Jaarrekening in de commissie

De jaarrekening 2007 in de commissie.

Jaarrekening 2007 (Commissie Financiën)

Bij de behandeling van de jaarrekening in de technische ronde zijn er door de ChristenUnie een aantal vragen gesteld die niet direct konden worden beantwoord. De schriftelijke beantwoording die we hierover later per mail hebben ontvangen was naar onze tevredenheid. Tijdens de raadsvergadering zullen we onze politieke visie geven op deze jaarrekening. De vragen die we willen stellen zal ik in chronologische volgorde de revue laten passeren. Ik begin bij de programma's en vervolgens de paragrafen.

Programma Veiligheid.

We hebben ook vorig jaar al aangeven dat calamiteiten slecht zijn te plannen. Maar door een goede voorbereiding en door een betere bewustwording kunnen de risico's wel worden verkleind. Daarom doen we nogmaals de oproep om de informatie van crisis.nl en de risicokaart van de Provincie duidelijk op de site te plaatsen. Een periodieke verwijzing op de gemeentepagina van 't Bokkeblad kan de bekendheid vergroten. De onlangs uitgereikte risicowijzer aan inwoners vinden we een prima initiatief. Maar deze aanvulling is naar ons idee nuttig en noodzakelijk.

Op dit moment (tijdens schrijven jaarrekening) nemen we niet deel aan de OGGZ, waren er problemen waardoor deelname is vertraagd en nemen we nu wel deel?

Vanuit het oogpunt van veiligheid vinden we het goed dat ook de vrijwillige brandweer op haar taken is berekend en voldoende geschoold. Dat is ook nodig. Is de brandweer nu weer op voldoende sterkte en is er ook zicht op de situatie in de nabije toekomst?

Programma Openbaar Onderwijs.

Met de stichtingvorming (bestuur, administratie en beheer) zal de compensatieregeling voor het bijzonder onderwijs deels verdwijnen. Over 2007 heeft zij hier nog volledig recht op.

Programma Gemeenschapsvoorzieningen.

Hier wordt gesproken over het opvoedsteunpunt verderop in de stukken blijkt dat dit in alle hoofdkernen aanwezig is. Hoe succesvol is dit en wordt er veel gebruik van gemaakt en is de verwijzing goed geregeld. In dit kader vragen we nu alvast hoe het staat met de vorming van een centrum voor jeugd en gezin. Dit punt is voor de ChristenUnie erg belangrijk, we zullen hier zeker op andere momenten op terug komen. Zijn er nu al concrete stappen gezet?
Omdat ook jongeren een onderdeel vormen van de WMO willen we graag weten of dit nu al voldoende aandacht krijgt?
Het BOS project verloopt succesvol Harkstede en Siddeburen hebben al kennis gemaakt met dit project, worden deze nu ook op korte termijn in andere dorpen gehouden?
De vraag over de terugbetaling van rijksmiddelen is wat ons betreft al voldoende beantwoord in de technische ronde.

Programma Maatschappelijke activering.

Eerder hebben we al aangegeven dat de stichting Prisma met ingang van 1 januari 2009 op zal houden te bestaan. Omdat we een vervolg belangrijk vinden willen we weten hoe we na die datum verder gaan. Is hierover al contact geweest met de gemeente Hoogezand-Sappemeer?

Wanneer is er weer een evaluatiemoment over de WMO te verwachten. Het laatst gehouden moment is al weer een aantal maanden geleden.

Uw indruk is dat de invoering van hulp bij het huishouden zonder problemen is verlopen. Wordt deze mening ook gedeeld door de WMO-raad?

Programma Werk en inkomen.

De daling van het aantal WWB cliënten is en positief gegeven. Toch zijn er juist op de afdeling sociale zaken opnieuw prioriteiten toegekend aan de uitvoering van taken. Hierdoor zijn er ook zaken blijven liggen. Capaciteitsproblemen zijn opnieuw de reden. Omdat dit een herhaling is willen we graag weten welke concrete oplossingen hiervoor zijn genomen en in de toekomst zullen worden genomen. Dat de aandacht zich nu ook richt op minder kansrijke groepen is goed maar wel graag praktisch waarbij jongeren wat ons betreft voorrang hebben op ouderen.

Bij de begroting heeft de ChristenUnie al een aantal suggesties gedaan om de minima beter te compenseren. De wettelijke mogelijkheden daartoe zijn verruimd. Door staatssecretaris Aboutaleb is tijdens de gemeentedagen in Zwolle zelfs opgeroepen om de grenzen op te zoeken. De voorstellen die de ChristenUnie heeft gedaan zijn ontleend aan andere gemeenten. We hopen hier binnenkort verder over te spreken met het College.

Naast de daling van het aantal WWB-ers is er een stijging van de leenbijstand en het aantal mensen dat hier aanspraak op maakt. Wordt er actief gewezen op mogelijkheden en bestaande regelingen? Gaat het hier om een incidenteel probleem of is de verwachting dat het meer structureel van aard is?

Programma Beheer openbare ruimte

Opnieuw kon het boombeheer niet optimaal worden uitgevoerd. Ook vorig jaar werd dit al geconstateerd. Welke oplossingen worden nu gezocht. Voor de ChristenUnie is de veiligheid belangrijk, zolang die mag niet in gevaar komen.

Programma Ruimtelijke Ordening

Is het aantal planschades echt zoveel groter dan u had verwacht? Eerder hebt u hier namelijk al iets over aangegeven. Uit welke omgeving hebt u meer verzoeken gekregen dan u vooraf hebt ingeschat? Omdat er nieuwe regelingen zijn is de kans op planschades voor gemeentelijke rekening wel kleiner.

Paragraaf weerstandsvermogen.

Personeel Bij de vorige jaarrekening is een groot gedeelte van het rekeningresultaat aangewend om personele knelpunten weg te werken. In de knelpuntenpot zit nog een bedrag van 35.000 euro. Omdat ook in deze jaarrekening een aantal malen terug komt dat er prioriteiten moesten worden gesteld aan werkzaamheden vragen we ons af of er met de huidige knelpuntenpot voldoende kan worden gedaan.

Paragraaf Bedrijfsvoering

In het verlengde van bovenstaande vraag wordt er bij vacatures nog steeds eerst gekeken naar mogelijkheden in buurgemeente Hoogezand-Sappemeer. Bijvoorbeeld door en deeltijder uren aan te bieden in Slochteren.

Zoals gezegd zal een politiek oordeel van de ChristenUnie fractie tijdens de raadsvergadering op 29 mei 2008 volgen.