Inbreng raadsvergadering


Kansen pakken of toe blijven kijken.

Wanneer je een kubus pakt kun je daar op maar liefst 6 verschillende manieren naar kijken. En iedere keer zul je wat anders zien. Zo is het ook met de programmabegroting 2008, waar toevallig ook zes fracties naar kijken. Elk met hun eigen politieke achtergrond en elk met hun eigen belang. Belangrijk is wel dat we aan het werk blijven en naast achteruit kijken ook vooruit willen kijken. Er liggen namelijk kansen die moeten worden aangegrepen. Met alleen maar te willen kijken naar dat wat achteraf beter had gekund bereik je naar het idee van de ChristenUnie niet zo heel erg veel. Voor het nemen van besluiten is durf nodig, soms ook durf die vraagt dat je besluiten neemt waarvan je de gevolgen niet helemaal kunt overzien. Blijkbaar hebben andere fracties een glazen bol waarmee ze de toekomst kunnen voorspellen. De ChristenUnie heeft die niet en heeft alle vertrouwen in de toekomst. En dat willen we dan ook uitstralen.

Over de programmabegroting hebben we in de commissie financiën al veel gezegd. De beantwoording daarvan was niet altijd naar onze tevredenheid. Het bleef een beetje algemeen. Reden voor ons om daar op terug te komen en verder aan te scherpen.

Onze algemene beoordeling van de begroting is positief, hij is duidelijk en overzichtelijk en geeft een goed beeld van dat wat er in onze gemeente gebeurt. En dat is veel, er wordt hard gewerkt. Niet altijd even zichtbaar maar ook het werk achter de schermen is ontzettend belangrijk.

Als ChristenUnie fractie willen we graag bij verschillende programma’s stilstaan.

Veiligheid.

We zijn blij met de toezegging dat de risicokaart van de Provincie en de vermelding van Denk vooruit een plaats zullen krijgen op de nieuwe website van de gemeente. Hierdoor worden de burgers geïnformeerd over de risico’s in hun omgeving. Zo kan bij werkelijke calamiteiten sneller en adequater worden gehandeld. Dat ook de minister daarvan het belang ziet werd kortgeleden duidelijk. Ook zij roept gemeenten op deze informatie prominenter te plaatsen op de gemeentelijke websites. We zullen dit punt als fractie blijven volgen.

Gemeenschapsvoorzieningen.

Inmiddels wordt de inzet van BOS-gelden (buurt, onderwijs, sport) en het Huis van de Sport meer zichtbaar, ook op de website van de gemeente was daarover iets te lezen. Het gaat dan om het organiseren van een laagdrempelige sport- en spelmiddag voor de kinderen van de basisscholen in Harkstede en Lageland. Een goede zaak. Maar naar het idee van onze fractie missen we zo een groep. Namelijk de leerlingen in de basisschoolleeftijd die naar het speciaal onderwijs gaan. De uitvoering van deze woensdagmiddagactiviteit is eerst tijdelijk. De uitvoering is in handen van studenten. We zouden graag willen weten of dit project ook in andere plaatsen wordt gehouden, voor er wordt geëvalueerd. Daarbij willen we ook wijzen op de mogelijkheid van maatschappelijke stages die zich hier goed voor zouden lenen. Dat geldt overigens niet alleen voor sportactiviteiten. We zijn benieuwd welke kansen het College ziet in deze nieuwe mogelijkheid.
We willen graag dat de effectiviteit en het bereik van activiteiten die met het Huis van de Sport worden opgezet duidelijk zijn. Alleen dan kunnen we goede besluiten nemen wanneer we in 2010 te maken krijgen met een mogelijk andere situatie.
Sport en spelvoorzieningen in de openbare ruimte dragen naar het idee van onze fractie ook bij om de doelen uit dit programma te bereiken. We willen dan ook weten of er bij nieuwbouwplannen ook rekening wordt gehouden met voldoende sport- en spelvoorzieningen. Hier zijn landelijke richtlijnen voor. Een door jongeren geuite wens is een geasfalteerd speelveld met doeltjes zodat er ook in perioden met veel neerslag een balletje kan worden getrapt. De uitvoering zou samen met de jongeren kunnen worden geregeld.

Maatschappelijke activering.

Over het maatschappelijke nut van de jeugdwerker bestaat bij de ChristenUnie fractie geen twijfel. Dat we nu al weer een tijdje beschikken over een eigen jeugdwerker is goed en heeft er voor gezorgd dat een wens van onze fractie is verwezenlijkt. Wel blijven we zorgen houden over de samenwerking met Stichting Prisma. De Stichting Prisma is als welzijnsorganisatie goed bekend met de verschillende doelgroepen, maar heeft zo leert de ervaring wel een heldere taakomschrijving nodig. Duidelijke inkadering van de taak van de jeugdwerker en het maken van heldere afspraken is belangrijk. Ook wanneer Stichting Prisma in haar huidige vorm zoals het nu lijkt in 2009 op houdt te bestaan. Zeker nu we zo intensief met het jeugdbeleid bezig zijn geweest, zou het jammer zijn dat een belangrijke partij daarin verdwijnt. We zouden dan in de fase van planvorming zijn blijven steken. We wachten de uitkomsten van de pilot jeugd verder af. Zodat we vervolgens kunnen beginnen met de uitvoering.

De uitvoering van de WMO is en blijft een belangrijk aandachtspunt voor de ChristenUnie. We zullen de uitkomsten van het aangekondigde klanttevredenheidsonderzoek en de benchmark dan ook met belangstelling lezen, en werken graag constructief mee.

Bij de uitvoering van het toeristische beleid missen we de samenwerking met en de mogelijkheden die de VVV biedt. Graag zouden we willen zien dat ze bij alle plannen goed worden betrokken.

Werk en inkomen.

We willen graag weten hoe het staat met de gestelde targets ten aanzien van afname van bijstandsgerechtigden.
We hebben in de commissie financiën al aandacht gevraagd voor mogelijkheden die er zijn om de minima tegemoet te komen. Veel is in Slochteren al wel geregeld. Uit de beantwoording van de wethouder bleek toen dat er geen kinderopvangplaatsen hoefden te worden ingekocht. Er is namelijk geen wachtlijst. Er wordt een vergoeding gegeven. Omdat we het belangrijk vinden dat er een opleiding wordt gevolgd gaan we er dan wel vanuit dat deze vergoeding kostendekkend is.

Ook hebben we gevraagd naar de mogelijkheid om te komen tot:

Eenmalige uitkeringen om duurzame gebruiksgoederen (koelkast/ wasmachine) te kunnen vervangen en/of deelname aan sporten voor kinderen mogelijk te maken.

Ook tijdens de commissie LWZ is hierop gewezen door de voorzitster van het Platform werk en inkomen. De ChristenUnie fractie vraagt zich af waarom dit in Slochteren niet mogelijk is terwijl de mogelijkheid er in andere gemeenten wel is. Overleg met een ChristenUnie fractie in zo’n gemeente heeft het volgende opgeleverd.

Artikel 51, lid 1, van de Wwb vermeldt over duurzame gebruiksgoederen:
Bijzondere bijstand voor de kosten van noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen kan worden verleend in de vorm van een geldlening of borgtocht, dan wel in de vorm van een bedrag om niet.
Er kan een bijzondere omstandigheid ontstaan, zodanig dat dit aanleiding kan zijn om een persoon of gezin te ondersteunen door bijzondere bijstand om niet te verstrekken voor de vervanging van een duurzaam gebruiksgoed.
De praktijk wijst uit dat wanneer iemand gemiddeld 3 jaar een minimuminkomen ontvangt, zijn/haar reserveringscapaciteit voor vervangingsuitgaven problematisch wordt.
Het feitelijk ontbreken van reserveringsruimte als gevolg van het langdurig verkeren op
minimumniveau kan een reden zijn om in het individuele geval bijzondere bijstand "om niet" toe te kennen.

Doordat deze groep niet kan reserveren voor noodzakelijke goederen is de kans groot dat ze een lening aan zullen gaan of kopen via een afbetalingsregeling. Tegenwoordig kan dit helaas ook wanneer ze al een BKR codering kennen. Hierdoor wordt de situatie naar de mening van de ChristenUnie fractie nog problematischer. Een goede schuldhulpverlening is belangrijk. Maar ook een goede voorlichting waarbij actief gewezen wordt op de mogelijkheden die er zijn. Zodat het niet gebruik van voorzieningen wordt teruggedrongen.

Gelet op bovenstaande willen we opnieuw pleiten voor een soortgelijke regeling in Slochteren. Daarbij wijzen we direct op de mogelijkheid die ontstaat nu er vanuit het Rijk een bedrag van €15 miljoen richting de gemeenten gaat. Dit bedrag zal in de loop van de tijd worden verhoogd tot €80 miljoen.

Ook willen we graag weten welke mogelijkheden het College ziet in het recent verschenen: ‘Actieprogramma armoedebestrijding’ van de provincie Groningen. Graag concreter dan daar zullen we naar kijken of daar gaan we zeker iets mee doen. We wijzen dan vooral op onderstaande gedeelte van dit programma.

“Met betrekking tot de zorg voor mensen die moeite hebben om financieel rond te komen leveren gemeenten een grote inspanning. Door lage inkomens, werkloosheid en de schuldenproblematiek komen veel gezinnen in de problemen.
Instellingen, maatschappelijke organisaties en gemeenten kunnen een beroep doen op dit fonds voor projectmatige activiteiten die gericht zijn op preventie, sociale activering, (schuld)hulpverlening, veiligheid en arbeidsre-integratie in wijken en buurten”.
Onder projectmatige activiteiten worden projecten c.q. activiteiten verstaan met een tijdelijk karakter en een afgebakende looptijd. Het Fonds levert als regel cofinanciering, maar kan ook pilotprojecten geheel of grotendeels voor haar rekening nemen. Cofinanciering hoeft niet persé uitgedrukt te worden in termen van geld. Het Fonds is uitdrukkelijk niet bedoeld om individuen met een laag inkomen financieel te ondersteunen.

Beheer openbare ruimte.

We blijven er als fractie bij dat een fietspad langs de Meenteweg bijdraagt aan een verbeterde verkeersveiligheid. Ook al vindt de Provincie dat dit fietspad nu geen prioriteit heeft. We steunen het College wanneer ze hiervoor opnieuw PMJP gelden aan gaat vragen. Omdat de Provincie heeft aangegeven dat het fietspad gering recreatief en utilitair te vinden willen we graag komen met een alternatief. We stellen voor om het eerste gedeelte van het fietspad vanaf de Uiterburenweg tot aan de brug Afwateringskanaal aan te leggen. Dan is naar ons idee voldaan aan het toeristische karakter. Namelijk via de Schildmaarweg langs het Schildmeer en via de Westerpauwenweg naar het Slochterdiep de AE’s en de natuurgebieden/ EHS. Op die manier wordt in ieder geval een van de gevaarlijkste punten, te weten de kruising Schildmaarweg-Meenteweg veiliger en overzichtelijker. Duidelijk moet wel blijven dat de ChristenUnie fractie uiteindelijk een fietspad langs het hele traject wil.

We hebben tijdens de commissievergadering aangekondigd een enquête te willen houden over de verkeersveiligheid specifiek rondom scholen. De uitkomsten daarvan zijn nog niet van alle scholen binnen. Daarom hebben we de andere fracties nog niet geïnformeerd over de uitkomsten. Wel is de informatie voor ons nu al aanleiding om hier verder op in te gaan. Het overleg met de gemeente zou naar de beleving van veel scholen beter en regelmatiger moeten. De veiligheid in de omgeving van de scholen in Harkstede en Siddeburen (Springplank) is vanwege de bouwactiviteiten daar zorgwekkend. Ten aanzien van het te harde rijden willen we vragen om stickers voor kliko’s aan te schaffen met daarop het 30 km bord. Dit is een bewezen effectief middel om de weggebruikers te wijzen op het daar geldende 30 km regime. Verder is er een programma op de markt om zicht te krijgen op de school-huisroutes (OWNS) Er zijn plannen om dit programma volgend jaar in de Provincie Groningen te promoten. Verder zijn er de verkeersveiligheidslabels, er is nu één basisschool in de gemeente die is gestart om dit label te behalen. Met het verkeersveiligheidslabel is de continuïteit van een goed en structureel verkeersonderwijs nog beter gewaarborgd. Wij zullen als fractie onze Provinciale afdeling vragen dit op de politieke agenda van de Staten te zetten en roepen de andere fracties met een vertegenwoordiging in de Staten op dit ook te doen. Op het punt verkeersveiligheid willen we als fractie –wanneer er meer informatie binnen is - binnenkort uitgebreider terug komen.

Paragrafen.

Ten aanzien van de paragrafen willen we nog een paar korte opmerkingen maken, ook omdat we daar bij de behandeling in de commissie al bij hebben stilgestaan.
De weerstandscapaciteit is voldoende om de nu ingeschatte risico’s af te dekken. Naar de mening van de ChristenUnie moet dit voldoende zijn. Een gezonde financiële situatie vinden we belangrijk. We hebben er vertrouwen in dat het College die situatie op dit moment voldoende in de hand heeft. Daarbij kan alleen maar worden gelet op te verwachten risico’s. Dat ook de provincie Groningen zich in haar rol als toezichthouder kan vinden in de manier waarop de gemeente Slochteren zaken aanpakt versterkt ons in het idee dat we op een goede en verantwoorde manier bezig zijn. De ontwikkeling van Meerstad is een belangrijk aandachtspunt van onze fractie. We lopen daar risico’s, maar willen nadrukkelijk ook kijken naar de kansen die Meerstad biedt. Doordat er nu eindelijk duidelijkheid is over de manier waarop de gemeenten Slochteren en Groningen de ontwikkeling van Meerstad zullen oppakken, kunnen we ook daarin verder. Het gaat onze fractie veel te ver om de uitkomsten van die WGR verder af te wachten. Juist omdat we daarmee naar de mening van onze fractie een verkeerd signaal afgeven. Angst is een slechte raadgever en wij hebben de overtuiging dat we als Slochteren tot veel in staat zijn. Laten we dat ook samen waar gaan maken. Dat de provincie hierin op een goede manier meedenkt, is erg belangrijk.

Dat nieuwe ontwikkelingen ook vragen om een goed uitgerust ambtenarenapparaat behoeft voor de ChristenUnie geen betoog. De vastgestelde norm ten tijde van de BeB is niet meer realistisch te noemen. We vinden dat er gelet op de door decentralisatie toegenomen taken ook al voldoende aan beleidsextensivering is gedaan. We doen echt meer voor minder.

Voor burgers is een belangrijke vraag. Hoeveel ben ik komend jaar extra kwijt. De stijging van de lasten is gering. Terwijl een groot deel van de heffingen helemaal niet wordt verhoogd. Kortom we leggen de rekening voor onze plannen niet eenzijdig bij de burgers neer.

Met de programmabegroting voor 2008, gaan we akkoord.

We hebben in het begin een vergelijking gemaakt met de kubus, u hebt kunnen lezen hoe de ChristenUnie kijkt naar deze programmabegroting. De ChristenUnie wenst bij de verwezenlijking van alle plannen college, ambtenaren en raad Gods onmisbare zegen toe.

Fractie ChristenUnie Slochteren,

Gerrit Hooikammer
Niels Joostens