Een afscheid met weemoed.

meerstad tekstloos26-03-2016 14:15 26-03-2016 14:15

De ChristenUnie heeft na kennis te hebben genomen van de ingediende zienswijzen, de weergaven van de keukentafelgesprekken en directe contacten met inwoners ingestemd met de grenscorrectie van het Meerstadgebied.

Afscheid met een dubbel gevoel want we nemen met weemoed afscheid van Meerstad. Niet alleen was het een plan Meerstad onderwerp dat vaak op de politieke agenda van Slochteren heeft gestaan. Juist in tijden dat het moeilijk was hebben we steeds onze verantwoordelijkheid genomen voor de ontwikkeling in dit gebied. Vaak hebben we moeten verdedigen waarom we de kansen van Meerstad zagen. Waar anderen, overigens zonder dit te staven, vaak riepen dat het ten koste ging van de rest van de gemeente wilden wij het project een positieve kans geven.

De rol van de provincie.

Wel zijn we kritisch over de rol die de provincie Groningen in het dossier Meerstad heeft gespeeld. Door het oproepen van allerlei angstbeelden en vergelijkingen met Blauwe Stad werd er gekozen voor het snel nemen van de achterdeur. Daarmee werden de gemeenten Groningen en Slochteren alleen verantwoordelijk voor het plan. De grote initiator gaf niet thuis maar werd in haar toezichthoudende rol we steeds kritischer over de gemeentelijke financiën.

Volwaardige parners.

In de GR Meerstad heeft de ChristenUnie Slochteren steeds het gevoel gehad als voorwaardig gesprekspartners mee te spreken. Het was in Groningen niet zo dat we werden aangezien minder. Mooie gesprekken over het Meerstadgebied werden op den duur ook gehouden midden in het gebied zelf. Een goed voorbeeld van dicht bij de burger spreken over hun woongebied.

Een warm welkom.

In de zienswijzen spreekt een aantal inwoners haar waardering uit voor het feit dat ze met veel plezier in de gemeente Slochteren hebben gewoond. Dat is voor een gemeentelijke organisatie een enorm mooi compliment. De opmerkingen die door de inwoners veel zijn gemaakt hebben betrekking op het OZB en de hondenbelasting. We denken dat er uiteindelijk voor beide onderdelen een goede oplossing is gevonden. Waar sprake is van een te grote overgang zal de stad op individueel niveau ook kunnen komen tot maatwerk.

Met name voor de agrariërs zouden de kosten flink stijgen. Het systeem van opbouwen in een periode van vijf jaar lijkt voldoende waarborg te geven. De hondenbelasting, die we in Slochteren niet kennen, is voor individuele inwoners en flink bedrag, Ook daarin komt een tegemoetkoming. Groningen komt daarin haar belofte na om te zorgen voor een warm welkom. Inwoners hebben dat ook aangegeven en uiteindelijk is ook dat voor ons een belangrijk signaal.

Na 1 januari 2017.

Door twee ontwikkelingen denken we als fractie dat ook de gemeente Groningen zal moeten komen tot en andere waardering van de agrarische bedrijven. Met de verwachte herindeling van Gronigen met in elk geval Ten Boer krijgt zij veel meer boerenbedrijven binnen haar grenzen. Daar zal iets voor geregeld moeten worden. Het ligt niet op onze weg om daar iets van te vinden maar we zullen de collega’s hier zeker op wijzen. Daarnaast wordt gepraat over het verbreden van het gemeentelijk belastinggebied. De minister heeft daarbij al wel aangegeven dat wat hem betreft daarmee ook een einde komt aan bijvoorbeeld het heffen van hondenbelasting.

We zijn trots op wat we als kleine gemeente hebben bereikt. We dragen een gebied over dat geweldige kansen biedt voor recreatie en dagverblijf.

Afspraken over Harkstede.

Belangrijk bij onze afweging was ook de principeafspraak dat de ontwikkelingen in Harkstede worden gerespecteerd. Het dorp Harkstede ziet, na aanvankelijk weinig te willen met de ontwikkeling van water in het gebied, nu ook de kansen die de verbinding met het water van het Woldmeer biedt. Daarom zullen we als fractie erg scherp zijn op de komende bestuursovereenkomst. Daarin moeten de afspraken duidelijk verwoord zijn.

Labels
Wonen & Ruimtelijke ordening

« Terug

Archief > 2016 > maart

Geen berichten gevonden