Klaas Boer was raadslid van de week bij Raadslid.nu

klaas boer01-10-2016 18:00 01-10-2016 18:00

Klaas Boer was raadslid van de week bij Raadslid.nu de belangenvereniging van raadsleden in Nederland. In het interview gaat hij in op vragen waar een raadslid mee te maken krijgt maar ook hoe het raadswerk in Slochteren wordt ervaren.

Naam:    Klaas Boer

Raadslid in de gemeente: Slochteren (plm. 15.500 inwoners)

Raadslid sinds: 2010

Partij: ChristenUnie

Hoofdberoep: Coach en Trainer voor Leidinggevenden bij Curios.Coach


De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. 

Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

In mijn eigen bewustzijn beleef ik dit wel zo, echter als ik in gesprek ben met niet-raadsleden, ziet men dit nog weleens anders.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

In onze gemeente zijn het sociaal domein, herindeling met Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde en de gaswinning grote thema’s. Zelf ligt mijn focus op de herindelingsvraagstukken en de gaswinning. 

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Gemiddeld is dat toch wel 16 uur per week. Dat is exclusief het werk wat ik nog heb van mijn lidmaatschap van de VNG-Commissie Raadsleden en Griffiers.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden en daarmee het aanzien van de raad. Trekt u zich die kritiek aan? (Graag met motiverende toelichting)

Als eerste is het raadslidmaatschap wettelijk ingesteld als lekenbestuur. Dus daar mogen we dan niet te kritisch zijn over het niveau. Wel ben ik van mening dat, als je eenmaal verkozen bent tot raadslid, je een verplichting hebt ten opzichte van je collega raadsleden en de burgers die je mag vertegenwoordigen. Dat je zorgt dat je in besluitvormingsprocessen en discussies goed op de hoogte bent waarover besluiten genomen worden. Dus starten als leek: ja. Spreken als leek: nee.

Nogal wat raadsleden dreigen of overwegen te stoppen als raadslid vanwege bedreigingen, intimidatie en agressie. Is dat voor u reden om te stoppen of juist een extra drive om door te gaan?

Het is me een keer overkomen dat ik bedreigd werd. Dit was niet te ernstig. De desbetreffende persoon stond absoluut niet in zijn recht. Hij had er moeite mee de waarheid onder ogen te zien. Sommige mensen hebben door hun emoties zichzelf nu eenmaal niet onder controle. Het is jammer, maar het gebeurt.

Raadslid.Nu vraagt aandacht voor nazorg voor raadsleden die met bedreigingen, intimidaties en geweld te maken hebben gehad. Wat mist u zelf nog of wat is nodig voor raadsleden?

De overheid draagt zorg voor haar werknemers. Ook geestelijke zorg voor raadsleden valt hieronder.

Is de rol van de raad verandert door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders? Zo nee, waarom niet?

Met name aan de voorkant hebben we een hele grote exercitie gedaan om de boel goed in de grip te krijgen. Nu hebben we in principe meer grip op de zaak, hoewel de invloed niet groot is in verband met onze samenwerkingsverbanden in de provincie.

Er wordt van raadsleden verwacht dat ze deze raadsperiode aan de slag gaan met de Omgevingswet. Gaat dat lukken en wat doet u daaraan?

Aan de voorkant kan ik invloed uitoefenen door mijn lidmaatschap van de VNG-commissie Raadsleden en Griffiers. We worden geconsulteerd om het VNG-standpunt te bepalen. Voor mij is het belangrijk dat de raad hierbij in stelling gebracht wordt. Landelijk is de tendens om de invloed van de raden te beperken ten koste van de lokale autonomie.

Waar kijkt u als raadslid trots op terug?

Dat we onze raad ervan hebben kunnen overtuigen dat we de minima meer moeten ondersteunen en dat het begrip minima uitgebreider is, als de wettelijke definitie.  Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden? Bereid je goed voor. Laat je scholen. Zorg in het begin ervoor dat je goed geïnformeerd bent over de lopende zaken. Laat je bijpraten door beleidsmedewerkers en wethouders en de burgemeester. 

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Nee, absoluut niet.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is? (Graag met motiverende toelichting)

In kleine gemeenten is de vergoeding te laag, zeker nu er steeds meer rijkstaken over de gemeentemuren gegooid worden.  Hoewel een lage vergoeding een garantie is, dat je gemotiveerde mensen krijgt. Naar mijn mening moet je mensen die zich zo inzetten voor de publieke zaak, ook fatsoenlijk belonen. Waar in grote steden de vergoeding redelijk op orde is, Is het in kleine gemeenten ver onder de maat.

Wat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad: Volksvertegenwoordiging, kaders stellen of controleren en waarom?

Alle genoemde zaken zijn taken van de raad. Ik zie bij ons en andere gemeenten dat men aan de kaders stellende rol bijna niet toekomt en dat er door gebrek aan ruimte in de begrotingen ook steeds minder ruimte is voor nieuw beleid. 

Wat dient er volgens u te verbeteren aan de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente?

Vaak worden samenwerkingen zo georganiseerd dat de invloed van de individuele deelnemende raden te gering is. In het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomsten zou meer aandacht moeten komen voor sturingselementen voor de raden.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging van Raadsleden, stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De raden zouden over het algemeen moeten kunnen profiteren van betere opleidingen. Ik bedoel hiermee dat er vanuit de landelijke overheid meer opleidingen gratis aangeboden moeten worden om raden te faciliteren. Met name de lokale partijen die prominent aanwezig zijn in de raden kunnen hiervan profiteren. En daarmee de hele raad.  Een goed introductieprogramma bij de start. Meer vrij te besteden budget binnen de gemeentebegroting.  

De tijd van trap op/ trap af systematiek is al lang achterhaald, sinds de landelijke overheden steeds minder gaan doen en de lokale overheden meer.

Raadslid.Nu heeft de controlerende rol van de raad in 2016 als hoofdthema. Welke rol kunnen de inwoners bij het uitvoeren van de controlerende taak door de gemeenteraad volgens u vervullen?

Betrokkenheid van burgers is van levensbelang voor de legitimiteit in de besluitvorming. Hoewel de verkiezingsuitslag het wettelijke kader schept, is de directe input van burgers zeer belangrijk. Het zou fijn zijn als burgers zelf contact opnemen met de raadsleden, dit zien we in de praktijk te weinig gebeuren. 

Stelling: ‘De gemeenteraad is de arena om politieke meningsverschillen uit te vechten’ (voor/tegen en waarom)

De raad is de arena. Hoewel we ook wel zien dat de media gebruikt wordt om het sentiment te beïnvloeden. Soms zien we ook dat de waarheid hierbij niet centraal staat. Helaas zien we dit op alle niveaus. Van landelijk tot lokaal.

Stelling: ‘De gemeenteraad geeft als hoogste bestuursorgaan het voorbeeld hoe er in de gemeente wordt omgegaan met elkaar.’ (Voor/tegen en waarom)

Ik zou wensen dat dit waar was. Bij ons in de gemeente gaat dit redelijk goed, hoewel er altijd mensen zijn die hun verantwoordelijkheid niet nemen of zich niet willen verantwoorden. Ik vind dit triest. Als je iets voor de samenleving doet, moet je je willen verantwoorden.

Wanneer is uw werk als raadslid in de gemeente geslaagd?

Mijn werk is geslaagd als er mensen zijn die een beter leven hebben door onze besluitvorming. Met name de minima, maar ook bijvoorbeeld het faciliteren van ondernemers en toename van de werkgelegenheid.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?

Als het mij vergund wordt wel. Uiteindelijk bepaalt de kiezer.

Labels
Fractie

« Terug

Archief > 2016 > oktober

Geen berichten gevonden