Programmabegroting 2011

Het is geen speeltuin.

Stap op de trampoline naar succes! Je kunt, je moet, je zal. Het beeld van de trampoline is me van de regeringsverklaring het meest bijgebleven. Wie verder leest en onderzoeken verder uitpluist komt al snel tot de conclusie dat de trampoline ver in de grond is weggegraven. Je mag dus een sprong in het diepe wagen en hopen op een goede afzet zodat je uiteindelijk over het randje naar de goede kant komt.

Die onzekerheid is er niet alleen voor individuele burgers, maar ook voor de decentrale overheid. Provincies en gemeenten zien steeds meer taken naar zich toekomen en mogen dat voor minder geld doen.

Daarmee komt de ChristenUnie direct bij de kern. Doen we nu als gemeentelijke overheid niet teveel andere zaken en zouden we ons niet meer alleen moeten richten op onze wettelijke verplichtingen. De discussie daarover is pas goed te voeren wanneer we per programma ook inzichtelijk hebben wat dit kost en wat we als gemeente verder allemaal doen. Voor de ChristenUnie staat vast dat we uitvoering moeten geven aan dat wat de wet ons verplicht. Daarin moeten we ook zorgvuldig zijn. Zelfs wanneer we weten dat er een minder geld vanuit het gemeentefonds naar ons toekomt en we rekening mogen houden met een verzwaard takenpakket.

Een van die taken is de jeugdzorg, de ChristenUnie wil op korte termijn inzicht in de manier waarop we hieraan uitvoering gaan geven. Daarbij is overleg met de provincie van groot belang, hoe eerder we de zaken afstemmen en overdragen des te beter. Niet alleen voor onze eigen organisatie maar juist ook voor kwetsbare jongeren die aangewezen zijn op deze hulp.

Als fractie hebben we oog voor iedere inwoner van onze gemeente. Maar de vraag die zich laat stellen is of we verder kunnen met het leveren van maatwerk. In de uitvoering van beleid zullen we vaker terug moeten vallen op dat wat we in raadsbesluiten hebben vastgelegd. Het risico bestaat nu dat we te perfectionistisch zijn. Daarmee maken we het voor onszelf steeds complexer omdat de burger dit maatwerk niet meer als uitzondering maar als wettelijk recht. Dat vraagt dan weer om nieuwe aanpassingen en nieuwe regels. We moeten uit die vicieuze cirkel komen.

Een voorbeeld waarin individuele voorzieningen ons steeds meer geld kost is terug te vinden in de WMO. Ook bij professionals in de zorg klinkt steeds meer de roep om het collectiever aan te pakken. Dat geldt overigens voor meer terreinen. Daar kunnen we de winst pakken die nodig is om de samenleving als geheel te dienen.

Efficiënter werken is meer dan digitaliseren en samenwerken met andere gemeenten. Het is ook kritisch kijken naar de eigen ambtelijke organisatie. In de commissievergadering hebben we al gezegd dat opmerkingen over onorthodoxe maatregelen en heilige huisjes geen plek horen te hebben in een stuk dat zorgvuldig wil zijn. Voor de ChristenUnie is ook van belang dat wordt gekeken naar onze eigen organisatie. We kunnen niet naar de samenleving toe, wanneer we ook niet inzichtelijk hebben hoe we daar efficiënter kunnen zijn. We willen ook daar een taakstelling van zien. Dat komt de geloofwaardigheid van de politiek in de richting van de burgers ten goede. Werken aan die geloofwaardigheid is juist nu van groot belang. Het vraagt ook zorgvuldigheid van ons als raad. Ook wij leggen beslag op de ambtelijke tijd. Vraag is of dit altijd nodig is of anders niet anders kan.

De ChristenUnie wil er voor waken dat we in het komende proces van de perspectiefwissel gaan voor de korte termijn succesjes die op langere termijn geld kosten. Daarbij hebben we het om zorg voor jongeren, aandacht voor mensen met een laag inkomen en mantelzorgers. Goed werkende trajecten, opgebouwde contacten en overleg met belangenorganisaties blijven voor ons van belang. Het is jammer en niet verstandig daar in de eerste plaats op te bezuinigen. Kortom voor ons blijft van belang dat we mensen ook op de trampoline helpen. Uiteindelijk levert dat meer op dan mensen afstoten en aan de kant te laten staan. Simpel en alleen omdat de praktijk uitwijst dat mensen soms een zetje nodig hebben om de sprong te wagen. We hebben in de Slochter Visie dan ook een zorgvuldiger en beter werkend alternatief voor de “Haagse speeltuin”.

We gaan als gemeenteraad een intensieve periode tegemoet. De ChristenUnie is niet bang de handen uit te mouwen te steken en ook vervelende keuzes uit te leggen. We willen zorgvuldig zijn in alle afwegingen die we maken maar ook doorpakken wanneer dat nodig is. Daarin zijn we ook afhankelijk van de adviezen van het college en de inzet van alle medewerkers. Voor die taak weten we ons gesterkt en gezegend door God. We spreken de wens en bede uit dat Hij het werk van onze handen zal zegenen.