Inbreng raadsvergadering

Eerste termijn

Meneer de voorzitter,

De afgelopen week nam ik de boot naar Ameland. Boven de Wadden tekenden zich donkere wolken af. Aan de horizon lag in volle zon het eiland te wachten. In figuurlijke zin een stip aan de horizon. Na het uitwaaien op het dek koppensnel ik nog even door de meegenomen krant. Zoals wel vaker word je daar niet echt vrolijk van. De kredietcrisis zorgt voor veel ophef en onrust. De Telegraafstijl lijkt ook bij andere kranten aan te slaan. Dan is het goed om als christen terug te grijpen op de Bijbel. Voor de ChristenUnie biedt het levende Woord van God ook in de praktische politiek vandaag veel lessen. Op een website die ik geregeld bezoek hebben ze een tekst voor de dag. Daar las ik: "Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend." (1 Tim 6:10) Er is niets nieuws onder de zon.

De wijze van begroten.

De ChristenUnie herhaalt het nog maar weer eens; we staan voor de volle 100% achter de manier waarop er wordt begroot. Inkomsten terughoudend inschatten en uitgaven reëel. Waarom zou je jezelf rijk rekenen en later tot de conclusie moeten komen dat je iets niet kunt doen omdat daarvoor de middelen ontbreken? Dat zijn wel de harde lessen die we mogen leren uit de kredietcrisis. Het College is daarentegen zorgvuldig omgegaan met haar middelen.
Het verwijt dat door de wijze van begroten bijna altijd overschotten aanwezig zijn bij de jaarrekening zoals tijdens de commissie financiën geuit is een vreemd verwijt van een partij die tegelijkertijd vindt dat dit college aan potverteren doet.

Het is sowieso opvallend hoe makkelijk er over de financiën en het beleid wordt gesproken. Begrotingen zijn gebaseerd op drijfzand, wishful-thinking en niet realistisch. We varen te scherp, we maken slagzij. Zelfs aan het motto van het collegeprogramma wordt een noot toegevoegd. Echte alternatieven worden niet gegeven. Daarvoor wordt het dan ook wel eens tijd.

Maar wie goed en eerlijk naar de begroting kijkt /wil kijken zal ontdekken dat daarin alle bouwstenen klaarliggen om verder te bouwen aan de Visie. Daarin zit de door de ChristenUnie gewenste mix van investeren in mensen en in voorzieningen. Er is aandacht voor de minima. De ChristenUnie heeft daar als geen ander ook vorig jaar aandacht voor gevraagd. De mogelijkheden voor verstrekking van duurzame gebruiksgoederen lijken ook verder te zijn verruimd. Er is echt meer mogelijk.

Algemeen Muzische Vorming (AMV) waarvan we als ChristenUnie nooit achter het wegbezuinigen zijn geweest keert gelukkig weer terug.

Investeringen in het onderwijs is ook investeren in huisvesting. Daarbij wordt allereerst gekeken naar de wensen die er binnen het onderwijs zelf zijn. Er wordt dus ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.

De rekening voor deze plannen leggen we niet eenzijdig neer bij de burgers van Slochteren. De belastingdruk blijft laag.

50 jaar GAS.

Wie zegt dat hij uit Slochteren komt heeft vaak direct de herkenning. Slochteren is dat niet de plaats waar het gas vandaan komt? Zelfs op atlaskaarten in internationale edities komt Slochteren op kaarten voor. Slochteren staat letterlijk op de kaart. De ChristenUnie vindt de viering van 50 jaar gas uit Slochteren dan ook goed te rechtvaardigen.

De kosten voor de gemeente Slochteren bedragen 50.000 euro. Daar staan andere bedragen van partners tegenover.

Daarvoor krijgen we activiteiten voor alle inwoners van de gemeente terug.
De ChristenUnie kijkt dan ook vooral naar wat deze investering ons oplevert. We zullen erg veel aandacht krijgen in de media. Het door de ChristenUnie erg gewaardeerde culturele werk krijgt de kans zichzelf te promoten en wordt nog meer zichtbaar. We zetten Slochteren ook figuurlijk meer op de kaart.

Aan het verminderen van de energielasten heeft dit college overigens al iets gedaan door mensen met een laag inkomen (120% van de bijstandsnorm) de ‘Energiebox' te vertrekken.

Hiermee wordt voor een gemiddeld huishouden jaarlijks ongeveer 200 euro bespaart. Dan hebben we het over echte maatregelen die de minima verder helpen. Misschien is het goed als raadsfracties ook eens "out of the box" zouden denken. Denken in kansen in plaats van in onmogelijkheden. Daaruit komen dan vast initiatieven die goed zijn voor de burgers. Het is nu teveel somberen en weinig tot geen alternatieven bieden.

Doeluitkering chronisch zieken en gehandicapten.

De ChristenUnie heeft in de commissievergadering haar bevindingen ten aanzien van de besteding doeluitkering chronisch zieken en gehandicapten uit 2005 al duidelijke gemaakt. We blijven vinden dat dit niet had mogen gebeuren.
Het gaat de ChristenUnie om de doelgroep; chronisch zieken en gehandicapten. Deze mensen kunnen elke extra steun goed gebruiken. In de commissievergadering hebben we dan ook gewezen op de compensatie die wat ons betreft gerechtvaardigd is in de richting van deze groep. We willen aan het college meegeven met een uitgewerkt voorstel te komen. Daarbij kan het eerder door de PvdA ingediende en door ons ondersteunde A4-tje worden meegenomen. Daarbij moeten ook de WMO raad en het Platform Gehandicapten Beleid een actieve bijdrage leveren. Het past ook goed bij het nieuwe minimabeleid. De ChristenUnie wordt graag met enige regelmaat geïnformeerd.
Of daarvoor het bedrag van 80.000 euro nodig is valt te bezien. De ChristenUnie ziet liever eerst dat we goed beleid in gang zetten.
In dit verband herhaalt de ChristenUnie nog maar eens haar standpunt om doeluitkeringen te oormerken ook als deze niet als zodanig door de rijksoverheid zijn meegegeven.

Ambities en ambitieniveau.

De ChristenUnie fractie onderschrijft de doelstellingen die het college heeft. We vinden het belangrijk dat we investeren in mensen. De Visie Slochteren 2020 die we vaststelden past goed bij de doelstellingen die ook de ChristenUnie heeft.
We investeren namelijk in de samenleving. Daarbij vragen we ook een actieve bijdrage van de inwoners zelf. De overheid moet het niet alleen willen doen. Daarom is een goede communicatie ook erg belangrijk. De afgelopen periode zijn er goede initiatieven geweest om de burger te betrekken bij het beleid. De Visie Slochteren 2020 kende een intensief traject waarbij de burgers werden uitgedaagd mee te denken. Ook bij het jeugdbeleid was de raad aan zet om informatie boven te halen. Dat er aan de Visie wordt gewerkt blijkt ook uit deze begroting. Inwoners hebben recht op een goed vervolg. Het College heeft al toegezegd hier aandacht aan te besteden. Maar we moeten we ook als raad nadenken over de manier waarop we de deelname van burgers vergroten. Daarin ook onze eigen verantwoordelijkheid nemen.

Opvallend is ook dat het college in de ogen van en aantal niet-collegepartijen nu blijkbaar wel ambities heeft. Was de klacht niet steeds dat die er niet waren. We vooral een college hadden dat op de winkel paste?

Het ambitieniveau vinden we reëel. We investeren zinvol en werken toe naar de stip aan de horizon. In de uitgezette koers om daar te komen kan de ChristenUnie zich vinden.

Doelen halen en verder kijken.

De ChristenUnie is erg tevreden. Veel voor ons belangrijke punten zijn al gerealiseerd. We hebben als fractie succesvol aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid rondom scholen. Het fietspad aan de Meenteweg komt er en draagt ook bij aan een betere verkeersveiligheid. Alternatieven die de ChristenUnie vorig jaar hebben aangedragen voor het geval niet het hele traject kon worden aangelegd zijn gelukkig niet nodig. Wanneer we zeggen dat gescheiden verkeersstromen de verkeersveiligheid verbeteren geldt dat dus ook aan de Woudbloemlaan.
Wensen blijven er: De KLIKO-sticker die in andere gemeenten succesvol is mag ook in Slochteren niet langer ontbreken.
De veiligheid op de 60-kilometerwegen verdient verdere aandacht.
Voor de ChristenUnie fractie is het investeren in de samenleving belangrijk. Problemen moeten worden voorkomen. Preventief werken is in de visie van de ChristenUnie beter dan repressie. Er is serieuze problematiek rondom verslavingen. Vooral het misbruik van alcohol is maatschappelijk nog teveel geaccepteerd. We willen dan ook voorstellen om Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) preventielessen te laten geven in de bovenbouw van het basisonderwijs. De ChristenUnie vindt dat de gemeente deze moet subsidiëren. Nu investeren is effectief en goedkoper dan het tegengaan van problemen.

In de Visie vragen we ook betrokkenheid van de inwoners. De ChristenUnie heeft veel waardering voor het werk dat door vrijwilligers wordt gedaan. Kerken spelen daarin een belangrijke rol. Ze moeten naar het idee van de ChristenUnie meer bij het gemeentelijke beleid worden betrokken.

Toekomstgericht.

Met deze begroting laat het College zien dat ze werkt aan de toekomst en ook blijft investeren in wat nu nodig is. Slochteren veranderd en daar spelen we op in. We hebben als ChristenUnie vaker gezegd dat de komst van Meerstad niet mag betekenen dat er in de rest van de gemeente niets meer wordt gedaan. Dat dit niet gebeurt blijkt nu opnieuw. De gemeente Slochteren werkt aan de toekomst.
Bij het werken aan de doelstellingen bidt de ChristenUnie raad, college en ambtenaren Gods zegen toe.