Standpunten Europa

Standpunten Europa 2009-2014

Voorwoord
Met vrede, welvaart en stabiliteit zijn we in Europa gezegend. Zeker in vergelijking met de rest van de wereld. Hieraan moeten we blijven werken. In Europa doen we dat samen waar Nederland dit alleen niet kan. Dat is de kern van het programma waarmee ChristenUnie en SGP deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2009.

Vrede, welvaart en stabiliteit worden bedreigd door diverse crises: kredietcrisis, grondstoffencrisis, energiecrisis, voedselcrisis, klimaatcrisis, milieucrisis. Bovendien is er nog een institutionele crisis. Ten diepste is er een religieuze en daarmee een morele crisis; voor velen is God verdwenen uit Europa. De Westerse cultuur is meer en meer blind geraakt voor de niet-materiële dimensies van het bestaan. Daaronder lijden mens, samenleving, milieu en natuur. In antwoord daarop willen ChristenUnie en SGP werken vanuit een christelijk perspectief. Dat vergt zorg voor de schepping (Planet), zorg voor de naaste (People) en zorg voor de huishouding (Prosperity). Zorg voor de schepping betekent een schonere leefomgeving en minder uitstoot van schadelijke broeikasgassen. En ook handhaving van biodiversiteit (flora en fauna) op de schaal van Europa en toepassing van het voorzorgsprincipe. Zorg voor de naaste betekent in ieder geval bescherming voor de allerzwaksten en zorg voor basisbehoeften zoals veilig drinkwater, voedsel, kleding, huisvesting, medische zorg. Evenzo zetten we ons in voor bescherming van huwelijk en gezin en respect voor het leven. Zorg voor de huishouding betekent spaarzaam omgaan met schaarse grondstoffen en met energie. Derhalve moeten we ons sterk inzetten voor energiebesparing en de daarbij behorende technologische ontwikkeling. We moeten loskomen van onze olieverslaving.

Vrede, welvaart en stabiliteit hangen nauw met elkaar samen. Een wereld waarin de welvaart extreem ongelijk is verdeeld, roept spanning en strijd op en brengt migratiestromen op gang. Europa mag daarom niet zijn eigen economie afschermen en de rest van de wereld aan haar lot overlaten.
Europa kan vrede, welvaart en stabiliteit bevorderen. Dit geldt met name voor de landen van Midden- en Oost-Europa. Alleen door open grenzen, een goed functionerende interne markt en een betrouwbaar rechtssysteem kunnen deze landen delen in wat wij al zoveel langer hebben. We willen dat Europa zich in internationale betrekkingen sterk maakt voor geloofsvrijheid en mensenrechten. Maar Europa moet ook zijn grenzen stellen, Turkije kan geen lid worden van de Europese Unie. ChristenUnie en SGP willen een Europese Unie die zich inzet voor vrede, welvaart en stabiliteit, en zich daarbij beperkt tot zijn specifiek Europese taken. Europa moet zijn grenzen kennen, ook waar het gaat om zijn bevoegdheden. Zodat burgers bij
Europa niet hoeven te denken aan een geldverslindend, bemoei- en regelzuchtig, geld rondpompend ambtelijk apparaat. Maar aan een helder, transparant en efficiënt opererend bestuur dat gecontroleerd wordt door de nationale parlementen én door het Europees Parlement. Met uw stem kan de fractie ChristenUnie/SGP ook daar een Bijbels geluid laten horen.

Onze actiepunten

"De instellingen in de toekomst"

 

 • Streven naar het optimaliseren van de slagkracht en efficiency van de Europese Commissie. Daarbij is de voorgestelde vermindering van het aantal commissarissen zoals voorzien in het oorspronkelijke verdrag van Lissabon onder meer een uitgangspunt.
 • Meer Nederlandse ambtenaren bij de Europese instellingen.
 • Brussel wordt de enige vergaderplaats van het Europees Parlement.
 • Nationale ambassades blijven behouden.

 

"Duurzaam en innovatief"

 

 • In het kader van een rechtvaardig klimaatbeleid moeten we ontwikkelingslanden financieel en materieel helpen bij het zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.
 • Energie: Europa coördineert en brengt denkkracht en geldmiddelen samen om duurzame, innovatieve alternatieven te ontwikkelen om het verdwijnen van fossiele brandstoffen te kunnen gaan opvangen.
 • Een deel van de opbrengsten van het emissiehandelssysteem moet gereserveerd worden voor klimaatbeleid, een ander deel moet indirect terugvloeien naar het bedrijfsleven om zo innovatie te bevorderen.
 • We pleiten voor blijvende inspanningen op het gebied van geluidsoverlast. Geluidsoverlast van luchtvaart, rail- en wegverkeer veroorzaakt jaarlijks veel gezondheidsschade.
 • Embryonaal stamcelonderzoek mag niet door de EU worden gefinancierd, omdat daarbij menselijke embryo's worden vernietigd.
 • We pleiten voor een Europees invoerverbod voor illegaal gekapt hout.
 • EU moet toezien op naleving van de CO2 reductie doelstellingen van de individuele lidstaten.
 • Duurzaamheid moet in de nieuwe Commissie een hoge prioriteit behouden.
 • Vrijwillige actieplannen op het gebied van energiebesparing worden omgezet in bindende wetgeving.

 

"Goede buur en betrouwbare partner"

 

 • Turkije mag niet toetreden tot de Europese Unie.
 • Om de situatie van christenen wereldwijd te verbeteren, moet de EU druk uitoefenen op de desbetreffende overheden.
 • Christenvervolging moet bespreekbaar zijn, zowel met partnerlanden van de Unie als met derde landen.
 • De EU mag in haar relatie met partnerlanden handel en mensenrechten nooit los van elkaar zien.
 • Met een gemeenschappelijk energiebeleid staat de EU sterk. Om voor energie niet afhankelijk te zijn van Rusland, moet de EU werken aan gediversifieerd energiebeleid. Daartoe moet de EU nieuwe pijpleidingen doen ontwikkelen in Centraal-Azië, de Kaukasus en de Balkan.
 • De EU moet alleen associatieverdragen afsluiten met landen in het Midden-Oosten die Israël als Joodse staat erkennen.
 • De EU moet de betrekkingen met Israël internationaal normaliseren en versterken.
 • Het belangrijkste doel van het Europese ontwikkelingsbeleid is de coördinatie van de door de lidstaten geboden hulp.
 • Europese programma's, die niet conflictueus zijn met nationale ontwikkelingsprogramma's, moeten met name gericht zijn op armoedebestrijding en aandacht voor zwakken en vluchtelingen.

 

"Rechtvaardig, Veilig en Sociaal"

 

 • De Europese samenwerking vraagt een eerlijke verdeling van de kosten, van opvang voor ontheemden en asielzoekers, over de lidstaten.
 • Handelsakkoorden dienen zo nodig gebruikt te worden om druk uit te oefenen op landen over de terugkeer van eigen onderdanen.
 • De kosten van het bewaken van de buitengrenzen van de Europese Unie moeten op een evenwichtige manier over de lidstaten worden verdeeld.
 • De opvang van asielzoekers vind bij voorkeur plaats in de regio waar de asielzoekers vandaan komen. De EU moet voor de opvang en hervestiging van de asielzoekers financiële middelen beschikbaar stellen.
 • De EU moet er zoveel mogelijk voor zorgen dat er voor boeren interessante alternatieven voor de teelt van drugs zijn. Dat is aanpak aan de bron en gerichte ontwikkelingshulp met een win-winkarakter.
 • De EU moet de ondergrens van het minimumloon harmoniseren.
 • Werknemers uit de EU die werken in een ander EU land zijn gebonden aan de CAO van het gastland.

 

"Afhankelijk of zelfvoorzienend?"

 

 • Handelsverstorende subsidies moeten worden afgeschaft.
 • Dierenwelzijn is niet gediend met het transport van dieren over lange afstanden, om nog maar niet te spreken over het risico van de verspreiding van dierziekten. Diertransport moet beperkt worden tot een maximum van 500 km of acht uur.
 • Het klonen van dieren, bijvoorbeeld voor de voedselproductie, moet worden verboden.
 • Vereenvoudiging van het landbouwbeleid moet een van de doelstellingen zijn voor de komende mandaatperiode. Een zgn. flat-rate (vast bedrag per hectare) draagt bij aan vereenvoudiging en verlaging van de administratieve lasten voor overheid en bedrijfsleven en moet meer worden toegepast.
 • De Europese Commissie moet er op toezien dat de lidstaten werk maken van eerlijke controle en handhaving van de visserijregels.
 • Beleid moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke gegevens over de visbestanden. De vissers beschikken echter zelf ook over een schat aan relevante gegevens over de visstand. ChristenUnie en SGP vinden dat deze onderdeel moeten worden van de wetenschappelijke evaluaties. 
 • Export van vlees moet ook mogelijk zijn na vaccinatie.

 

"De grenzen van de markt"

 

 • Voor een goed functionerend Europees havenbeleid is het van belang dat de huidige staatssteunregeling wordt herzien en zo wordt ingekleed dat bestaande concurrentieverhoudingen niet worden aangetast door eventuele staatssteun. Daarnaast moeten Europese milieunormen op heldere wijze worden geformuleerd zodat inconsequentie en tegenstrijdige overlap van deze normen tot het verleden behoren.
 • Er komt Europees toezicht op die instituten die beoordelen of banken en financiële instellingen wel in orde zijn (de zogenaamde ranking institutions).
 • De Europese Unie dient er voor zorgen dat beveiliging van de Europese luchthavens op gelijke wijze worden gefinancierd. ChristenUnie en SGP pleiten voor een uniforme regeling voor alle Europese luchthavens.
 • Het is noodzakelijk dat het fonds voor de binnenvaart, NAIADES, nu echt volledig wordt gerealiseerd. Met dit geld kan de binnenvaart investeren in een kansrijke toekomst. Daarnaast is het van belang dat Europese steden investeren in bevoorrading over het water, omdat daar nog veel milieuvriendelijke transportmogelijkheden liggen.
 • In de gehele Europese Unie op zondag geen vrachtverkeer de weg op. 
 • De huidige regeling van rij- en rusttijden moet worden herzien.

 

"Economie en geld"

 

 • De mate waarin een lidstaat zijn toekomstige pensioenverplichting heeft afgedekt moet een indicator worden binnen het Stabiliteits- en Groeipact.
 • De Structuurfondsen zijn alleen beschikbaar voor lidstaten die een welvaartsniveau hebben dat onder het EU-gemiddelde ligt.
 • Bulgarije en Roemenië moeten tenminste vijf procent van de Structuurfondsen die ze ontvangen gebruiken voor verbeteringen in de kinderzorg en de zorg voor mensen met een chronische ziekte of handicap.
 • Alle lidstaten moeten jaarlijks een verklaring afgeven waarmee ze instaan voor een goede besteding van de EU-gelden.
 • De lidstaten die slecht scoren op een corruptie-index en transparantie-index moeten worden onderworpen aan een versterkt controleregime om hun financieel beheer op orde te krijgen.
 • Structuurfondsen moeten aangewend worden om de effecten van de economische crisis op de reële economie te verminderen door verhogen van voorschotbetalingen, verlengen van programmaperiode of afzwakken van andere voorwaarden.
 • De onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank moet gegarandeerd blijven.
 • De Lidstaten moeten zich daarbij houden aan de regels die vastgesteld zijn in het Stabiliteits- en Groeipact.
 • Het fraudebestrijdingorgaan, OLAF, moet onafhankelijk worden van de Europese Commissie.