Inbreng commissie

Tijd om te oogsten.

Bij de behandeling van de zomerbrief heeft de ChristenUnie herhaald dat we het belangrijk vinden dat de begroting in evenwicht is. Daarbij worden de inkomsten terughoudend en de uitgaven realistisch geraamd. Zo kunnen we inspelen op de actualiteit en worden eventuele tegenvallers opgevangen.  Daarmee wordt gewaarborgd dat ambities en doelstellingen die we ook als ChristenUnie hebben benoemd worden gerealiseerd. Bij de behandeling van de zomerbrief hebben we ook aangegeven dat de koers die het college vaart een goede is.

Er ligt vandaag een breed pakket aan voorstellen. Voorstellen die goed zijn voor de inwoners van Slochteren. En belangrijker nog voorstellen die goed aansluiten op de "Visie Slochteren 2020" die we als raad gezamenlijk hebben aangenomen. We herkennen veel uit ons eigen verkiezingsprogramma. Er wordt uitgevoerd waar we om hebben gevraagd. En een gezonde financiële situatie zorgt er ook voor dat er iets van de grond komt.

Bij de verschillende programma's wil de ChristenUnie graag iets uitgebreider stil staan.

Programma Veiligheid.

Dat het College vooruit denkt blijkt uit ook uit opnemen van een verwijzing naar crisis.nl De ChristenUnie is daar blij mee, niet zonder reden hebben we hier al eerder op gewezen.

Bij de komst van de veiligheidsregio is een goede voorbereiding inderdaad erg belangrijk. De motie van de Statenfractie van de ChristenUnie die afgelopen maand is aangenomen zorgt er voor dat de Commissaris van de Koningin de functie van crisismanager zal vervullen. Daardoor is de kans op conflicten op lokaal niveau aanmerkelijk verkleind. Het past ook beter bij de bestuurlijke verhoudingen die we in ons land kennen.

Bij dit programma heeft de ChristenUnie de bestrijding van vandalisme gemist. Voor ons verdient dit prioriteit. In het verleden verschenen er met enige regelmaat staatjes in 't Bokkeblad. Daardoor worden ook de maatschappelijke kosten onder de aandacht gebracht. Inzet moet zijn dat de kosten zoveel mogelijk op de daders worden verhaald. Gesprekken en een goed overleg met de politie zijn de eerste aanzet. We worden graag binnenkort geïnformeerd hoe dit punt verder wordt opgepakt.

Programma Openbaar Onderwijs.

Eerder is er al door de niet-college partijen een poging gedaan om gelden die in de bruidschat naar OPOS zijn gegaan in te zetten voor andere doeleinden. De ChristenUnie vond en vindt dit een onverantwoorde manier van politiek bedrijven. Het kan niet zo zijn dat we eerst akkoord gaan met de voorwaarden en daar na een half jaar op terug komen de dekking onder OPOS weg te halen. Hoe de uiteindelijke uitkomst is na het eerste jaar wacht de ChristenUnie eerst af. Mocht er aan het einde van het jaar over 2008 geld overblijven dan is dat pas het moment waarop we horen te spreken over de besteding daarvan.

Bij de behandeling van het voorstel om te komen tot een stichtingsvorm heeft de ChristenUnie gevraagd of het bijzonder onderwijs ook mee zou mogen liften op de offerte voor het groen onderhoud. Die toezegging is destijds door de wethouder gedaan. We zijn benieuwd naar de uitkomst. Wanneer het bijzonder onderwijs niets is gevraagd willen we graag weten waarom.

Programma Gemeenschapsvoorzieningen.

Het BOS traject verloopt voor zover wij dat als fractie kunnen beoordelen goed. Eerder hebben we al gevraagd om te komen tot een evaluatie. Dit omdat we ook rekening moeten houden met het beëindigen van de provinciale subsidie in 2010. We willen graag komen tot goede afwegingen. Daarvoor is goede evaluatie belangrijk. Die willen we dan ook graag inhoudelijk bespreken. De doelen die in dit programma worden beoogd ten aanzien van sport, namelijk het voorkomen van overgewicht en het tegen gaan van bewegingsarmoede onderschrijven we ook als ChristenUnie. Wat ons betreft hoort het ontmoeten er ook bij. Dit leidende begrip in de Visie kan heel goed passen bij sport. We zijn blij met de investeringen die het College voor het tweede jaar op rij pleegt ten aanzien van gymnastiekmaterialen. Ook het aanpakken van achterstallig onderhoud en het doen van verdere investeringen zullen zorgen voor een verbetering van de gebouwen. Daarmee laat u zien dat het niet alleen bij woorden blijft.

Voor wat betreft de openbare sport en spelvoorzieningen heeft de ChristenUnie al vaker gevraagd te kijken naar zogenaamde pannakooien, varianten daarop met bijvoorbeeld basketbal zijn goed denkbaar. Bij het succesvolle jeugdevenement dat we laatst hebben gehouden kwam dit ook prominent naar voren. We willen graag dat dit serieus wordt opgepakt. Wat ons betreft staan ze er volgend jaar.

Programma Maatschappelijke activering.

Het onderwerp jeugd en alcohol is terecht een aandachtspunt. Studies wijzen uit dat regelmatig gebruik op jonge leeftijd tot wel twee schoolniveaus lager kan laten zakken. Het aangaan van convenanten zoals omschreven bij de doelen voor 2009 is niet nieuw. Vraag is waarom het in 2008 nog niet of nog niet helemaal is gerealiseerd.

Een voor de ChristenUnie belangrijk punt namelijk de AMV is na de wegbezuiniging in de vorige collegeperiode gelukkig weer één van de nieuwe doelen. We zijn daar blij mee.

Bij dit onderwerp willen we ook een ander typisch ChristenUnie punt naar voren brengen namelijk de Centra voor Jeugd en Gezin. Ze kunnen een belangrijke regiefunctie krijgen. We zouden graag zien dat er aandacht uitgaat naar multiproblem gezinnen. Gezinnen waarin jongeren opgroeien met een laag inkomen hebben helaas nog steeds een grotere kans op sociale en maatschappelijke achterstand. Vaak zit daar nog een wereld aan problemen achter. Het zijn risico jongeren die voor ons alle zorg en aandacht verdienen. De gemeente heeft daar op de langere termijn ook alle baat bij. Eerder hebben we al eens gesproken van het doorbreken van een negatieve spiraal. De opzet van het CJG moet snel van de grond komen en ook echt body krijgen.

Programma Werk en Inkomen.

Mensen die het zelf niet kunnen redden moeten een blijvende steun in de rug krijgen. Die steun moet er op gericht zijn dat ze ook weer dienstbaar kunnen zijn aan de samenleving. Door in te zetten op scholing en re-integratie kunnen we mensen die aan de zijlijn staan weer actief worden betrokken. Niet voor iedereen geldt dat betaalde arbeid de beste weg is. Vrijwilligers zijn ook nodig en hebben een waarde die vaak niet in geld is uit te drukken.

Eerder hebben we gevraagd of er ook prestatieafspraken zijn gemaakt met Baanvak. We gaan er vanuit dat die er nog steeds zijn. Dit ook omdat we vinden dat er een behoorlijk bedrag (747.000 euro) naar deze stichting gaat. Wat gaan ze daarmee concreet voor de gemeente Slochteren doen?

Dat er meer aandacht komt voor de kwetsbare groepen in de samenleving is ook de wens van de ChristenUnie. De voorstellen die het college op dit punt doet onderschrijven we dan ook.

Een extra kwetsbare groep zijn de chronisch zieken en gehandicapten. Het is dan ook niet zonder reden dat de ChristenUnie graag wilde weten wat er met eerdere doeluitkeringen voor deze groep is gedaan. We hebben die gegevens uiteindelijk boven tafel weten te krijgen. De uitkosten daarvan zijn voor onze fractie schokkend . Van de eerder ongeveer 80.000 ontvangen euro is niets voor deze groep gedaan. Het plaats ook de moties die zijn ingediend tijdens de behandeling van de zomerbrief in een heel ander licht. Toen moest er namelijk een ton op tafel komen voor de minima. Op zijn zachts gezegd is het een genante vertoning geld te vragen voor minima terwijl men zelf eerder gelden specifiek voor hen niet heeft besteed voor het beoogde doel. We gaan er als fractie vanuit dat er voor deze groep nog iets extra's zal worden gedaan.

Programma Beheer Openbare Ruimte.

Verkeersveiligheid is een punt waar de ChristenUnie vorig jaar succesvol aandacht voor heeft gevraagd. De enquête die we hebben gehouden onder de scholen heeft gezorgd voor een goed zicht op de knelpunten. We zijn blij dat er aan de veiligheid van de schoolomgeving al veel is verbeterd. Maar we zijn er op dit punt nog niet. Complimenten voor de wethouder die dit goed heeft opgepakt.

De 60 kilometer wegen geven de ChristenUnie reden tot zorg. De wegen zijn daarop niet ingericht, met tot gevolg dat er te vaak te hard wordt gereden. We willen graag dat er concrete stappen worden genomen.

Een van de onderdelen die we hebben voorgesteld om de verkeersveiligheid te vergroten is het aanschaven van 30 KM stickers voor op de Kliko. Landelijke proeven wijzen uit dat dit succes heeft. Het gaat om een kleine investering en wat ons betreft moeten ze er gewoon komen.

Het ecologisch maaibeheer vinden we als fractie prima. Wel hebben we er een aantal kanttekeningen bij geplaatst. We hebben namelijk afgesproken dat dit niet tot schade bij agrariërs mag leiden. Die schade doet zich nog steeds voor. Een ander punt is nu toch ook de verkeersveiligheid. Op delen van het Slochterdiep zijn de reflectiepaaltjes vanwege de groei van riet niet te zien. Omdat andere wegmarkering ontbreekt, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties. We willen graag dat hier iets aan wordt gedaan.

De telemetrie van de overstorten wordt verbeterd. We hopen dat daarmee de klachten die onze fractie hebben bereikt over de overstort aan de Singel in Schildwolde minder frequent worden of liever nog achterwege blijven.

Programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting.

We zijn erg te spreken over het hoge ambitieniveau. Dit is ook het programma waarin een helder doel wordt verwoord. De snellere en eenvoudigere vergunningverstrekking is goed voor de burgers van onze gemeente.

Afsluiting.

Ik rond af. Er staat weer veel op stapel. Het ambitieniveau ligt hoog en de plannen zijn goed. Ze sluiten ook goed aan bij de voor de ChristenUnie belangrijke onderwerpen. Wat dat betreft zou je van een typische ChristenUnie begroting kunnen spreken. Vooral ook omdat de lasten van al die plannen niet bij de burger worden neergelegd. We hebben opnieuw een lage stijging van de lasten. De manier waarop dit college begroot is dan ook de manier zoals de ChristenUnie dit graag ziet.

De ChristenUnie wil het college, ambtelijk apparaat en de raad Gods zegen ttoewensen bij het uitvoeren van de taken die ons wachten.