vragen over gesteld en verwacht dan ook dat er nog deze maand voorstellen naar de commissie en raad gaan. De wet is namelijk als ingevoerd.

Minimabeleid.

De ChristenUnie is blij met het minimabeleid dat we in de gemeente Slochteren hebben. We hebben de afgelopen jaren fors ingezet op verbeteringen voor deze groep.

De ChristenUnie heeft altijd aandacht voor mogelijkheden van preventie. In onze visie is voorkomen beter dan genezen. Om te voorkomen dat mensen in de problemen raken willen we voorstellen om de basisschooljeugd budgetlessen aan te bieden.

Jongeren hebben vaak al vroeg schulden doordat het hen erg makkelijk wordt gemaakt te lenen. We pleiten voor aansluiting bij initiatieven die in de gemeente Hoogezand-Sappemeer zijn of worden ontwikkeld.

Finale.

De gemeente Slochteren staat er financieel goed voor. Dat bevestigd voor de ChristenUnie fractie nog eens dat de manier waarop we omgaan met het inschatten van onze inkomsten en uitgaven op de goede weg zijn.

We weten dat er door andere fracties op dit punt anders wordt gedacht. Opmerkingen als je begroot op basis van dat wat je van de burgers aan middelen ter beschikking wordt gesteld. Dat klinkt heel aardig, maar heeft wat betreft de ChristenUnie ook als nadeel dat je jezelf rijk rekent. U zult begrijpen dat we graag blijven bij de tot nu toe gehanteerde methode, welke onze stabiele positie tot resultaat heeft gehad.

Bij de uitvoering van deze programmabegroting wensen we het college en de ambtenaren Gods rijke zegen toe.