Programmabegroting 2013

Een geloofwaardige overheid.

“Ze beloven van alles en maken achteraf helemaal niets waar.” Een typering van de politiek die voor veel mensen herkenbaar is. Teleurstelling over politiek beleid, een gebrek aan visie en korte termijn denken zorgen voor een steeds groter wantrouwen bij de samenleving.

Toen ik in 1998 eindexamen deed werden we in de aardrijkskunde- en economielessen al gewaarschuwd voor de demografische ontwikkelingen in Nederland. Babyboomers zullen ten slotte ook wel eens met pensioen willen en wie gaat dan een inkomen vaste toekomst bieden? Dat is inmiddels ook al weer bijna 15 jaar geleden en waar andere Europese landen duidelijkere keuzes maakten, bleef Nederland wat hangen in een paarse juichstemming waarin ons werd gevraagd de wave aan te vangen. De economisch goede jaren zijn toen niet benut om Nederland voor te bereiden op een toekomst waarin de overheid zich steeds verder terug trekt op kerntaken.

Ook in deze meerjarenbegroting is de focus naar de toekomst vooral gelegd op de komende jaren. De zes omschreven doelstellingen, of zoals u wilt de zes van Slochteren, hebben een looptijd die betrekkelijk kort is.

Wij hebben, nog meer na het lezen van het regeerakkoord, de overtuiging, dat de ingeslagen weg van de perspectiefwissel noodzakelijk is om de financiën gezond te houden. We constateren ook dat hiervoor raadsbreed steun bestaat en dat we er samen de schouders onder zetten. De voorbeelden dat het ook anders zijn in onze Groninger en Hoogezandster achtertuin te vinden. Discussies over kerntaken een efficiënter gebruik van middelen komen daar nu pas langzaam en erg vrijblijvend op gang.

Samen maken we Slochteren.

Daarbij vinden we het voor Slochteren wel belangrijk dat keuzes door de raad steeds afgewogen kunnen worden genomen. Het is niet de eerste keer dat we waarschuwen voor het over de schutting effect van de bezuinigingen. De samenleving heeft tijd nodig om ook weer geactiveerd te worden.

De middelen die de gemeente vrij speelt voor een leefbaarheidsfonds, accommodatiefonds en nu een innovatiebudget zijn daarbij goede middelen om de omslag in denken te versoepelen en de samenleving klaar te maken voor een toekomst waarin er meer van de samenleving zelf wordt gevraagd. Door ze te borgen in de begroting zorgen we er voor dat initiatieven ondersteunt kunnen worden. Goede ideeën zoals die er zijn voor bijvoorbeeld “De Pompel” in Overschild krijgen hiermee een betere kans van slagen en helpen ook bij het aantrekken van andere financieringsbronnen van de Europese overheid. We weten dat het college hier hard aan werkt en verwachten daar ook goede resultaten van. Eerder hebben we als kleine gemeente laten zien goed te profiteren van gelden voor plattelandsontwikkeling.

Zomaar verwachten dat je met de Visie Slochteren 2020 alles richting de horizon kunt schuiven is onwenselijk. De Visie is veel breder en heeft een veel dynamischer karakter dan nu wel eens wordt veronderstelt. Het dogma zoals het nu vaak naar voren komt lijkt “burgers moeten zich vooral eerst zelf redden en kunnen pas daarna op de gemeente rekenen.” Vanuit bezuinigingsoogpunt begrijpelijk, maar de praktijk vraagt veel meer om een gemeente die naast de burgers staat, faciliteert en reageert op initiatieven. Dat laatste maken we met een leefbaarheidsfonds, het accommodatiefonds en een innovatiebudget mogelijk. De ChristenUnie is blij met dit soort gelden, juist omdat ze een actieve rol van de samenleving vragen. De tijden om het af te doen als een snoepjespot moeten we dan ook maar eens achter ons laten.

Communicatie.

Zoals wel vaker hoort daar een goed communicatiebeleid bij. Dat mag van ons ook meer via de social media, maar een goede en uitgebreidere voorlichting in meer dan 140 lettertekens vindt zelfs de Facebookgeneratie prettig. De gemeente zal in al haar beleidsstukken een paragraaf communicatie op moeten nemen en dit ook moeten evalueren.

De gemeente zal ook via de website meer gerichte informatie kunnen verspreiden. Wie de website van de gemeente nu bezoekt heeft ook als regelmatige bezoeker toch wel even werk om de juiste informatie te vinden. De klantvriendelijkheid zal al enorm verbeteren wanneer het mogelijk is om aliassen te gebruiken. Informatie over bijvoorbeeld een paspoort is dan te vinden op www.slochteren.nl/paspoort

Financieel beleid.

De voorzichtigheid ten aanzien van de inzet van toekomstige begrotingsoverschotten begrijpen we volledig. Meerjarig ligt er een goede begroting die voldoende robuust is naar de toekomst. Dat financieel gezonde beleid waarin we realistisch de kosten bekijken en voorzichtig zijn met het ramen van de inkomsten heeft zijn waarde inmiddels al weer heel wat jaren bewezen.

De eerste signalen vanuit het nieuwe Paarse kabinet zijn in elk geval niet positief. Gemeenten zullen meer moeten doen en ook het woorden efficiencykorting en doelmatigheidskorting staan in het regeerakkoord te lezen.

En wat te denken van: Gemeenten kunnen de uitvoering van de taken beter op elkaar afstemmen en zo meer doen voor minder geld.

De vraag is inderdaad hoeveel rek er nog in de gemeentelijke begroting over blijft, wanneer alle plannen voor de decentralisaties ook doorgaan zoals afgesproken. Morgenmiddag zit ik in Amersfoort aan de tafel om met de landelijke collega’s door te praten over de gigantische gevolgen van het regeerakkoord voor de gemeenten en daarmee onze inwoners. Ik hoop dat ook andere fracties hun Haagse connecties goed weten te vinden en wijzen op de gevolgen die dit heeft. Dat er bezuinigd moet worden begrijpen we allemaal, maar dan wel graag met meer visie. Mooie woorden over de eerste overheid hebben weinig waarde wanneer je er makkelijk je problemen op het bordje kunt leggen. 

Jeugdzorg; zorg om jeugd.

Met de taak jeugdzorg krijgen we later te maken dan eerder aangenomen. Toch blijft het pakket aanzienlijk en moeten we echt met andere gemeenten aan de slag om heldere en verantwoorde keuzes te maken. De ChristenUnie wil de discussie aan of we inzetten op een breed jeugdbeleid of kiezen voor de aanpak van die jongeren die echt extra aandacht vragen of verdienen. Kortom breed schieten of een gerichtere aanpak van jongeren die extra aandacht nodig hebben. Nu er een nieuw jeugdbeleidsplan aan komt willen we graag vooraf het college de kaders mee geven. Daarbij komen we zelf tot de voorlopige conclusie dat breed schieten minder effect heeft en dat daarvoor ook andere instanties en instellingen goed werk leveren. De groep waar het echt om gaat glipt er nu vaak tussendoor. Graag horen we hoe andere raadsfracties hier over denken.

Een gemeentelijke overheid die een schild is voor de zwakken blijft, juist in economisch moeilijke tijden, een van de kernwaarden van de ChristenUnie. Dat zit in onze haarvaten en zien we echt als Bijbelse opdracht. Het is niet goed als mensen aan de kant blijven staan. Met afstand het minst SMART geformuleerde doel in deze begroting zijn de doelstellingen van de bedrijfsbezoeken van het college. Daar ligt de ChristenUnie niet direct wakker van er spreekt in elk geval initiatief uit. Hoe SMART zijn de doelen van het Bureau voor Werk en Re-integratie (BWR)en wat maken zij er van waar? Daar zouden we het dan eerder en beter over kunnen hebben. Praktijkvoorbeelden laten zien dat deze directe en informelere aanpak werkt. Dit is Visie in uitvoering waarvan we blij mee zijn. Nu die beloofde jongeren nog aan het werk op het golfterrein in Steendam.

Duurzaam naar de toekomst.

Een zelfstandig Slochteren, waarin er een goede balans is tussen een prima dienstverlening en lage kosten, heeft de voorkeur van de ChristenUnie. Een eerste overheid hoort dicht bij mensen te staan. De macht van het getal is niet van belang wel de kracht van de samenleving. Daarbij zijn we blij met de aandacht voor duurzaamheid. Dat komt op veel manieren in beleid terug. Het mag van ons allemaal nog wel iets scherper. In de aanbesteding en gunningen mag het een meer zichtbare plek krijgen. 

En dan hebben we ook nog zoiets als duurzaam veilig. De aanpak van die wegvlakken in de gemeente die onveilig zijn hebben ook echt aandacht nodig. Dat het Slochterdiep over het stuk Lageland tot de NAM locatie er in afwachting van de Meerstadplannen ten Noorden van het Slochterdiep minder aandacht heeft gehad is begrijpelijk. Heroverweging op wegenbeleid mag wat de ChristenUnie betreft niet gelden voor deze weg. Het vorm vanuit Slochteren een belangrijke en drukke verbinding met de stad Groningen. Een alternatief over de A7 is niet duurzaam en ligt ook als we kijken naar extra reistijd niet voor de hand.

Het is positief om te zien dat Eemskanaal ZZ nu ook fysiek als 60 km zone is ingericht. Voor alle weggebruikers meent daarmee de veiligheid toe. 

De ChristenUnie wil het politieke doen in afhankelijkheid van God. Na de elke fractievergadering bidden we bestuurlijk en ambtelijk Slochteren Zijn zegen toe.