Jaarrekening in de commissie

Jaarrekening 2008

De jaarrekening heeft direct al een mooie aanvangszin. Over het jaar 2008 blijft er na bestemming van het resultaat een positief saldo over van 988.000 euro. De ChristenUnie is daar erg blij mee, want anders dan in andere gemeenten geeft het ons de mogelijkheid om te blijven doen wat we deden en te anticiperen op ontwikkelingen die voor de gemeente en haar inwoners van groot belang zijn.

De rekening wordt niet bij de burgers gelegd en ook vinden er geen versoberingen plaats in bestaand beleid.

Dat we te maken hebben met een robuuste begroting heeft ook alles te maken met de manier waarop we omgaan met de middelen van de burgers. We begroten de inkomsten behoudend en de uitgaven reëel. Op die manier voorkomen we de keuze van allerlei noodoplossingen, waarvan de burger bijna automatisch het slachtoffer is. De ChristenUnie heeft al eerder gezegd waarde te hechten aan deze manier van begroten en opnieuw blijkt dat dit een verstandige keus is geweest.

Ook een verwacht tekort van 514.000 euro is uitgebleven. Daardoor is een onttrekking uit de reserves niet nodig, we hebben als gemeente financieel vooruit geboerd en dat is top prestatie.

Voor het rekeningresultaat heeft het college een bestemmingsvoorstel gedaan. We hebben hier zorgvuldig naar gekeken en kunnen dan ook meedelen dat de benoemde voorstellen op steun van de ChristenUnie fractie kunnen rekenen.

Dagbestedingcentrum NOVO.

NOVO heeft een functierol die de ChristenUnie van grote maatschappelijke waarde vind. Mensen met hun eigen capaciteiten een rol te geven die voor zowel de samenleving als de betrokken zelf van groot belang zijn. Ieder mens is uniek en ook deze groep heeft unieke eigenschappen die het verdienen zichtbaar te worden. We stoppen deze mensen niet weg, maar geven hen de ruimte. Als je het hebt over christelijk sociaal dan komt hier het wezen van de ChristenUnie duidelijk naar voren.

De Gemeenschappelijke Regeling Meerstad.

De ChristenUnie heeft net als de voltallige raad van zowel Slochteren als Groningen de vorming van de GR gesteund. Daar horen ook de financiële middelen bij. Door nu te kiezen voor reserveren bouwen we een buffer op en kunnen middelen die anders uit de regulier begroting hadden moeten halen worden ingezet voor onze huidige inwoners. De ChristenUnie herhaalt nog maar eens dat ook ten aanzien van Meerstad de beeldvorming afhangt van ons eigen spreken. De suggestie dat de rest van de gemeente leidt onder Meerstad is te vaak geuit en nergens op gestoeld.

Participatie en re-integratie.

De eerder door de oppositie verwoorde klacht dat het gemeentebestuur met de ogen dicht de economische dip af zat te wachten blijkt ook met de jaarrekening 2008 in handen een uitspraak die naar de prullenmand kan worden verwezen. Opnieuw blijken al die grote woorden niet op waarheid te berusten. Door te investeren in het wegenonderhoud en het plegen van een inhaalslag die hoognodig blijkt stimuleren we ook als plaatselijke overheid de economie. Het beleid van de gemeente is er op gericht mensen aan het werk te hebben en te houden. Ons sociale stelsel is sterk en de ChristenUnie is daar blij mee. Voorstellen tot verbeteren die we hebben gedaan zijn een op een overgenomen. Nu we zien dat de economie wereldwijd terugloopt anticiperen we daar nog eens extra op door 200.000 te reserveren om de werkgelegenheid te stimuleren en de arbeidsparticipatie van onze inwoners te verbeteren. Slochteren maakt dus serieus werk van werk. Niemand mag aan de kant blijven staan.

De lokale bewegwijzering kan uiteraard rekenen op onze steun. Niet voor niets hebben we daar vragen over gesteld en we zijn blij dat dit voortvarend is opgepakt. Aan het verzoek van de ChristenUnie wordt voldaan en we kunnen nog beter laten zien wat onze mooie gemeente te bieden heeft. Bij het verzoek om de bewegwijzering en de plattegronden te updaten en te verbeteren hebben we ook nog een andere suggestie gedaan. We wilden dit namelijk bij voorkeur door Triobedrijven laten uitvoeren. Zeker gelet op het voorgaande heeft dit nog steeds onze sterke voorkeur.

Vorming Algemene reserve Grondexploitatie.

Door de vorming van deze reserve zijn we beter in staat om in te spelen op de actualiteit en hebben we meer spellingsruimte. De uiteindelijke voorstellen zien we met vertrouwen tegemoet. Omdat we nu de meerwaarde al zien gaan we ook akkoord met de reservering van middelen voor dit doel.

Programma's

Veiligheid : De ChristenUnie is tevreden over de uitvoer van dit programma. Eerder hebben we verzocht de verwijzingen naar crisis.nl op te nemen en we zijn blij te kunnen constateren dat aan ons verzoek is voldaan. Calamiteiten laten zich nu eenmaal niet plannen en het is goed om alles wat aan voorbereiding daarop kan worden gedaan uit te voeren.

Openbaar onderwijs: is sinds de vorming van OPOS een onderdeel waarover de ChristenUnie zo weinig mogelijk wil zeggen. We hebben vertrouwen in het stichtingsbestuur en verwachten dan ook dat het lukt de begroting op tijd af te leveren.

Gemeenschapsvoorzieningen: We zijn blij te mogen constateren dat de sluitende aanpak 18 jongeren weer naar school, traject of werk heeft geleid. Tegelijkertijd hebben we wel zorg voor de 21 jongeren waarvoor dit niet geld. Wat gebeurt er op dit moment met deze groep?
Ook andere instanties als de GGD hebben geïnspecteerd en vanwege het uitblijven van negatieve signalen gaan we er als fractie vanuit dat er ook bij hen tevredenheid is over de huidige situatie.

Maatschappelijke activering: We zijn blij dat er op dit programma veel te melden is. Er wordt veel goed werk verzet. De ChristenUnie blijft nog maar weer eens benadrukken dat het Centrum voor Jeugd en Gezin voor ons erg belangrijk is. De suggesties die we eerder hebben gedaan blijven op dit punt onverkort van kracht.
Bij de WMO blijft geld over dat geld moet wat betreft de ChristenUnie ook voor het oorspronkelijke doel bestemd blijven. We hebben overigens als gemeente een WMO beleid waar we trots op mogen zijn. Er is zeker in vergelijking met andere gemeenten veel geld voor gereserveerd.
Doordat er geld overblijft is het in de ogen van de ChristenUnie goed om nog meer te communiceren. De gemeente doet dit overigens voortreffelijk. Maar waar dat nog bestaat zou niet gebruik van voorzieningen moeten worden teruggedrongen.
Met Baanvak zijn vanwege het nog niet gerealiseerde Bedrijf voor werk en Inkomen geen prestatieafspraken gemaakt. De ChristenUnie gaat ervan uit dat de oude afspraken zijn blijven gelden.

Beheer openbare ruimte: Opnieuw is er veel gedaan en dat wat niet is gedaan is in de ogen van onze fractie niet meer dan logisch. Onze waardering voor dat wat er extra is gedaan. Zeker op het punt van verkeersveiligheid waarvoor de ChristenUnie zich sterk heeft gemaakt.

Lokale lasten en algemene middelen: Hierbij wacht de ChristenUnie graag de zomerbrief af.
Algemeen mag geconstateerd worden dat er door de gemeente gunstig is aanbesteed en dat hierdoor ook middelen zijn vrijgevallen. De ChristenUnie staat voor een goed rentmeesterschap. Anders gezegd met het aan jou toevertrouwde geld ga je zorgvuldig om. Het is immers geld van de burgers. Dat is de stijl waarop de ChristenUnie de dingen graag ziet. Een overheid die betrouwbaar is en zorgvuldig omgaat met dat wat haar is toevertrouwd.

De conclusie dat ons weerstandsvermogen voldoende zekerheid biedt voor het opvangen van de risico's en de positieve advisering van de accountant versterken de ChristenUnie alleen nog maar meer in het idee dat het bestuur het goed doet.
Let's keep up the good work